МЕНЮ
КОШНИЦА

Проблеми на психолингвистиката

Проблеми на психолингвистиката - unipress.bg
Проблеми на психолингвистиката
АвторЮлияна Стоянова
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.60кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 576
  • Година: 2021
  • ISBN: 978-619-7433-51-7
28.00 лв.
Купи

Книгата представлява уводен курс в психолингвистиката. В първата част се обсъждат основни теми от общата психолингвистика, илюстрирани чрез български езиков материал. Втората част, посветена на психолингвистиката на развитието, дава цялостна картина на овладяването на българския език през първите три години от живота на децата. Тук става дума за теоретичните подходи и методите на изследване на езиковата онтогенеза; за доезиковото развитие, което подготвя началото на езика; за овладяването на звуковата, лексико-семантичната, морфологичната, синтактичната, прагматичната и текстовата страна на българския език. Разглеждат се също така важни проблеми, свързани с общуването между възрастни и деца; най-съществените особености на индивидуалните вариации по скорост и стил на овладяването; засегната е проблематиката на ранното езиково осъзнаване от децата и неговата роля в овладяването и използването на езика; описани са първите стъпки на социализиране чрез езика. Тази част е базирана върху изследванията на езиковата онтогенеза, които авторката на книгата, проф. д.ф.н. Юлияна Стоянова, провежда от около 35 години.

Предлаганият уводен курс по психолингвистика е замислен като учебно пособие в помощ на студентите и докторантите от хуманитарните специалности, но може да бъде от интерес за всички, които имат отношение към въпросите на тази относително нова научна дисциплина.

Проф. д.ф.н. Юлияна Стоянова преподава на бакалаври и магистри от Факултета по славянски филологии и Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“.

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД ........................................................................................................................ 15

Глава първа

ЕЗИКЪТ КАТО ОБЕКТ НА ПСИХОЛИНГВИСТИКАТА ............................ 21

КАКВО ИЗУЧАВА ПСИХОЛИНГВИСТИКАТА ................................................... 21

ОБОСОБЯВАНЕ НА ПСИХОЛИНГВИСТИКАТА

КАТО ОТДЕЛНА НАУЧНА ОБЛАСТ ....................................................................... 24

НЯКОИ ВАЖНИ ТЕМИ ОТ ЗОРАТА НА ПСИХОЛИНГВИСТИКАТА .............. 27

Ранни хипотези за преработката на изреченията .................................................. 27

Речник и семантика ................................................................................................. 29

Изследване на словесните асоциации. Асоциативни речници ............................ 29

Редундантността – особеност на всички естествени езици.

Честота на езиковите единици и структури ........................................................... 33

ПАМЕТ И ПРЕРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА

В ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ .................................................................................... 38

Човешката памет: структури и процеси ................................................................. 39

Видове памет ............................................................................................................ 40

Ефект на краищата ................................................................................................... 44

Явлението „на езика ми е“ ....................................................................................... 45

Оперативните принципи на Дан Слобин ............................................................... 46

БИОЛОГИЧНИ ОСНОВИ НА ЕЗИКА ..................................................................... 47

ОБОБЩЕНИЕ .............................................................................................................. 50

Глава втора

КАКВО ЗНАЕ ЗА ЕЗИКА КОМПЕТЕНТНИЯТ МУ НОСИТЕЛ

(ЗВУКОВА ОРГАНИЗАЦИЯ, МОРФОЛОГИЧНА СТРУКТУРА,

РЕЧНИК И СЕМАНТИКА) ................................................................................. 51

ЕЗИКОВА КОМПЕТЕНЦИЯ И ПЕРФОРМАЦИЯ .................................................. 51

КОМПЕТЕНЦИЯ ЗА ЗВУКОВАТА СТРАНА НА ЕЗИКА ...................................... 52

ПРЕРАБОТКА НА ЗВУКОВАТА СТРАНА НА ЕЗИКА .......................................... 58

Акустичен стадий ..................................................................................................... 59

Фонетичен стадий .................................................................................................... 60

Фонологичен стадий ................................................................................................ 61

Лексикален, синтактичен и семантичен стадий .................................................... 62

МОРФОЛОГИЧНА СТРУКТУРА.

