Banner
Instagram
-15%
Functional Semiconductor Structures with Heterostructural Transition Regions - unipress.bg
The book "Functional Semiconductor Structures with Heterostructural Transition Regions" of academician Angel Popov discusses obtaining, testing and applications of  A3B5 solid solutions..
-50%
Quantum transitions (introduction to time-dependent quantum dynamics of atoms and molecules) - unipress.bg
The author is the head of the Quantum Optics and Quantum Information Group at the Department of Theoretical Physics. He reads lecture courses in theoretical physics, mathematical methods in physics an..
-15%
Археометрия - unipress.bg
48.00 лв. 40.80 лв.
В книгата са изложени цялостно и последователно физичните основи на химичните и физичните методи, прилагани в археометричните изследвания, за определяне възрастта на археологическите находки, начина н..
-15%
Видни физици от Софийския университет Св. Климент Охридски. Избрани трудове - unipress.bg
Видни физици от Софийския университет "Св. Климент Охридски". Избрани трудове - Physics and Mechanics..
-15%
Водоснабдяване на сгради с топла вода - unipress.bg
Проф. д-р инж. Ганчо Димитров е роден през 1947 г. Завършил е Техникум по механоелектротехника, специалност „Двигатели с вътрешно горене“ през 1966 г. в Благоевград. През 1973 г. завършва ВИСИ като ма..
Гид на любителя астроном 2020 - unipress.bg
Интересът на Пенчо Маркишки към астрономията датира от ранните му ученически години. През 1985 г. започва да се занимава с фотография и астрофотография. По-късно конструира първите си стационарни и пр..
-50%
Гравитационни лещи - unipress.bg
24.00 лв. 12.00 лв.
Монографията по теория на гравитационните лещи е първата по рода си професионална книга на български език, посветена на тази бързо развиваща се област от съвременната астрофизика. В изданието се пре..
-50%
Градоустройствена акустика - unipress.bg
Книгата разглежда едно относително ново интердисциплинарно направление, което заема общата област между градоустройството и акустиката. Тя е предназначена за широк кръг специалисти - архитекти, ..
-15%
Електричество, магнетизъм, оптика - първото Велико обединение - unipress.bg
В книгата се разглеждат двата основни раздела от университетския курс по обща физика - електромагнитни явления и оптика. Проследяват се развитието на физиката в последните две столетия, различните при..
-50%
История на физиката от Възраждането до наши дни - unipress.bg
Книгата представлява кратко изложение на историята на физиката от Възраждането до наши дни (XVII-XXI в.) Основно внимание се обръща на зараждането и развитието на най-важните физични идеи, теории и ра..
-50%
Качествен полумикроанализ - unipress.bg
В четвъртото издание на учебника са разгледани аналитичните свойства на обикновените и на голям брой редки елементи. Описани са системните ходове на качествения полумикроанализ на неорганични вещества..
-15%
Лабораторен практикум по оптика - unipress.bg
Тази книга представлява ръководство по експериментална атомна и ядрена физика.Тя е необходима на всички студенти от Физическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" за изработване н..
-15%
Лазерни методи за диагностика и контрол - unipress.bg
Настоящата книга е учебник към съответния курс, който се чете на студентите от магистърската степен във Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Изложеният в него мате..
-15%
Лекции по векторно и тензорно смятане за физици - unipress.bg
Учебникът е построен върху лекциите по векторно и тензорно смятане, четени от авторите във II курс от обучението на студентите във Физическия факултет на Софийския университет...
Материалознание и технология на материалите - unipress.bg
Учебникът дава възможност за запознаване както с теоретичните основи, така и с практическите проблеми при използването на различни видове технически сплави и материали със специални свойства. Предназн..
Механика на непрекъснатите среди - unipress.bg
“Механика на непрекъснатите среди” представя основните идеи, принципи и методи при математическото моделиране на механичното поведение на твърдите деформируеми тела и флуидите. В основата е тензорният..
-15%
Молекулна еволюция, модели и алгоритми - unipress.bg
Книгата има за цел да запознае читателите и преди всичко широката аудитория студенти от естествените и математическите науки със същината на молекулната еволюционна генетика и с особеностите на съврем..
-15%
Молекулна физика. Лабораторен практикум - unipress.bg
Учебникът е университетски лабораторен практикум по молекулна физика и съдържа:- лабораторни упражнения, в които студентите се запознават с някои от основните величини и закони от молекулната физика. ..
-15%
Поляризационна оптика - unipress.bg
Книгата е учебник към съответния курс от магистърската степен във Физическия факултет на Софийския университет. Първата част представя методите за описание на състоянието на поляризация и процесите, в..
Showing 1 to 20 of 36 (2 Pages)