МЕНЮ
КОШНИЦА

Математика и информатика - unipress.bg

Ръководство за упражнения по теория на вероятностите
-25 %
Ръководството е предназначено за студенти, изучаващи дисциплината Теория на вероятностите в рамките на математически, икономически, технически и други специалности. Пособието може да се използва и от преподаватели и професионалисти, прилагащи в своята практика апарата на теория на вероятностите...
10.00 лв. 7.50 лв.
Ориентираната към услуги архитектура за бизнеса
-25 %
Целта на този материал е да разгледаме ориентираната към услуги архитектура (Service-Oriented Architecture - SOA) и основните й концепции, които представляват интерес за широк кръг специалисти: ръководители на технологични звена, разработчици на приложения, системни администратори, архитекти, бизнес..
20.00 лв. 15.00 лв.
Справочник по математика за кандидат-студенти в СУ "Св. Климент Охридски"
-40 %
Справочникът на ФМИ при СУ е единственото разрешено пособие на кандидатстудентските изпити по математика в СУ...
5.00 лв. 3.00 лв.
Ръководство по бази от данни
-40 %
Гл. ас. д-р Радослава Христова е преподавател в катедра „Компютърна информатика“ на Факултета по математика и информатика към Софийския университет „Св. Климент Охрид ски“ от 2008 г. Тя води упражненията към курсовете по бази от данни за специалностите Информатика и Информационни системи. Научните ѝ..
12.00 лв. 7.20 лв.
Автономни системи: платформи, приложения, перспективи
-40 %
в настоящата книга ударението пада върху особеностите на роботизираните системи, разглеждани през призмата на автономните вградени системи. Споменават се промишлените манипулатори, автономните транспортни средства, мобилни асистенти, дронове, роботизирани системи в медицината и др., като се анализир..
16.00 лв. 9.60 лв.
Application Models of the Embedded Systems Software Architecture in Modern Entrepreneurship
Изчерпан
This book examines the role that technology has played in enabling the production methods, which is well recognized. Starting from the 1st Industrial Revolution of mechanical production powered by water and steam of the 18-th Century, moved into the 2nd Industrial Revolution of mass production power..
Дати и време в релационния модел на данни
-40 %
В книгата се прави опит за цялостно решение на проблема с представянето на датата и времето в базите от данни, макар че се базира на релационния модел на данни, но предложените решения имат приложимост и извън модела...
8.00 лв. 4.80 лв.
Елементи на математическата логика в българските гимназии през ХIХ век
-40 %
"Първо, надявам се, че не е далеч времето, когато преобладаването на старата Аристотелова логика ще бъде само исторически факт и когато преподаването на логика ще съответства по-добре на нейното историческо значение. Тогава ще се окаже, че решаването на логическа задача е упражнение за ума, поне тол..
6.00 лв. 3.60 лв.
Работа с данни в SPSS
Изчерпан
B книгaтa сa описaни мeнютaтa, прозорцитe и нeобxодимитe нaстройки зa прилaгaнeто нa всякa опeрaция. B този смисъл основнaтa цeнност нa учeбното помaгaло e във възможносттa описaнaтa рaботa дa сe извършвa стъпкa по стъпкa, слeдвaйки aлгоритмитe.Друго прeдимство нa учeбното помaгaло e фaктът, чe тaзи..
Анализ и проектиране на информационни системи
-40 %
Книгата има за цел да изследва спецификата в дейностите по анализ и проектиране при разработката на съвременни информационни системи и да предложи решения или насоки за решения, които подобряват работата по тези дейности в някои аспекти. Представени са основни концепции, свързани с разработката на б..
14.00 лв. 8.40 лв.
Теореми, аналогия, евристика или Теорема – хипотеза – теорема prim
-40 %
Целта на книгата е да се разкрие евристичната роля на векторно-алгебричното моделиране за построяване на аналози в пространства с три и повече измерения на теореми от училищния курс по геометрия. Изследването се състои от две основни части – теоретична и приложна...
12.00 лв. 7.20 лв.
Нерелационни бази от данни. Практическо ръководство
-40 %
Книгата предлага колекция от теоретичните основи, необходими за доброто разбиране на съвремените системи за управление на нерелационни бази от данни (СУНРДБ) практическите сведения за най-популярните от тях. Авторите са подбрали много успешно нивото на детайли, в което да се навлезе за отделните сис..
15.00 лв. 9.00 лв.
Модерни методологии за управление на качеството при разработка на софтуерен продукт
-40 %
Учебникът покрива съществена част от темите, включени в учебната програма на курса „Управление на качеството при разработка и поддръжка на софтуерен продукт“ от магистърска програма „Електронен бизнес и електронно управление“ във ФМИ на СУ. Учебникът би могъл да се използва и в аналогични курсове въ..
