Banner
Instagram
-15%
Възпитанието в структурата на семейните отношения - unipress.bg
Целта на книгата е да представи основни функции и характеристики на съвременното семейство, разглеждани в качеството им на детерминанти на педагогическата и социалната работа със семейства. Познаванет..
-15%
Pedagogical Portfolio - English - unipress.bg
10.00 лв. 8.50 лв.
Contains internship biography forms; list of 15 lesson plans; a list of 15 lesson observation protocols; list of 15 pedagogical essays.In English...
-15%
Pedagogical Portfolio - Greek - unipress.bg
10.00 лв. 8.50 лв.
Contains internship biography forms; list of 15 lesson plans; a list of 15 lesson observation protocols; list of 15 pedagogical essays.In Greek...
The Empathy Concept: Measures and Application in Education - unipress.bg
The book is a practical introduction to the concept of empathy, its measures and application in education. It is designed as a coursebook for students who are taking the course in “Empathy and Communi..
Алтернативни подходи за работа при деца с умствена изостаналост - unipress.bg
Книгата разглежда приобщаващото обучение, насочено към деца със специални образователни потребности. Алтернативните подходи са различни от общоприетите и не са нито медицински, нито чисто педагогич..
-50%
Антология Социална работа - unipress.bg
Антология Социална работа е емблематично заглавие в сферата на социалната работа и един от най-популярните учебници в тази научна област във Великобритания. Книгата има вече 3 издания - последното е..
-15%
Антология. Неформално образование - unipress.bg
Изданието представя типични за днешното социално време и пространство интердисциплинарни визии и практики без претенции за концептуална изчерпателност, пределна стилистична прецизност или аспектна ..
-15%
Арт анимация в образованието. Учители и ученици в драматично взаимодействие - unipress.bg
Книгата на Радка Василева е сериозен опит да бъде представена цялостно, системно и чрез научно обоснован концептуален подход една мултиобразна, визуално-сензитивираща, ролево и събитийно интерпрета..
-15%
Базови методически подходи за трансверсални компетентности. Просто 6+ - unipress.bg
Акцентът на монографията попада върху шестте основни подхода в съвременното образование – генеалогичен, аксиологичен, интердисциплинарен, мултисензорен, холограмен, експертен – като е добавен и седми ..
Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване качеството на образованието - unipress.bg
Сборникът е резултат от състоялата се на 9 и 10 ноември 2018 г. в Департамента за информация и усъвършенстване на учители осма поредна научна конференция. В нея взеха участие представители на научната..
-15%
Всичко да става за поука - unipress.bg
Книгата проучва факторите, влияещи на успешното учене на втори език с цел да се открият факти, които да са условия за повишаване на ефективността и ефикасността на педагогическото ..
-15%
Възпитанието (съдържателни и процесуални измерения) - unipress.bg
Настоящият сборник цели да запълни съществуваща празнота по отношение на съвременната учебно-помощна литература за подготовката на бъдещи педагози в университетска среда в областта на теорията на възп..
-15%
Възпитанието в демократичното общество - същност, проявления, перспективи - unipress.bg
Не е лесно да бъдеш демократичен, тъй като това означава да си готов да отстояваш възгледите си, но и да чуваш мнения, различни от твоето, като си склонен да правиш допустими компромиси в рамките на с..
-15%
Възрожденски педагогически текстове - unipress.bg
Сборникът включва някои от най-значимите учебни текстове, създадени през периода преди Освобождението и оформили учебното съдържание на възрожденското училище - откъси от учебници, използвани в новобъ..
Говорна терапия - unipress.bg
Проф. дпн Цветанка Ценова е специалист с дългогодишно присъствие в теорията и практиката на логопедията. „Говорна терапия“ е шести поред неин труд, продължение и доразвитие на издадената през 2001 г. ..
Говорно, езиково и когнитивно развитие при деца с церебрална парализа - unipress.bg
В монографията „Говорно, езиково и когнитивно развитие при деца с церебрална парализа“ д-р Бояджиева-Делева представя своите проучвания и споделя опита си в изясняването на картината на комуникативнит..
-15%
Гражданско образование в детската градина и в началното училище - unipress.bg
Мирена Легурска е преподавател по гражданско образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – ДИУУ. Интересите є са в областта на продължаващата квалификация на педагогическите специали..
-15%
Детето в иносказателния свят на пословиците и поговорките - unipress.bg
Монографията цели да разкрие в научно-теоретичен и приложен акпект реалните и потенциалните възможности на децата от предучилищна възраст да осмислят иносказателността на пословици и поговорки. Книгат..
-15%
Детска невропсихология - unipress.bg
Монографията е резултат от продължителни търсения и изследвания на Нели Василева в областта на детската невропсихология и прави подробен преглед на теоретичните и практическит..
-15%
Дигитализация и образование: иновативност, креативност и интеркултурност - unipress.bg
Настоящият труд поставя на фокус все по-нарастващото значение на новия тип умения и компетенции на обучаемите като част от същността на образованието на ХХI век. Подобряването им като цел все повече и..
Showing 1 to 20 of 96 (5 Pages)