ЗНАНИЕ ЗА ДУМИТЕ КАТО ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧЕСКИ КЛАСОВЕ ........... 64

СЛОВООБРАЗУВАЩИ МОРФЕМИ ......................................................................... 68

РЕЧНИК И СЕМАНТИКА ......................................................................................... 69

Многозначност, омонимия, омография, морфологична многозначност ............. 70

Денотативно и конотативно значение на думите ................................................. 73

Други смислови връзки между думите ................................................................... 75

МЕНТАЛЕН (ПСИХОЛОГИЧЕСКИ) РЕЧНИК ...................................................... 76

Репрезентация на думите в менталния (психологическия) речник ..................... 77

Съхранение на думите в дългосрочната памет на индивида ............................... 80

Извличане на думите от дългосрочната ни памет (лексикален достъп) ............. 82

ОБОБЩЕНИЕ .............................................................................................................. 84

Глава трета

КАКВО ЗНАЕ ЗА ЕЗИКА КОМПЕТЕНТНИЯТ МУ НОСИТЕЛ

(ФРАЗА И ИЗРЕЧЕНИЕ, ДИСКУРС И ТЕКСТ) ............................................. 86

СИНТАКТИЧНА КОМПЕТЕНЦИЯ ......................................................................... 86

СИНТАКСИС И СЕМАНТИКА ................................................................................. 90

АНАЛИЗ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО ................................................................................... 93

Модели на анализ .................................................................................................... 94

ПРАГМАТИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДИСКУРСА ............................................. 97

Дейксис ...................................................................................................................... 97

Комуникативен статус на изказването и речеви актове ........................................ 99

Участие в диалог: конверзационен анализ .......................................................... 102

Структура на текста ............................................................................................... 105

Умозаключенията в преработката на дискурсна информация ........................... 109

Схема и сценарий ................................................................................................... 110

ПРОДУКЦИЯ НА РЕЧ .............................................................................................. 112

Ниво на съобщението ............................................................................................ 114

Функционално ниво ............................................................................................... 116

Позиционно ниво ................................................................................................... 117

Ниво на фонологично кодиране ............................................................................ 119

Ниво на артикулацията .......................................................................................... 119

ОБОБЩЕНИЕ ........................................................................................................... 120

Глава четвърта

МЯСТО И ЗНАЧЕНИЕ НА ПРОУЧВАНИЯТА

НА ДЕТСКИЯ ЕЗИК .......................................................................................... 121

ИСТОРИЧЕСКИ ПОГЛЕД ВЪРХУ ПСИХОЛИНГВИСТИКАТА

НА РАЗВИТИЕТО ..................................................................................................... 121

МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАННОТО ЕЗИКОВО РАЗВИТИЕ ............... 130

Данни от естествен експеримент .......................................................................... 131

Експерименти с деца при контролиране на условията ....................................... 133

Създаване на езикови корпуси .............................................................................. 135

ПРОУЧВАНИЯ НА ДЕТСКОТО ЕЗИКОВО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ ............ 135

Ранни изследвания: Иван Георгов ........................................................................ 135

Изследвания от втората половина на ХХ в. до наши дни .................................. 136

ДАННИТЕ ЗА РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ,

ИЗПОЛЗВАНИ В ТАЗИ КНИГА .............................................................................. 139

ОБОБЩЕНИЕ ........................................................................................................... 140

Глава пета

ДОЕЗИКОВО РАЗВИТИЕ В РАННАТА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ ...................... 142

НАЧАЛОТО ............................................................................................................... 142

ПЕРЦЕПЦИЯ НА РЕЧ .............................................................................................. 145

Проблем на сегментацията .................................................................................... 145

Проблем на разпознаване на инвариантите ......................................................... 146

Ранна способност за възприемане на фонетични контрасти ............................. 146

ПРОДУКЦИЯ НА ЗВУКОВИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТИ ................................... 151

Звуков състав на продуцираните последователности ......................................... 152

Преход между лепета и първите думи ................................................................. 152