18.00 лв. 10.80 лв.
Проектиране на роботизирани системи
-40 %
В книгата са представени моделите, методите, знанията и материалите, необходими за проектиране на роботизирани системи. Примерите за проекти се базират на популярната платформа Ардуино. Изданието може да се използва от всеки, който иска да изгради капацитет за проектиране на реални приложения на вгр..
14.00 лв. 8.40 лв.
Числени методи за решаване на нелинейни уравнения
-40 %
Разглеждат се основните подходи за решаване на системи линейни уравнения и свързаните с тях разлагания на матрици: Метод на Гаус, Метод на ортогонализацията, Метод на Холецки, Итерационни методи, Градиентни методи...
7.00 лв. 4.20 лв.
XML технологии
-40 %
Книгата запознава читателя с проблемите на конструирането, обработката и обмена на XML документи. Тя разглежда актуални и широко използвани софтуерни технологии, свързани със създаване, валидиране, свързване и представяне на XML съдържание, както и с декларативната обработка на XML. Книгата е предна..
12.00 лв. 7.20 лв.
Нестандартни математически методи
-40 %
Тази книга представя в разширен вид публикуваните от автора в книгата му „Ярослав Тагамлицки - учен и учител" оригинални идеи на Я. Тагамлицки, отнасящи се до геометрията и анализа. Изложеният материал е разпределен в три глави.Първа глава съдържа предимно геометрични факти, които са следствия от ед..
7.00 лв. 4.20 лв.
Обикновени диференциални уравнения
-40 %
Книгата е предназначена за студентите по математика от Факултета по математика и информатика при Софийския университет, както и от хора, самостоятелно изучаващи обикновените диференциални уравнения. В учебника са включени много задачи, които илюстрират или допълват основния текст.СъдържаниеГл. 1. Ур..
15.00 лв. 9.00 лв.
Модели за наблюдение и балансиране на обслужването в облак
-40 %
Книгата обобщава група от модели, разработени с цел изследване и анализ на параметрите на съвременните начини за съхранение, пренос и интерпретиране на информацията. Фокусът е поставен върху облачната инфраструктура, архитектурния подход, базиран на услуги, както и на достъпа до мултимедий..
10.00 лв. 6.00 лв.
Изданието представя учебния материал по диференциално и интегрално смятане на функции на две или повече променливи. Това включва топологията на евклидовите пространства, частни производни на функции на много променливи, градиент и линии на ниво, сферични координати, многомерни интеграли и теорема за..
Съвременните модели, архитектури и технологии за информационно обслужване
-40 %
Книгата е посветена на съвременните технологии за обмен и обработка на информация и използваните за това модели и архитектури. Разгледани са технологиите за съхранение на информацията, системните услуги за пренос на информацията, моделите за обработка на информацията, WSDL 1.1 и облачните изследвани..
20.00 лв. 12.00 лв.
Увод в програмирането - Java
-40 %
Книгата цели създаването на основни умения за програмиране на Java чрез прилагане на утвърдени добри практики в обектно-ориентираното програмиране в средата на NetBeans. Прави се въведение в програмирането на интерактивен графичен потребителски интерфейс на JavaFX, като се използват достъпни визуалн..
15.00 лв. 9.00 лв.
Лекции по елементарна и аналитична теория на числата - том 2
-40 %
Вторият том започва с доказателство на оценката на А. Вейл за сумата на Клостерман, като са дадени редица приложения на тази теорема. Следват въведение в теорията на методите на решетото, както и методът на Шнирелман в адитивната теория на числата. Съществена част от този том е посветена на ..
20.00 лв. 12.00 лв.
Лекции по елементарна и аналитична теория на числата - том 1
-40 %
В началото на първия том са изложени основни понятия и резултати от елементарната теория на числата. Изведени са най-простите свойства на дзета-функцията на Риман и L-функциите на Дирихле и са показани приложения за изучаване на разпределението на простите числа.Разгледани са някои класически експон..
20.00 лв. 12.00 лв.
Ръководство за упражнения по застрахователна математика
-40 %
Ръководството е предназначено за студенти във висшите учебни заведения, изучаващи дисциплината Застрахователна математика.Основните включени теми са икономически основи на застраховането, модели на индивидуален и сумарен риск, застраховки и анюитети в животозастраховането.ПАВЕЛ СТОЙНОВ има дългогоди..
8.00 лв. 4.80 лв.
Подходи и методи за реализация на софтуерни системи
-40 %
В монографията са разгледани проблемите на:* Съвременни парадигми и процес на разработка на софтуерни приложения* Управление на проекти* Управление на качество..
25.00 лв. 15.00 лв.
Показва 1 до 28 от 44 (2 страници)