Автор: Колектив
ISBN: 978-954-07-4700-2
Страници: 589
Година: 2019
Наличност: В наличност
Тегло: 1.2 кг.
Размери(ДxВ):17.0x24.0 см.
Корица: твърда

НЯМА НАЛИЧНОСТ
Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д-р Радка Влахова 

СЪДЪРЖАНИЕ

Вместо предговор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ЗА РАДА (поздравления по случай юбилея на проф. Радка Влахова). . . . . . . . . 11

Словото на учителя
Езиковата политика на акад. Стефан Младенов
Михаил Виденов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Нужна ли ни е джендърната лингвистика?
Тодор Бояджиев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Заети думи и лексикално богатство на езика
Василка Радева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Няколко позабравени страници от историята на фонологията
Стефана Димитрова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Концептуализация и граматическо число на веществените съществителни имена
в българския език
Стоян Буров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Езиково съзнание у православните славяни
Иван Буюклиев. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Езикознание
Граматика
Семантични особености на предложните фрази в предикативна позиция
Атанас Атанасов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Степенуване на относителните прилагателните имена в съвременния
български език
Биляна Кирилова Радева-Гезенчова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Умозаключителните форми в български: морфологични и синтактични
характеристики
Екатерина Търпоманова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Как действа деепричастието на стила на научния текст?
Катя Грозева Исса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Дубитативът в съвременния български език в типологически аспект
Красимира Алексова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Синтактичен когнитивен код
Мариана Георгиева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Аргументност и фразеологизация
Мария Тодорова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Отново за предикативните изречения
Светла Коева. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Субкатегоризационни отношения в сравнителен план между български
и английски
Светлозара Лесева и Ивелина Стоянова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Българският резултативен футур и неговите чешки функционални еквиваленти
Стилиян Стойчев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Семантика и синтактична функционалност при някои глаголи за перцепция
Христина Кукова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

История на езика, диалектология, лексикология . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Средновековни граници и съвременни диалектни изоглоси: южнобългарски
акцентни иновации
Валентин Гешев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Словообразувателни типове nomina agentis в „Речник на българския език“
на Найден Геров
Емилия Македонска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Nomen est omen: in honorem проф. д-р Радка Влахова
Красимира Колева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Прояви на формална вариантност при някои термини и терминоелементи
в различни терминологични системи
Кристияна Симеонова Симеонова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Специфични особености на българския език, отразени в речта на българи
от Северна Гърция в наши дни (Употреба на кратката форма си
на възвратното местоимение)
Лучия Антонова-Василева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Наличие и липса в славянските езици
Маргарита Младенова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Произход и номинационни особености на названията за музикални инструменти
и музиканти в българските диалекти
Марияна Витанова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
„Диплографiя или какъ ся дрьжять търговскы книгы“ (1850)
от братя Караминкови – предварителни бележки
Надка Николова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

Приложна лингвистика. Език и култура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Извори. Електронна библиотека за българисти, слависти и балканисти
Андрей Бояджиев. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Влиянието на интернет комуникациите върху езиковите практики,
мисленето на младите хора и общественото мнение
Антония Замбова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Концептуалната опозиция богат-беден в езиковото съзнание на българина
Ваня Зидарова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
Усвояване на словореда на местоименните клитики в обучението
по български език като чужд
Венера Матеева – Байчева. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
За изучаването на фразеологичните значения в началния етап на обучението
по български език като чужд
Весела Шушлина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
Манипулативна употреба на концептуални метафори в политически текстове
Владимир Досев. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Новата политическа реч
Владислав Миланов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
За етикетните речеви единици (сравнение между български и английски език)
Дейвид Мосъп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
Рожденият ден в дискурса на българската съвременност
Димитрина Игнатова – Цонева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
„Много мило от Ваша страна“
Елена Хаджиева, Рени Манова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
От местопрестъплението: България
Ивелина Савова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
Преводът на специализирани текстове и изисквания към подготовката
на бъдещите преводачи
Надежда Сталянова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
Аспекти на визуализация като метод в обучението по български език
като чужд
Радослав Спасов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
Проучване на практиката на педагогика на езика у нас
Тодор Шопов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415

Литературознание
Като две капки вода (За един биографично-литературен сюжет)
Ани Бурова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
Лудостта и философското мислене (Н. К. Семков и П. Берон в творчеството
на Ив. Вазов)
Ани Илков. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
Граматика на художествения свят
Биляна Борисова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
Някой, който е никой За едно неразбирателство в „Мечо Пух“
Валери Стефанов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
Мултикултурализъм? „Доброто винаги е диалектическо...“
Калина Бахнева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
За театъра и за живота, в който всички сме актьори
Милена Кирова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489
Земя и живот – показвани и разказвани
Николай Чернокожев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504
Паратекстът и жанровото съзнание през Възраждането (наблюдения върху
„Спомени от цариградските тъмници“ на Светослав Миларов)
Паулина Т. Стойчева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521
Патриотизъм и космополитизъм в чешката литература от края на XVIII
и началото на XIX в.
Славея Димитрова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533

Философия и история
Демокрация и обществено мнение
Даниел Смилов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543
Градът в българския преход
Майя Грекова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551
Сурогатно майчинство: преосмисляне на понятията брак, родителство,
бащинство, майчинство
Недялка Видева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562
„Феноменът Котел“ – изключение или модел?
Пламен Митев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571

Публикации на проф. д-р Радка Влахова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579
Подобни продукти