МЕНЮ
КОШНИЦА

Филология - unipress.bg

Речникът на общобалканската лексика в книжовните езици включва думи отезиците, образуващи балканския езиков съюз (албански, български, гръцки и румънски).Съдържа 544 речникови статии, във всяка от които са представени общите думив споменатите езици (или най-малко в три от тях), като са анализирани н..
24.00 лв.
Една Всеобща история на сенките очаква да бъде написана. Там ще се срещнат изчезващото и въобразеното, огледалата и сънищата, изворите и изображенията, фантазиите и фантасмагориите...Фотографията може да бъде мислена като част от тази обща история на изображенията, на „призрачното, което плаши“, на ..
28.00 лв.
"Обща морфология" "Обща морфология"
-25 %
Пакетът включва първа и втора част на "Курс по обща морфология" на И. А. Мелчук. Книгата е плод на 30-годишен период от работата на нейния автор. Трудът е посветен на една от основните единици на езика - думата. Въз основа на изработена единна система от строги понятия думите са описани в разли..
40.00 лв. 30.00 лв.
Периодът между двете световни войни е сред най-богатите и продуктивни етапи в развитието на българската литература и хуманитарна публичност. Затова във втория том на критическата христоматия са успоредени образцови програмни, критически и обзорни текстове с такива, които допълват технологията на лит..
17.00 лв.
El viaje en los textos autobiograficos de Julio Cortazar
Изчерпан
El viaje fue un ingrediente fundamental en la vida y en la obra de Julio Cortazar (1914-1984), rivalizando con su interes por la literatura y el arte. La importancia de la actividad viajera se trasluce en toda su obra de ficcion, pero es en los textos de caracter autobiografico donde se puede..
15.00 лв.
ПРАВО, ПРАВОПИС И ПРАВОГОВОР
-25 %
Темите в учебното помагало „Право, правопис и правоговор“ са апробирани сред студенти юристи и българисти в СУ „Свети Климент Охридски“, както и сред съдебни служители и магистрати, обучавани в Националния институт на правосъдието. Представен е иновативен поглед към разбирането за езика като част от..
30.00 лв. 22.50 лв.
Играта като образователен феномен в чуждоезиковото обучение
-25 %
Илка Бирова е доцент д-р в Катедрата по руски език на Софийския университет„Св. Кл. Охридски". Нейните научни интереси са в сферата на чуждоезиковата методика и приложните аспекти на превода. Автор е на редица научни публикации, издадени у нас и в чужбина. Настоящата монография е първото комплексно ..
19.00 лв. 14.25 лв.
Погледи към езика
-25 %
Сборник с изследвания в чест на Боряна Кючукова-Петринска / Estudios en honor de Boriana Kiuchukova-PetrinskaСЪДЪРЖАНИЕ / ÍNDICEЛИНГВИСТИКА / LINGÜÍSTICA ........................................................ 23Ángel López García-Molins. TRES ACTITUDES METACOGNITIVAS EN RELACIÓN CON EL LENGUAJE: D..
27.00 лв. 20.25 лв.
Сборник в чест на проф. д.ф.н. Анна-Мария Тотоманова
-25 %
Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д.ф.н. Анна-Мария ТотомановаД.ф.н. Анна-Мария Костова Тотоманова е професор в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, един от основателите на Катедрата по кирилометодиевистика и неин ръководител (2011-2019). Титуляр е на дисциплината История на българс..
34.00 лв. 25.50 лв.
Семинарът за Чудовището
-25 %
Сборникът представя текстове от семинара, проведен през учебната 2017–2018 година. Той се занимава с чудовището в различните аспекти на неговото културно-историческо и фикционално битие.СЪДЪРЖАНИЕВалери Стефанов. Опит върху Чудовището...........................................................7ПАМЕ..
15.00 лв. 11.25 лв.
Метаезик и пунктуация
-25 %
"Приносите в изследването на проф. д.ф.н. Мариана Георгиева Метаезик и пунктуация са преди всичко в това, че то допринася за по-дълбокото осмисляне на синтактичните категории и единици и коригира наложилите се техни наиме нования; представя тези за метаезика и прави ценни обобщения за ..
12.00 лв. 9.00 лв.
Studia
-25 %
Името на Анна Николова е добре познато както сред изследователите, занимаващи се с класическа филология, средновековна философия и история, така и на четящия човек извън тесните академични среди. Нейните преводи на „Дванадесетте цезари“ на Светоний, на избрани диалози на Л. Аней Сенека Философа и пр..
30.00 лв. 22.50 лв.
Българската литература. Сюжети, контексти, проучвания
Изчерпан
В книгата са разгледани моделираните в българската литература образи на човека, преминаващ през редица изпитания в процеса на своето себеизграждане; осмислени са причините за неговото (не)справяне с етични правила, законови норми и ограничения, очертани са ролите, които е принуден или избира да игра..
150 години "Славейков" превод на Библията
Изчерпан
1871 е знаменателна година за българския народ. Тогава за първи път се появява пълното издание на Свещеното писание на новобългарски език. То се явява ключов фактор за утвърждаване на книжовната норма и за духовната култура на консолидиращата се българска нация.Настоящата книга е посветена на този д..
