МЕНЮ
КОШНИЦА

Трагедията

Трагедията - unipress.bg
Трагедията
АвторНиколай Гочев
  • Наличност: ДА
  • Корица: твърда
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 480
  • Година: 2023
  • ISBN: 978-954-07-5832-9
30.00 лв.
Купи

Историята на Фауст често се нарича трагическа. Драмата на Марлоу е озаглавена точно така: „Трагическата история на живота и смъртта на доктор Фауст“. 

Но ако вземем предвид изискванията на Аристотел, които присъстват и в съвременното усещане за трагично, произведението на Марлоу не е трагедия, а поучителна история за греховния живот и заслужената вечна смърт на един порочен човек. Но това не е трагично – нито Аристотел би мислил така, нито ние.

Трагизъм има тогава, когато някой не лош, а по-скоро даровит и енергичен човек пострада заради някакво сериозно заблуждение; както пострадва Креон в „Антигона“ или до един момент Разколников от „Престъпление и наказание“.

За да бъде образът наистина трагически, героят трябва да е талантлив човек с високи мисли и намерения; да е способен на героични дела и следователно да може да достигне до добродетел, а може би дори до святост; но поради някакво изкушение да е взел погрешно решение и да е извършил престъпни неща.

Но дори и след това, за да остане трагически, трябва да се ползва със съчувствие от страна на зрителя. И в една християнска среда няма да се очаква да бъде осъден за вечни времена, но за неговата душа трябва да има надежда. Точно такива са и Фауст, и Маргарита.

Колкото до Мефистофел, той не може да бъде трагически герой. Тъй като е само изкусител, което значи, че е олицетворение на злото – като змията в райската градина.

И тъй, нека разкажем драмата.

