МЕНЮ
КОШНИЦА

Условия за ползване

I. ПРЕАМБЮЛ

 

Изброените по-долу понятия се използват в настоящите общи условия със следния смисъл:

1. Университетско издателство е създадено с Постановление № 25 на Министерския съвет от 18.05.1985 г. за честване на 100-годишнината на Софийския университет „Климент Охридски“. Основен предмет на дейност: издаване и разпространение на академични и други научни и художествени издания; осигуряване на учебната и научната дейност на Софийския университет с необходимите печатни издания; популяризиране на научните постижения на академичната общност.

Седалище и адрес на управление: София 1164, район „Лозенец“, ул. „Златовръх“ № 64, БУЛСТАТ 000722757. Уебсайт https://unipress.bg

Данни за контакт: тел. 02/81 61 601, pr@unipress.bg

По смисъла на настоящите общи условия Университетско издателство действа в качеството си на „търговец“, юридическо лице, което продава или предлага за продажба издателска продукция, предоставя полиграфически услуги или самостоятелно сключва и изпълнява стопански, търговски, издателски и други договори като част от своята търговска или професионална дейност в публичния или в частния сектор.

2. „Потребител“ – всички физически и юридически лица, както и неперсонифицирани обединения, които имат достъп до сайта и се възползват от стоките и услугите, предлагани от издателството, в това число и потребители, попадащи под закрилата на Закона за защита на потребителите.

3. „Потребител, попадащ под закрилата на Закона за защита на потребителите“ е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

4. „Регистриран потребител“ – потребител, който е направил регистрация на уебсайта на Университетско издателство съгласно установената процедура, даваща му допълнително право да заявява покупка на книги и друга издателска продукция.

5. „Опаковка“ са всички продукти, направени от материал от всякакво естество, използвани, за да се поставят в тях, съхраняват, пренасят, доставят и представят стоки – от сурови материали до обработени стоки – от производителя до ползвателя или потребителя. Артикули, които „не се връщат“ и се използват за същите цели, също се считат за опаковки. Опаковка е и всичко описано в Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, издадена на основание чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

6. „Продажна цена“ е крайната цена за бройка или за определено количество издателска продукция или за полиграфическа услуга, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

7. „Цена за единица мярка“ е крайната цена, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси за единица мярка от предлаганата стока

8. „Стока“ е движима материална вещ с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи. „Стока“ („Продукт“) по смисъла на тези общи условия е и книга, издателска продукция, в това число речници, учебна литература и електронни книги.

9. „Покана за покупка“ е търговско съобщение, което посочва по подходящ начин, в зависимост от използваното средство за осъществяване на търговско съобщение, характеристиките на стоката или услугата и тяхната цена и което дава възможност на потребителя да направи покупка.

10. „Договор за продажба“ е договор, по силата на който търговецът/Университетско издателство прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на издателска продукция/стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.

11. „Цифрово съдържание“ са данни, които са произведени и доставени в цифрова форма, като компютърни игри, антивирусни програми, апликации, филми, музика, текстове, електронни книги, вестници, списания, софтуерни или онлайн игри, база данни, интернет сайтове за залагания и други, независимо дали са достъпни чрез изтегляне или предаване в реално време посредством материален носител или чрез всякакво друго средство.

12. „Средство за комуникация от разстояние“ е всяко средство, което без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя може да бъде използвано за сключване на договор между страните, като адресирани и неадресирани печатни материали, стандартно писмо, реклама в пресата с купон за поръчка, каталог, телефон (със или без участието на човек), радио, телевизия, видеотелефон, видеотекст, sms съобщение, компютър, електронна поща, интернет, факс, поръчка по пощата.

13. „Общи условия“ – настоящият документ, който е „електронен документ“ по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, който документ е електронно изявление, записано върху магнитен, оптичен или друг носител, даващ възможност изявлението да бъде възпроизвеждано.

14 „Уебсайт“/„сайт“ – под това понятие се разбира уебсайтът на Университетско издателство, достъпен на следния уеб адрес: https://unipress.bg/.

15. „Парола“ е избран от потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганата издателска продукция на Университетско издателство, достъпна на https://unipress.bg/.

16. „Обработване на лични данни“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

17. „Предоставяне на лични данни“ са действия по цялостно или частично пренасяне на лични данни от един администратор към друг или към трето лице на територията на страната или извън нея.

