Banner
Instagram
Административната справедливост като елемент на доброто управление - unipress.bg
Сборникът включва Доклади от Четвърта международна конференция по публична администрация, проведена в Софийски университет „Св. Климент Охридски“  през 2020 г.СЪДЪРЖАНИЕВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИАДМИНИСТРА..
-15%
Административно-териториално устройство на Република България - unipress.bg
Настоящото специализирано издание съдържа основни постановки по избрани теми от проблематиката на АТУ на Република България, които са основополагащи за местната власт и местното самоуправление...
-15%
Българският път в социалната политика. История за прехода, който не свършва - unipress.bg
Татяна Томова успешно е систематизирала теоретичната база на публичните политики и социалната политика в частност, водещите исторически казуси на формиране на социална политика, българската практика в..
-15%
Демократичност, децентрализация, самоуправление - unipress.bg
Юбилейният сборник в чест на 60-годишнината на доц. д.п.н. Милена Стефанова неслучайно е озаглавен „Демократичност, децентрализация, самоуправление“ – научни сфери и проблеми, които са основен предмет..
-15%
Към ново разбиране за стратегиите - unipress.bg
Това е книга, съдържаща множество иновативни идеи за това какво представляват стратегиите в действителност. Авторът Тодор Танев, професор по администрация и управление в Софийския университет, се наме..
-15%
Накъде сме тръгнали? Юбилеен сборник в чест на проф. д.п.н. Тодор Танев - unipress.bg
Накъде сме тръгнали? Юбилеен сборник в чест на проф. д.п.н. Тодор Танев - Public Administration..
-15%
Оценка на въздействието и въздействие на оценката - unipress.bg
Доклади от Втора годишна конференция по публична администрацияСУ „Св. Климент Охридски“, април 2018 г...
-15%
Политика на общината при управление на общинската недвижима собственост в Република България - unipress.bg
Книгата засяга важни аспекти на политиката на общината при управлението на общинската недвижима собственост, които са пряко свързани с планиране на развитието и устройството на нейната територия...
-50%
Приноси към теорията и практиката на публичната администрация - unipress.bg
Всички изследвания, представени в юбилейния сборник, имат обща база. Това са ценностите на модерното добро управление. Като че ли отделните автори са се наговорили за това, че добрата публична админис..
-15%
Публичният интерес в управлението на местно ниво - unipress.bg
Милена Стефанова е магистър по социология и доктор по политология на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преподава местно самоуправление, сравнително местно самоуправление, сравнителна европ..
-15%
Регионално управление и регионална политика - приложение и оценка - unipress.bg
Как се изменя регионалното управление? Как да постигнем едновременно демократичност и ефективност на регионалното управление? Какви са резултатите от приложението на регионалната политика, къде е полз..
-15%
Теория на управлението в публичната сфера - unipress.bg
Това учебно помагало представя общата връзка между елементите на управлението, схващането на целостта на цикъла на управлението. По този начин то играе и ролята на смислово въведение в останалите упра..
-15%
Услуги от общ икономически интерес: регулации на електроенергийния пазар и на производството на енергия от възобновяеми източници в България - unipress.bg
Настоящата книга е реакция на промените в областта на управлението на услугите от общ интерес. В нея се дава отговор на въпросите кое налага промяна в начина на управление на услугите от общ икономиче..
Showing 1 to 14 of 14 (1 Pages)