МЕНЮ
КОШНИЦА

Педагогика - unipress.bg

Масовото дизитализиране на обучението в свето­вен мащаб доведе до неотложност подготовката на учителите да включва не само познаване на на­личните технологии, но и знания и умения за адек­ватното им прилагане спрямо конкретната учебна ситуация. В отговор на тази нужда дисциплините, свързани с к..
20.00 лв.
Играта като образователен феномен в чуждоезиковото обучение
-25 %
Илка Бирова е доцент д-р в Катедрата по руски език на Софийския университет„Св. Кл. Охридски". Нейните научни интереси са в сферата на чуждоезиковата методика и приложните аспекти на превода. Автор е на редица научни публикации, издадени у нас и в чужбина. Настоящата монография е първото комплексно ..
19.00 лв. 14.25 лв.
Граждански ценности и гражданско образование
-25 %
Лиляна Стракова е преподавател във Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по дисциплините „Гражданско образование“, „Професионални ценности и норми в социалната работа“, „Антикорупционно образование“ и др. Автор е на около 60 публикации. Създава и ръководи Център по ..
20.00 лв. 15.00 лв.
Формиране на умения за четене с разбиране и извличане на информация от различни източници чрез обучението по български език и литература в начална училищна възраст
-25 %
Проф. дпн Нели Иванова е преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ по методика на обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен, детска литература и съвременен български език. Автор е на над 250 научни публикации. Научен ръководител на научноизследователс..
14.00 лв. 10.50 лв.
Практическо ръководство по логоритмична терапия
-25 %
„Практическо ръководство по логоритмична терапия“ е девета поред книга на проф. Цветанка Ценова – преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, специалист с дългогодишен опит в областта на логопедията. В нея заинтересованите читатели ще намерят комплексна система от разнообразни методи и прийоми със зан..
14.00 лв. 10.50 лв.
Етнокултурна среда и психосоциално развитие
-25 %
Книгата разкрива кредото на автора: не културният плурализъм е заплаха за единството на човечеството, а стремежът към етноцентризъм, превъзходство и господство на едни над други затова във времена на глобализация, на икономическа и културна експанзия е от изключително значение за всички съобразяване..
10.00 лв. 7.50 лв.
Позитивната педагогическа стратегия в часа на класа
-25 %
Книгата разглежда основни проблеми на планирането, организирането и провеждането на часа на класа. Систематизирани и разработени са основните педагогически въпроси за мястото на часа на класа в системата на училищното образование, педагогическите стратегии в часа на класа, възпитанието и управле..
18.00 лв. 13.50 лв.
Теория и методика на обучението по български език и литература в предучилищна възраст
-25 %
Усвояването на езика и развиването на речта в предучилищна възраст са тясно свързани с комуникационното поведение на децата не само като система от символи, отразяваща се върху познавателните процеси, но и като средство за обмяна на информация. Комуникацията и социализацията са ключови моменти в обо..
10.00 лв. 7.50 лв.
Пословиците и поговорките в образователното взаимодействие с български деца, живеещи в чужбина
-25 %
Книгата представя потенциала на българските народни пословици и поговорки в качеството им на образователни средства при български деца от предучилищна и начална училищна възраст, живеещи в чужбина. Монографията предлага педагогически насоки с два основни фокуса - авторска програма за организиране на..
16.00 лв. 12.00 лв.
Възпитанието в демократичното общество - същност, проявления, перспективи
-25 %
Не е лесно да бъдеш демократичен, тъй като това означава да си готов да отстояваш възгледите си, но и да чуваш мнения, различни от твоето, като си склонен да правиш допустими компромиси в рамките на спазването на закони и други нормативни документи. Не може да бъдеш демократичен, ако не си толеранте..
8.00 лв. 6.00 лв.
Pedagogical Portfolio - Greek
-25 %
Съдържа формуляри за стажантска биография; списък на 15 урочни планове; списък на 15 протокола от наблюдение на уроци; списък на 15 педагогически есета.На гръцки език...
10.00 лв. 7.50 лв.
Pedagogical Portfolio - English
-25 %
Съдържа формуляри за стажантска биография; списък на 15 урочни планове; списък на 15 протокола от наблюдение на уроци; списък на 15 педагогически есета.На английски език...
10.00 лв. 7.50 лв.
Университетски курс по ранно чуждоезиково обучение
-25 %
Езикът отваря врати. 120 години университетските врати са отворени за педагогическото образование. Проф. д-р Божидар Ангелов*Университетско издателство предлага за продажба с 60% намаление  част от своите издания, които нямат "търговски вид", но чието съдържание не е нарушено. Някои о..
20.00 лв. 15.00 лв.
Базови методически подходи за трансверсални компетентности. Просто 6+
-25 %
Акцентът на монографията попада върху шестте основни подхода в съвременното образование – генеалогичен, аксиологичен, интердисциплинарен, мултисензорен, холограмен, експертен – като е добавен и седми – регионален. Авторката се стреми да отговори на множество въпроси за новата роля на образованието в..
12.00 лв. 9.00 лв.