Залоговo-диатезната система на новогръцкия език – семантични аспекти
-25 %
Борис Вунчев е роден през 1976 г. в София. Завършва Националната гимназия за древни езици и култури (1994 г.) и специалност „Новогръцка филология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1999 г.). През 2005 г. защитава дисертация за придобиване на образователната и научна степен „доктор“, а ..
12.00 лв. 9.00 лв.
Пета конференция на млади учени във факултета по класически и нови филологии: май 2008
-25 %
СЪДЪРЖАНИЕЕзикознаниеМилена Маринкова. Фонетични и фонологични особености на признака веларност в съвременния испански езикВладимир Найденов. Скандинавските и новощокавските тонални акценти - фонология и тоногенезаДонка Мангачева. Прикрито изразяване на подбуда в съвременния португалски книжовен ези..
10.00 лв. 7.50 лв.
Език. Литература. Идентичност
-25 %
Включените текстове в този сборник представят научните търсения на няколко поколения филолози - от университетски професори до аспиранти и студенти - и разкриват високите възможности на модерното филологическо мислене в областта на езикознанието, литературознанието и културната антропология...
14.00 лв. 10.50 лв.
Анна Липовска. Избранное
-25 %
Сборник с избрани статии на талантливия български лексикограф, изследовател на руския и на българския език, преподавател в Софийския университет Анна Липовска. Тридесет години от своя живот тя посвещава на руския език, двуезичната лексикография, съпоставителната лексикология, семантиката и тестологи..
20.00 лв. 15.00 лв.
Лексикография. Язык. Речь
-25 %
Сборникът съдържа статии на бележити езиковеди от България, Русия, Украйна, Германия и Япония, в памет на талантливия български лексикограф, изследовател на руския и на българския език, преподавател в Софийския университет Анна Липовска. Тридесет години от своя живот тя посвещава на руския език, дву..
20.00 лв. 15.00 лв.
Реализация на подбудителния изказ в съвременния португалски книжовен език
-25 %
Д-р Донка Мангачева е преподавател в Катедрата по испанистика и португалистика в Софийския унверситет "Св. Климент Охридски". Води теоретичните курсове по синтаксис, стилистика и прагматика на съвременния португалски език.Изследването представя пълно описание на реализацията на подбудителния изказ в..
10.00 лв. 7.50 лв.
Българската критика за акритическата проблематика
-25 %
СЪДЪРЖАНИЕМихаил Арнаудов - Крали Марко в народния епос.Петър Динеков - Юнашки песни.Стефана Стойкова - Наблюдения върху съвременното състояние на юнашката епическа традиция в България.Николай Кочев - Героическият епос и влиянието на античната писмена традиция върху него.Тома Томов - Мястото на Поем..
10.00 лв. 7.50 лв.
Езици и култури в диалог
Изчерпан
„Отдавна вече няма съмнение, че, както казва Лудвиг Витгенщайн, „границите на езика, който говорим, са и границите на света, в който живеем”. Ето защо ролята на Факултета по класически и нови филологии на Софийски университет „Св. Климент Охридски” е толкова важна в отварянето на границите и разширя..
Първите староруски князе светци (Образи, символика, типология)
Изчерпан
Книгата на Илиана Чекова, преподавател по руска литература в СУ „Св. Климент Охридски“, е посветена на проблема за светостта в старата руска литература през най-ранния, киевски или предмонголски период от нейния развой. Целта на книгата e да задълбочи представата за механизмите, чрез които се из..
Pedagogical Portfolio - Greek
-25 %
Съдържа формуляри за стажантска биография; списък на 15 урочни планове; списък на 15 протокола от наблюдение на уроци; списък на 15 педагогически есета.На гръцки език...
10.00 лв. 7.50 лв.
Pedagogical Portfolio - English
-25 %
Съдържа формуляри за стажантска биография; списък на 15 урочни планове; списък на 15 протокола от наблюдение на уроци; списък на 15 педагогически есета.На английски език...
10.00 лв. 7.50 лв.
Фестивали. Мрежи. Идентичности. Маскарадните игри в Перник и регионалните им отражения
-25 %
Книгата представя маскарадните игри в Пернишко не само като част от фестивалната култура на страната, а показва скритите и явните проявления на различни социални отношения, реализирани чрез създаването на културни продукти. Анализът се фокусира върху мястото и ролята на сурвакарските групи като факт..
18.00 лв. 13.50 лв.
Българският поетичен Лувър
Изчерпан
Нели Недялкова е доктор по филология и дългогодишен преподавател по български език и литература. Автор е на книгите „Неологизми в съвременната българска поезия“ (1992), „Художествена неология“ (2013) и „Молебен за българския език“ (2013). Членувала е в Международното социолингвистическо дружество. У..
Модерният мимесис. Саморефлексията в литературата
-25 %
"Изследването анализира с размах различни и изненадващи репонятизации на миметичното, като демонстрира, че модерният мимесис – чрез своята опосредстваност и саморефлексия – винаги създава оста тък. Тъкмо това исторично и теоретично наблюдение свързва миметичното с модерността и авангарда. В крайното..
21.00 лв. 15.75 лв.
Показва 1 до 28 от 344 (13 страници)