18. „Директен маркетинг“ е предлагане на стоки и услуги на физически лица по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

 

II. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. С настоящите общи условия се уреждат условията и редът за предоставяне на издателска продукция от Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, предлагани чрез сайта на издателството https://unipress.bg/ при точно спазване от страна на потребителя на изискванията, посочени в тях.

2. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи възможността за предоставяне на стоки, в резултат на експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

3. При извършване на промени в Общите условия издателството се задължава да уведоми потребителя, като публикува на видно място в сайта https://unipress.bg/ съобщение за промените в Общите условия и актуалния текст на измененията.

4. Чрез приемането на настоящите общи условия потребителят се съгласява да ги спазва в редакцията, публикувана на сайта на Университетско издателство, към момента приемането им.

 

III. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1. На потребителя е забранено копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото съдържание, достъпно на сайта https://unipress.bg/, в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение от Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.

2. Потребителят няма право да използва уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да е материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да е материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

3. Цялото съдържание на уебсайта https://unipress.bg/, включително текстова част, рисунки, графики, снимки, бази данни, дизайн, видео, марки, софтуерни програми, лого, слогани и друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, съответно по Закона за марките и географските означения, и са притежание на Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ и/или неговите партньори, клиенти или на потребители, предоставили за използване съответните защитени обекти или издателски материали.

4. Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публично показване и др. на част или цялото съдържание на уебсайта без предварително писмено съгласие на Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, на неговите автори или носители на други защитени авторски права, клиенти, партньори и/или на потребителите, предоставили за публикуване съответните произведения, издателски материали, е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред с всички законни средства.

 

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА. РЕГИСТРАЦИЯ

1. Достъпът до издателската продукция, предлагана от Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, се осъществява чрез регистрация на сайта https://unipress.bg/.

2. При извършване на регистрацията потребителите попълват заявка, в която въвеждат следната информация: собствено и фамилно име, адрес на електронна поща и парола.

3. За поръчка и получаване на доставка потребителят се задължава да предоставя вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ не носи отговорност за некоректно попълнени от потребителя данни при последващото обработване и изпълнение на заявката.

4. Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до предложената издателска продукция на Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, след като извърши процеса на регистрация. За успешно извършената регистрация потребителите получават електронно съобщение с изрично потвърждение на регистрацията.

5. В случай на загубване (забравяне) на паролата или потребителското име и изрично искане от страна на потребителя Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ се задължава да изпрати нови такива на електронен адрес, лично посочен от потребителя.

6. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на потребителя, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие, в резултат на или поради изчерпване на книгите, включително невъзможност за използване на сайта поради технически проблеми, профилактика и др.

8. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящия раздел.

 

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

1. Информацията, чрез която потребител може да бъде идентифициран, може да включва:  собствено и фамилно име, имейл адрес, пощенски адрес, телефонен номер, както и всяка друга информация, която същият предоставя доброволно при закупуване на издателската продукция на Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.

2. При предоставяне на продуктите си Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ провежда политика за защита на личните данни в качеството си на администратор на лични данни.

3. Потребителят има право на достъп, поправка и промяна на собствените си лични данни, които е въвел при регистрацията на сайта https://unipress.bg/. В случай на промяна в данните за регистрация потребителят следва да ги актуализира в срок от 7 работни дни, в противен случай Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ не носи отговорност за реализиране на поръчката при неактуализираните регистрационни данни.

4. Приемайки настоящите условия, потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от лицето, обработващо личните данни в Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, както и личните данни да бъдат използвани за целите на директния маркетинг. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ изрично уведомява, че предоставените от потребителя лични данни не се предоставят на трети лица за рекламни и промоционални цели.

5. С приемане на тези Общи условия потребителят се счита за уведомен за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство.

6. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на потребителите. При събирането, обработването и съхраняването на личните данни издателството спазва точно приложимото българско законодателство и подхожда с отговорност към предоставените от потребителите лични данни.

7. Достъпът и ползването от потребителите на социалните мрежи – Facebook, Instagram и други, изискват отделна регистрация и приемане на общите условия на съответните интернет страници и Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ не носи отговорност за защита на личните данни при приемане условията на тези сайтове.