Съдържание

Предговор / 13

КНИГА ПЪРВА / 15

Част първа. Тримата трагици / 17

I. Началата / 19

1. Гръцкият театър / 19

Атина в историята на театъра / 19

Драмата – по-късна от епоса и лириката / 19

Политическата обстановка / 20

Театралните представления / 23

Произход на театъра и драматическия вид / 23

Представленията / 24

Театралната сграда / 26

Частите на драмата / 27

Актьорите / 28

2. Предесхилова драматургия / 30

Теспис / 30

Фриних / 32

Хойрил / 34

Пратин / 35

II. Eсхил / 36

1. Оцелели трагедии / 36

2. Източници за Есхил и произведенията му / 37

3. Животът на Есхил / 39

4. Дейността му като трагик / 39

5. Разни съобщения / 40

Анекдоти / 40

Други сведения и изказвания / 41

6. Загубени произведения / 43

Драми / 43

Други произведения / 45

7. Ръкописи и издания / 46

Ръкописи / 46

Издания / 46

III. Софокъл / 47

1. Оцелели трагедии / 47

2. Източници за Софокъл и произведенията му / 49

3. Животът на Софокъл / 50

4. Дейността му като трагик / 52

5. Разни съобщения / 53

Анекдоти / 53

Други сведения и изказвания / 53

6. Загубени произведения / 53

Драми / 53

Други произведения / 56

7. Ръкописи и издания / 56

Ръкописи / 56

Издания / 57

IV. Еврипид / 58

1. Оцелели трагедии / 58

2. Източници за Еврипид и произведенията му / 60

3. Животът на Еврипид / 62

4. Дейността му като трагик / 63

5. Разни съобщения / 64

Анекдоти / 64

Други сведения и изказвания / 65

6. Загубени произведения / 66

Драми / 66

Други произведения / 72

7. Ръкописи и издания / 73

Ръкописи / 73

Издания / 73

Част втора. Предшественици и съвременници / 75

I. Легендата за Орфей / 75

1. Произход на поезията и музиката / 75

2. Първенството на Омир / 75

Предшественици на Омир / 76

3. Орфей / 77

4. Оцелели съчинения, приписвани на Орфей / 78

5. Свидетелства / 79

Алкей / 79

Аристофан / 79

Аполоний Родоски / 79

Диодор Сицилийски / 81

Вергилий / 83

Хораций / 84

Овидий / 84

Ватикански митограф / 85

Конон / 86

Павзаний / 87

Ератостен / 88

Страбон / 88

Темистий / 89

Лукиан / 89

Флавий Филострат / 89

Палатинска антология / 90

II. Омир / 91

1. Кога е живял и как е изглеждал / 91

Съобщенията на Херодот и Тукидид / 91

Певците в „Одисея“ / 92

2. Античните биографии / 93

Псевдо-Херодот / 93

Други биографии / 96

3. Разни предположения / 98

Произход и родно място / 98

Защо се е казвал „Омир“; дали е бил сляп и беден / 100

4. Поемите / 101

Писмеността във времето на Омир / 101

„Омириди“-те, рапсодите и Ликург / 103

Пизистратовият запис / 104

Други записи. Елинистическите коментари / 105

Какво му се приписва / 107

Комическите поеми / 107

Химните / 108

„Илиада“ / 109

Трагизмът / 109

„Одисея“ / 110

Перипетиите / 110

III. Лириците / 111

1. Лирици от континента / 112

Алкман от Спарта / 112

Тиртей от Спарта / 113

Солон от Атина / 115

Теогнид от Мегара / 117

2. От островите и Мала Азия / 118

Архилох от Парос / 118

Калин от Ефес / 119

Алкей от Лесбос / 119

Арион от Лесбос / 121

Хипонакт от Ефес / 122

Мимнерм от Колофон / 123

Ксенофан от Колофон / 124

Симонид от Кеос / 125

Анакреон от Теос / 125

3. От Южна Италия и Сицилия / 126

Стезихор от Химера / 126

Ибик от Регион / 127

IV. Сафо / 128

1. „Удивително съкровище“ / 128

2. Левкадската скала / 129

V. Пиндар / 134

1. Епиникият / 135

Общогръцките игри / 135

Трудности при разбирането / 136

Теми на епиникия / 137

Гръцките държави от VI–V в. пр. Хр. / 138

2. Списък на одите / 140

Олимпийски / 140

Питийски / 140

Немейски / 142

Истмийски / 142

КНИГА ВТОРА / 143

Част първа. Философия на словесността / 145

I. Аристотел. „Поетика“ / 145

1. Естетическите понятия / 145

Трагичното / 145

2. Изграждане на произведението / 147

Фабула / 147

Характери / 150

Мисъл и реч / 151

Музикална и видима част / 153

Изграждане и дефиниция / 154

3. История на литературата / 156

Появата на различните видовете / 156

Ролята на поетическия талант / 157

Целта / 158

II. Хегел. „Естетика“ / 161

1. Класичното в гръцката поезия / 161

Епос / 161

Лирика / 162

Драма / 163

2. Литературните видове / 165

Епос / 165

Епически видове и същинска епопея / 165

Особености на същинската епопея / 168

Гръцкият епос в съпоставка с други епоси / 173

Лирика / 174

Съдържание и форма на лириката / 174

Степен на развитие на духа, необходима за поява на лирика / 174

Историческо развитие на лириката / 176

Драма / 177

