МЕНЮ
КОШНИЦА

Публична администрация - unipress.bg

Сборникът включва Доклади от Четвърта международна конференция по публична администрация, проведена в Софийски университет „Св. Климент Охридски“  през 2020 г.СЪДЪРЖАНИЕВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИАДМИНИСТРАТИВНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ КАТО ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТодор Танев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
20.00 лв.
Настоящото специализирано издание съдържа основни постановки по избрани теми от проблематиката на АТУ на Република България, които са основополагащи за местната власт и местното самоуправление...
15.00 лв.
Татяна Томова успешно е систематизирала теоретичната база на публичните политики и социалната политика в частност, водещите исторически казуси на формиране на социална политика, българската практика в тази насока за целия период на прехода след 1989 г. Намирам за перфектно доказана тезата, че пътят ..
18.00 лв.
Юбилейният сборник в чест на 60-годишнината на доц. д.п.н. Милена Стефанова неслучайно е озаглавен „Демократичност, децентрализация, самоуправление“ – научни сфери и проблеми, които са основен предмет на дългогодишния изследователски интерес на Милена Стефанова, а и отразяват верую, което тя неоткло..
20.00 лв.
В книгата „Компетентностно базирано управление“ последователно се разглеждат ключови въпроси, свързани с развитието на модела за оценяване на държавните служители: преимущества, несъвършенства, нормативни особености, научна традиция, национална специфика. Особено внимание се обръща на развитието на ..
20.00 лв.
Това е книга, съдържаща множество иновативни идеи за това какво представляват стратегиите в действителност. Авторът Тодор Танев, професор по администрация и управление в Софийския университет, се намесва в нестихващия дебат за понятието стратегия. Той изгражда разбирането, че стратегията не е дългос..
11.00 лв.
Накъде сме тръгнали? Юбилеен сборник в чест на проф. д.п.н. Тодор Танев - Публична администрация..
18.00 лв.
Структурата на книгата тръгва от по-общите разбирания за същността и смисъла от съществуването на организациите с идеална цел, тяхната трактовка в различните теории на микро- и мезоравнище. Обхваната е връзката им с публичното управление и е обоснована тристълбовата концепция на държавния, пазарния ..
30.00 лв.
Доклади от Втора годишна конференция по публична администрация СУ „Св. Климент Охридски“, април 2018 г...
16.00 лв.
Мария Коцева-Тикова е преподавател в ка­тедра „Публична администрация“ на СУ „Св. Климент Охридски“ и главен асистент в Института за икономически изследвания при БАН. В монографията са синтезирани интересите и към търсене на алтернативни и екологични реше­ния за намаляване на негативните ан..
20.00 лв.
Книгата засяга важни аспекти на политиката на общината при управлението на общинската недвижима собственост, които са пряко свързани с планиране на развитието и устройството на нейната територия...
20.00 лв.
Приноси към теорията и практиката на публичната администрация
-50 %
Всички изследвания, представени в юбилейния сборник, имат обща база. Това са ценностите на модерното добро управление. Като че ли отделните автори са се наговорили за това, че добрата публична администрация е подчинена преди всичко на обществени ценности, а не просто на нормативни уредби. Затова раз..
20.00 лв. 10.00 лв.
„Трябва да се помни, че няма нищо по-трудно за планиране, с по-съмнителен успех, нито по-опасно от това да се управлява нова система. Защото инициаторът има враждебността на всички, които биха спечелили от запазването на старите институции, и сравнително равнодушни защитници в лицето на другите, кои..
16.00 лв.
Сборникът включва доклади от Шестата международна конференция по публична администрация, проведена в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, София, 2022СЪДЪРЖАНИЕВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИ ГЛОБАЛНА КРИЗА: МЕЖДУ ЛИБЕРАЛИЗМА И ЕТАТИЗМААлбена Танева . . . . . . . . . . . . ..
26.00 лв.
Милена Стефанова е магистър по социология и доктор по политология на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преподава местно самоуправление, сравнително местно самоуправление, сравнителна европейска публична администрация в специалност Публична администрация на Философския факултет на СУ „Св...
14.00 лв.
Доклади от Пета международна конференция по публична администрация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ София, 2021СЪДЪРЖАНИЕВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИПРЕДВИЖДАНЕ НА НЕПРЕДВИДИМОТОКрасен Станчев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
30.00 лв.
Как се изменя регионалното управление? Как да постигнем едновременно демократичност и ефективност на регионалното управление? Какви са резултатите от приложението на регионалната политика, къде е ползата (обществената полза) от нея? Възможно ли е да се гарантира ефективност на регионалната политика?..
17.00 лв.
Това учебно помагало представя общата връзка между елементите на управлението, схващането на целостта на цикъла на управлението. По този начин то играе и ролята на смислово въведение в останалите управленски дисциплини на университетските програми.Разбирането на цикъла на управлението е своеобразен ..
26.00 лв.
Настоящата книга е реакция на промените в областта на управлението на услугите от общ интерес. В нея се дава отговор на въпросите кое налага промяна в начина на управление на услугите от общ икономически интерес и по-специално на енергийните услуги през XXI век - появата на т.нар регулаторна държава..
16.00 лв.
Показва 1 до 20 от 20 (1 страници)