 

VI. ЦЕНИ

1. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ има право да обявява намаления от цените на предлаганите книги за определен период, като това ще бъде обозначавано.

2. Извън намаленията по т. 1 от настоящия раздел издателството има правото да променя цените по собствена инициатива в случаите, когато е налице нова цена на съответната книга, без да дължи предварително уведомяване на потребителите.

3. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта към момента, в който е завършена поръчката, независимо дали тази цена е по-ниска или по-висока от променената впоследствие.

4. При допуснати технически грешки в данните, въведени за потребителя, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребител, освен да възстанови сумите, платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

 

VII. ДОСТАВКА

1. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ доставя своята издателска продукция на територията на България и чужбина.

2. Доставката на територията на страната се извършва с куриер  – фирма Еконт и се реализира в рамките на установените срокове.

3. Доставките в чужбина се извършват от „Български пощи“ ЕАД или останалите изброени куриерски фирми и се реализират в приблизителни срокове от 10 до 40 работни дни в зависимост от конкретната дестинация.

4. Цените на доставките за територията на Република България и за чужбина се изчислява автоматично спрямо общия грамаж на поръчката и съгласно установените цени на изброените куриери и са достъпни на техните електронни адреси. Tранспортните разходи са за сметка на потребителите.

5. Доставката на поръчана издателска продукция се извършва съобразно избран от потребителя начин и съобразно посочените в т. 2 и т. 3 на настоящия раздел срокове.

6. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни, без да информира предварително потребителя и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на потребителя.

7. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ си запазва правото да променя лицето, извършващо доставката, без да предупреждава предварително потребителя, без с това да променя цената, срока, както и начина на доставка.

8. В случай че потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване издателска продукция. В този случай потребителят има право да потвърди направената заявка, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

 

VIII. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. При плащане в брой на поръчана издателска продукция потребителят се задължава в момента на доставката да предаде на представител на Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ или на лицето, извършващо доставката, пълната стойност на доставяната поръчка.

2. При плащане по банков път в лева потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка, в банковата сметка на Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните книги/издателска продукция. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на потребителя.

3. При плащане по банков път в евро потребителят депозира, сума равна на стойността на направената поръчка, в банковата сметка на Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните  книги/издателска продукция. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента.

4. При плащане с ePay в лева потребителят заплаща сума, равна на стойността на направената поръчка, в ePay сметка на Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ и едва след като сумата бъде потвърдена, се доставят поръчаните книги/издателска продукция. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на потребителя.

5. При комбинирана поръчка на електронни(онлайн) и физически книги потребителят следва да избере един от начините на плащане от член VIII.
5.1. Ако потребител е избрал плащане чрез ePay, електронните книги биват добавяни в профила му автоматично, а физическите се изпращат на същия работен ден.
5.2. Ако потребител е избрал за начин на плащане  Наложен платеж, след потвърждаването на плащането на пълната стойност на доставяната поръчка от представител на Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ или на лицето, извършващо доставката,  книгите се добавят в профила на клиента.


 

IX. АНУЛИРАНЕ НА ПОРЪЧКА. ОТКАЗ ОТ СТОКА. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

1. В рамките на 24 часа след извършване на поръчката и в случай че издателската продукция не е напуснала склада/търговския обект на Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, потребителят има право да анулира поръчката. Анулирането следва да се извърши на https://unipress.bg/. При извършване на анулирането, потребителите посочват: име, номер и дата на поръчката, описание на издателската продукция.

2. Потребител, попадащ под закрилата на Закона за защита на потребителите има право да се откаже от една или от повече от поръчаните книги, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките, съгласно условията на чл. 50 от Закона за защита на потребителите.

3. При реализиране на правото си на отказ по т. 2 от настоящия раздел потребител, попадащ под закрилата на Закона за защита на потребителите, дължи единствено разходите по чл. 54 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

4. Отказът от поръчка се извършва чрез https://unipress.bg/. За да упражни правото си на отказ, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ, наличен на уебсайта. В случай на отказ Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ изпраща на потребителя, попадащ под закрилата на Закона за защита на потребителите, потвърждение за получаване на отказа му.

5. Когато потребителят упражни правото си на отказ, трябва да изпрати или да предаде издателската продукция обратно на Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ в годно търговско състояние или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят, попадащ под закрилата на Закона за защита на потребителите, е съобщил на издателството за решението си да се откаже от договора.

6. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде издателската продукция обратно на издателството преди изтичането на 14-дневния срок. Разходите по връщане на стоката са за сметка на потребител, попадащ под закрилата на Закона за защита на потребителите.

7. Когато потребител, попадащ под закрилата на Закона за защита на потребителите, е упражнил правото си на отказ, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ възстановява всички суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора съгласно т. 2 от настоящия раздел.

8. Потребител има право да откаже да получи заявената от него за покупка издателска продукция, когато: доставената издателска продукция явно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновения ѝ преглед; и/или при транспортирането издателската продукция или нейната опаковка е била повредена; и/или цената, която потребителят следва да заплати, не съответства на дължимата цена.

9. При констатация на издателска продукция с полиграфически недостатъци потребителят е длъжен да провери съдържанието на опаковката за съответствия на изпратената стока с подадената заявка в момента на нейното получаване. При констатирани нарушения във външния вид на издателската продукция е длъжен да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.

10. В случаите на т. 8 и т. 9 от настоящия раздел Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ се ангажира съответната издателска продукция да бъде подменена с нова в рамките на 7-дневен срок, а в случай че няма издателска продукция, еднаква с поръчаната, издателството възстановява депозираната за стоката сума в рамките на 14-дневен срок от реализиране на процедурата по т. 8 и т. 9 от настоящия раздел. Разходите по доставката са за сметка на издателството.

11. Разпоредбите на чл. 50–56 от Закона за защита на потребителите не се прилагат при договори, които предоставят цифрово съдържание (електронни книги), което не се доставя на материален носител, а се изтегля от сайта, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребител, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

 

X. ДРУГИ

1. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ има право да променя технологията и дизайна на предоставяната издателска продукция без предварително известяване.

2. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ не декларира, че издателската продукция, материалите или услугите в този сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

3. Забравена парола. Ако забравите вашата парола, трябва да преминете на страница Регистрация и да натиснете бутона „Забравена парола“. Въведете имейл адреса, с който сте регистрирани. Ние ще ви изпратим служебна парола, с която ще можете да се идентифицирате пред системата. Паролата ви ще бъде изпратена на посочения адрес, ако той съвпадне с вече регистрирания. След като се идентифицирате с имейл адреса си и служебната парола, от „Моя профил“, „Редактирай“ можете да смените служебната парола с желана от вас.

4. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ не носи отговорност, ако потребителят не е прочел и не се е запознал с актуалния вариант на тези Общи условия.

 

XI. ОТГОВОРНОСТ

1. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.

2. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.

3. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват. 

4. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа до ползването на уебсайта.

 

XII. ВРЪЗКИ КЪМ УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА

1. Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. Издателството няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

 

XIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

1. За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.


XIV. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл.1. Споровете между страните, за които се прилагат настоящите Общи условия ще се решават по споразумение, а когато такова не може да бъде постигнато, споровете ще се отнасят за решаване пред Общата помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите или пред компетентния български съд.

Чл.2. (1) Преди спорът да бъде отнесен за решаване пред Общата помирителна комисия към КЗП, Потребителят следва да се свърже с Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, на адрес: ул. „Златовръх“, № 30,  гр. София, 1164, България, pr@unipress.bg; e-book@unipress.bg. и да заяви писмено какъв е проблема и какви са исканията му.
(2) Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ разглежда претенцията и изпраща писмен отговор на Потребителя в срок до 30 дни от получаване на писменото заявление.

Чл.3. Алтернативно решаване на спорове
В случай, че спорът между Потребителя и Университетско издателство не бъде решен  в срок до 30 дни от получаване на писменото заявление, той може да бъде отнесен за решаване пред Общата помирителна комисия към КЗП на адрес: ул. "Врабча" 1, ет. 3, 4 и 5, София, 1000, България, електронен адрес: adr.sofia@kzp.bg.; Уебсайт: http://www.kzp.bg.

Чл.4. Когато спорът се отнася до договори за онлайн продажби или услуги, за решаването му може да се може да се ползва Електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове на електронен адрес: http://ec.europa.eu/odr.

Настоящите общи условия на Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ влизат в сила от датата на публикуването им и са достъпни на официалния сайт на издателството на следния уебадрес: https://unipress.bg/.