Принцип на драматическата поезия / 177

Принцип на трагедията и комедията / 180

Драматическото произведение и публиката / 184

Антична и модерна драматическа поезия / 185

3. История на литературата / 188

Епос / 188

Лирика / 191

Драма / 194

III. Ницше. „Раждането на трагедията“ / 197

1. Аполон и Дионис / 197

2. Гръцко и „варварско“ дионисийство / 197

3. Сократ и Еврипид / 198

4. Елинизъм и Ренесанс / 199

5. Немският дух / 199

Част втора. Размисли и разговори / 201

I. Някои наблюдения / 201

1. Погребение и трагедия / 201

Патрокъл и Хектор / 201

Душата на Елпенор / 203

Погребението в трагедията / 204

Херодот и Хезиод / 205

2. „Антигона“ / 206

Хор и действие / 206

За трагедията / 210

II. Сердикийската школа / 214

1. XIX–XX в. / 214

К. Величков. „Гръцка литература“ / 214

Произхождение на трагедията / 214

Гръцкия театър / 215

Характер и съдържание на трагедията / 216

Ал. Балабанов. „История на класическата литература“ / 217

Духът на времето, в което се създаде драмата / 217

Дионис и дитирамбът / 218

Името трагедия / 219

Театър, сцена и актьори / 220

Първите драматици / 220

Ал. Ничев. „Предговори“ / 220

Софокъл и ние / 220

Есхил и неговата драма / 223

Катарсисът / 224

Б. Богданов. „История на старогръцката култура“ / 225

Особеностите на театралното общуване / 225

Равнището на Дионисовия празник в трагедията / 225

Представянето на човека в трагедията / 226

Системата от събития в сюжета на атическата трагедия / 226

Сюжетът на трагедията и неговото отношение към реалността / 227

Отделното трагедийно произведение / 228

2. XXI в. / 229

Теорията / 229

Драматическата форма / 230

Трагедия и трагическо / 233

Представленията / 235

Първите трагици / 236

Перипетията / 237

Катарсисът / 238

Единство на действието / 239

Фабула, сюжет, мотив / 239

Трагедиите / 241

„Перси“ / 241

„Прометей“ / 242

„Седемте срещу Тива“ / 242

„Молителки“ / 242

„Агамемнон“ / 242

„Хоефори“ / 244

„Евмениди“ / 245

„Аякс“ / 246

„Антигона“ / 247

„Едип цар“ / 248

„Трахинянки“ / 249

„Едип в Колон“ / 250

„Филоктет“ / 251

„Вакханки“ / 252

III. „Фауст“ / 254

1. Драмата / 254

Въвеждащи / 254

Част първа

Преди заминаването / 254

Начало на пътешествието / 255

Срещи с Маргарита / 255

Нещастията / 255

Валпургиева нощ / 256

Смъртта на Маргарита / 256

Част втора

Фауст при императора / 257

Фаустовият дом / 258

Класическа Валпургиева нощ / 258

Фауст и Елена / 259

Войната / 261

След победата / 261

Филемон и Бавкида / 262

Смърт и спасение / 262

2. Разговор в театъра / 263

Предварителни бележки / 263

Въведение / 265

Действието / 265

Изпитанието на душата / 266

Договор с дявола / 267

Фауст / 268

Мефистофел / 268

„Фауст“ като трагедия / 269

Разговорът / 269

Филологически въпроси / 269

Естетически и метафизически въпроси / 270

Отнемането на душата / 271

Човек и Бог / 271

Мъдрост и наука / 272

Влияния върху „Фауст“ / 274

„Вертер“ / 275

Престъплението / 275

Да си причина за нещастие / 277

Отчаяние и самоубийство / 278

Продължение на „одисеята“ / 279

Маргарита и Беатриче / 280

„Братя Карамазови“ / 281

Любовта / 283

Какво иска Мефистофел / 284

Стремеж към знание / 286

Заключение / 287

3. Мисли край морето / 288

Униние / 288

Щастлив живот / 290

Що е трагедия / 294

Изпитание и спасение / 296

Антични съдържания (ὑποθέσεις) / 299

I. Есхил / 301

1. „Перси“ / 301

2. „Седемте срещу Тива“ / 302

3. „Прикованият Прометей“ / 302

4. „Молителки“ / 303

5. „Агамемнон“ / 303

6. „Хоефори“ / 304

7. „Евмениди“ / 304

II. Софокъл / 305

1. „Аякс“ / 305

2. „Електра“ / 307

3. „Антигона“ / 308

4. „Едип цар“ / 309

5. „Трахинянки“ / 310

6. „Едип в Колон“ / 311

7. „Филоктет“ / 313

III. Еврипид / 314

1. „Алкестида“ / 314

2. „Медея“ / 315

3. „Иполит“ / 316

4. „Андромаха“ / 317

5. „Троянки“ / 318

6. „Елена“ / 318

7. „Орест“ / 319

8. „Хекуба“ / 320

9. „Финикийки“ / 321

10. „Молителки“ / 323

11. „Ифигения в Таврида“ / 323

12. „Рез“ / 324

13. „Циклоп“ / 325

14. „Хераклиди“ / 325

15. „Ион“ / 326

16. „Полуделият Херакъл“ / 327

17. „Електра“ / 327

18. „Вакханки“ / 327

19. „Ифигения в Авлида“ / 328

Съдържания на непреведените драми на Еврипид / 329

I. „Хекуба“ / 329

II. „Финикийки“ / 338

III. „Молителки“ / 351

IV. „Хераклиди“ / 358

V. „Полуделият Херакъл“ / 371

Хронология / 390

Списък на споменатите книги / 396

Софокъл. „Антигона“ / 431