Проблеми и перспективи на философското образование в България
-25 %
Сборникът включва доклади, изнесени по време на VII и VIII издание на национални методични конференции "Проблеми и перспективи на философското образование в българските университети", проведени през 2014 и 2016 г. в Творческия дом на СУ „Св. Климент Охридски“ в Китен.СЪДЪРЖАНИЕКъ..
14.00 лв. 10.50 лв.
Образование и изкуства:Традиции и перспективи
Изчерпан
Факултетът по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) е приемник на Факултета по начална и предучилищна педагогика (ФНПП) и Факултета за подготовка на детски и начални учители (ФПДНУ). Проф. Георги Бижков е роден в с. Драгановци, Габровска област, през 1940 г. Завършва педагогика в Софийския..
Учебно помагало за семинарните упражнения по Теория на възпитанието
-40 %
С настоящото помагало, което следва тематичните акценти от учебника „Теория на възпитанието“ (съст. Любен Димитров), както и с „Антологията по теория на възпитанието“ се запълва важен компонент от комплекта учебни пособия по теория на възпитанието, с какъвто малко университетски учебни дисциплини ра..
17.00 лв. 10.20 лв.
Математиката в мисленето на децата
Изчерпан
Гл. ас. д-р Галина Георгиева е родена в Свиленград. Има бакалавърска степен по предучилищна педагогика и чужд език (2007) и магистърска степен по педагогика на масовата и художествената комуникация в СУ „Св. Климент Охридски“ (2011).Защитава дисертация, свързана с развиването на математическо мислен..
Методика за диагностика на готовността на 6–7-годишните деца за училище
-40 %
Освен историческото развитие и теоретико-методологическите основи на диагностиката, основното съдържание на книгата образува Референтната рамка на ключовите компетентности, които трябва да се формират у децата в подготвителната група по отношение на тяхната подготовка за училище. В съответствие..
14.00 лв. 8.40 лв.
 Възпитанието в структурата на семейните отношения
-40 %
Целта на книгата е да представи основни функции и характеристики на съвременното семейство, разглеждани в качеството им на детерминанти на педагогическата и социалната работа със семейства. Познаването им е от несъмнена важност за педагога и социалния работник, тъй като то подпомага по-доброто разби..
14.00 лв. 8.40 лв.
Оценяване по философия в средните училища. Съдържателни и технологични аспекти
-40 %
Проблемите на академичната философия рядко могат да се характеризират като проблеми, от чието решение зависи много тук и сега. Монографията на д-р Николета Николова е впечатляващо изключение от тази тенденция, доколкото се ангажира с ключови съвременни проблеми на българското образование по философи..
10.00 лв. 6.00 лв.
Подходи за личностно развитие, подкрепа и приобщаване на деца със Синдром на Даун
Изчерпан
В настоящия труд подробно са описани ефектите на синдрома на Даун върху цялостното личностно развитие на децата, възможностите им за учене, социална адаптация и приобщаване, както и върху качеството им на живот. С помощта на различни психолого-педагогически методи са проучени и анализирани слож..
Индивидуализация и диференциация на педагогическото взаимодействие в детската градина
Изчерпан
Книгата си поставя за цел да разкрие в научнотеоретичен и приложен аспект значимата роля на индивидуализирането и диференцирането на педагогическото взаимодействие в детската градина за разширяване възможностите за образователен напредък на всяко дете.Доц. дн Розалина Енгелс-Критидис е преподавател ..
The Empathy Concept: Measures and Application in Education
Изчерпан
The book is a practical introduction to the concept of empathy, its measures and application in education. It is designed as a coursebook for students who are taking the course in “Empathy and Communication in Language Education” offered on the degree programmes for language teachers at the Facutly ..
Емпатия и комуникация в езиковото обучение
-40 %
Настоящото издание е предназначено за студентите от специалностите „Предучилищна педагогика и чужд език“, „Начална училищна педагогика и чужд език“ и „Медийна педагогика и художествена комуникация“ към Факултета по науки за образованието и изкуствата към Софии???? ския университет „Св. Климент Охрид..
10.00 лв. 6.00 лв.
Информационните революции и образованието. Втора част. ХІХ–ХХІ век
-40 %
Настоящото изследване има за цел да подчертае ролята на информационния фактор и образованието като съществена част от културата в развитието на човешкото общество. Показана е взаимовръзката между информационните революции и образованието – как, от една страна, образованието подготвя информационните ..
17.00 лв. 10.20 лв.
Дигитализация и образование: иновативност, креативност и интеркултурност
-40 %
Настоящият труд поставя на фокус все по-нарастващото значение на новия тип умения и компетенции на обучаемите като част от същността на образованието на ХХI век. Подобряването им като цел все повече и повечe се превръща в ключов компонент от дейността на изследователи, представители на социалната те..
10.00 лв. 6.00 лв.
Електронното обучение - възможности за разширяване на достъпа до висше образование за студенти със специални образователни потребности
-40 %
Д-р Благовесна Ст. Йовкова е преподавател във Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“ в областта на дигиталните образователни технологии. Завършва висшето си образование в Софийския университет със специалност Българска филология и е магистър по специална педагогика – слухово-речева рех..
10.00 лв. 6.00 лв.
Показва 1 до 28 от 98 (4 страници)