КОМУНИКАТИВНО РАЗВИТИЕ ........................................................................... 154

ПОЗНАВАТЕЛНО (КОГНИТИВНО) РАЗВИТИЕ ................................................ 156

ОБОБЩЕНИЕ ............................................................................................................ 160

Глава шеста

СТАДИИ В ОВЛАДЯВАНЕТО НА ЕЗИКА .................................................... 161

ДЪЛЖИНАТА НА ДЕТСКИТЕ ИЗКАЗВАНИЯ – ОБЩ КРИТЕРИЙ

ЗА РАЗВИТИЕ .......................................................................................................... 161

ЕДНОСЛОВЕН СТАДИЙ В ДЕТСКОТО ЕЗИКОВО РАЗВИТИЕ ....................... 163

Речникът на еднословните изказвания ................................................................. 164

Функция на еднословните изказвания ................................................................. 170

Богата интерпретация на еднословните изказвания ........................................... 172

ДВУСЛОВЕН СТАДИЙ В ДЕТСКОТО ЕЗИКОВО РАЗВИТИЕ .......................... 175

ТРИСЛОВЕН СТАДИЙ В ДЕТСКОТО ЕЗИКОВО РАЗВИТИЕ .......................... 181

ОБОБЩЕНИЕ ............................................................................................................ 183

Глава седма

МНОГОСЛОВЕН СТАДИЙ В ДЕТСКОТО ЕЗИКОВО РАЗВИТИЕ ........ 185

ПОЯВА НА МНОГОСЛОВНИ ИЗКАЗВАНИЯ ..................................................... 185

ТЕЛЕГРАФНА РЕЧ И ПРЕОДОЛЯВАНЕТО Ѝ ..................................................... 187

Същност на телеграфната реч ............................................................................... 187

Характеристики на българската телеграфна реч ................................................. 188

Причини за появата на телеграфна реч ................................................................ 189

Преодоляване на телеграфната реч ....................................................................... 191

ИНДИВИДУАЛНИ ВАРИАЦИИ В ЕЗИКОВОТО РАЗВИТИЕ ........................... 192

Индивидуални вариации в скоростта на овладяване .......................................... 192

Индивидуални вариации по стил на овладяване ................................................. 194

Изследване на индивидуалните вариации по скорост и стил

на български деца: Ив. Георгов ............................................................................ 198

Изследване на индивидуалните вариации по скорост и стил

на български деца: Ю. Стоянова .......................................................................... 199

Данни за вариациите по скорост в Стандартите за ранно детско развитие ..... 200

ОБОБЩЕНИЕ ............................................................................................................ 203

Глава осма

ОБЩУВАНЕ МЕЖДУ ВЪЗРАСТНИ И ДЕЦА .............................................. 204

ФУНКЦИИ НА ОБЩУВАНЕТО МЕЖДУ ВЪЗРАСТНИ И ДЕЦА ..................... 204

УНИВЕРСАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РЕЧТА НА ВЪЗРАСТНИТЕ

КЪМ ДЕЦАТА ........................................................................................................... 209

Тематика .................................................................................................................. 209

Ритмо-мелодични контури, темп и паузи ............................................................. 210

Граматическа структура ......................................................................................... 210

Речник ...................................................................................................................... 211

ОБЩУВАНЕ С БЪЛГАРСКИ ДЕЦА ....................................................................... 211

Свръхгенерализация на третото лице ................................................................... 211

Повишена употреба на звукоподражателните междуметия (ономатопеи) ....... 213

Функция на т.нар. перфектоид: „реакция на неподготвеното съзнание“ .......... 215

Функции на умалителните думи (деминутиви) ................................................... 216

СТРАТЕГИИ НА ОБЩУВАНЕ МЕЖДУ ВЪЗРАСТНИ И ДЕЦА ......................... 220

Функция на повторенията – процес на изясняване ............................................. 220

Речта на възрастните към децата като източник на негативни данни ............... 222

ОБОБЩЕНИЕ ............................................................................................................ 224

Глава девета

ОВЛАДЯВАНЕ НА ЗВУКОВАТА СТРАНА НА ЕЗИКА ............................... 226

ОВЛАДЯВАНЕ НА ФОНЕМНИТЕ КОНТРАСТИ:

ТЕОРЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ ................................................................................... 226

Теорията на Р. Якобсон за развитието на фонетичните контрасти ................... 227

Нов поглед върху прехода между лепета и първите думи .................................. 228

Вътрешна репрезентация на думите .................................................................... 229

РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ФОНЕМНА СИСТЕМА.

