МЕНЮ
КОШНИЦА

ЗА АВТОРИТЕ


Изисквания за приемане на ръкописи
в Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
 
Ръкописите, постъпващи в Университетско издателство, трябва да са създадени под MS Word и да са с разширение .doc или .docx. Основният текст се оформя с шрифт Times New Roman, размер 12 pt, междуредие 1,5 pt, формат на страницата A4. Не се допуска оформяне като форматиране, фиксирани полета с текст, стилове, автоматично генерирани съдържания и графики, автоматично генерирани библиографии и индекси, преноси и пр. Илюстративният материал (снимки, графики, схеми, диаграми и пр.) се предоставя като отделни файлове с разширение .jpg, .jpeg или .tiff, с резолюция не по-малка от 255 px.
При предаване на материали от повече от един автор за едно издание отделните файлове следва да са номерирани според поредността, в която ще бъдат публикувани, и задължително да са придружени от съдържание, което да потвърждава този ред.
Научната библиография се оформя според изискванията на БДС ISO 690:2011 Информация и документация.
Всички параметри, свързани с оформлението на предстоящото издание (формат, цветност, шрифт, подредба на илюстративния материал, индекси, приложения и др.) се уточняват с редактора преди страниране.