ОВЛАДЯВАНЕ НА СЕГМЕНТНИЯ СЪСТАВ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДУМИ ...... 233

ФОНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ ................................................................................. 235

Елизия и субституция на фонеми ......................................................................... 235

Елизия и субституция на съгласни в консонантни клъстери ............................. 237

Елизия и субституция на плавните /р/ и /л/ ......................................................... 242

Други фонологични процеси ................................................................................ 245

Други особености на развиващите се фонологични системи ............................ 248

РАЗВИТИЕ НА СУПЕРСЕГМЕНТНАТА СТРУКТУРА

НА ДЕТСКИТЕ ИЗКАЗВАНИЯ: ПРОЗОДИЯ ...................................................... 249

Прозодични модели в продукцията на българските деца ................................... 250

ОБОБЩЕНИЕ ............................................................................................................ 256

Глава десета

ОВЛАДЯВАНЕ НА ЛЕКСИКАТА. ДУМА И ПОНЯТИЕ.

СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ ДУМИ (ОКАЗИОНАЛИЗМИ) .............................. 258

ФОРМИРАНЕ НА РАННИЯ РЕЧНИК .................................................................... 258

ГРЕШКИ И ОТКЛОНЕНИЯ В ОВЛАДЯВАНЕТО

НА ЛЕКСИКАЛНАТА СЕМАНТИКА .................................................................... 262

Несъвпадение в значението между стандартната и детската дума ................... 263

НОВИ ДУМИ (ОКАЗИОНАЛИЗМИ) В РЕЧТА

НА ДЕЦАТА ............................................................................................................... 264

Неологизми и оказионализми ............................................................................... 264

Детските оказионализми – проява на детската креативност ............................. 266

Създаване на стандартни лексикални единици чрез средствата

на словообразуването ............................................................................................. 267

Оказионализми, нарушаващи словообразувателните модели на езика ............ 269

Откриване на мотивиращата връзка между думите: етимологизиране ............ 271

Създаване на оказионализми в процеса на комуникация

с възрастния ............................................................................................................ 272

Разширяване на менталния речник с устойчиви словосъчетания ..................... 274

ОБОБЩЕНИЕ ............................................................................................................ 276

Глава единадесета

ОВЛАДЯВАНЕ НА МОРФОЛОГИЧНАТА СТРУКТУРА: ИМЕНА ......... 278

ОВЛАДЯВАНЕ НА ГРАМАТИЧЕСКИТЕ КАТЕГОРИИ НА ИМЕНАТА ......... 278

СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА .................................................................................. 279

Категорията род при съществителните ................................................................ 279

Звателна форма ....................................................................................................... 283

Число ....................................................................................................................... 284

Бройна множествена форма на съществителните от мъжки род ....................... 286

Изразяване на определеност: членуване .............................................................. 286

Овладяване на членуването ................................................................................... 290

Обобщение .............................................................................................................. 293

ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА ...................................................................................... 293

Форми за род и число ............................................................................................. 294

Членуване на прилагателните ............................................................................... 294

Степенуване на качествените прилагателни и наречия ...................................... 296

ЧИСЛИТЕЛНИ ИМЕНА .......................................................................................... 299

ОБОБЩЕНИЕ ............................................................................................................ 300

Глава дванадесета

ОВЛАДЯВАНЕ НА МОРФОЛОГИЧНАТА СТРУКТУРА:

МЕСТОИМЕНИЯ ................................................................................................ 302

ЛИЧНИ МЕСТОИМЕНИЯ ...................................................................................... 302

Овладяване на личния (персоналния) дейксис .................................................... 304

Стратегии в овладяването на категорията лице .................................................. 305

Овладяване на личните местоимения след преодоляването

на свръхгенерализациите ....................................................................................... 308

Обобщение .............................................................................................................. 310

ПРИТЕЖАТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ .................................................................... 311

Обобщение .............................................................................................................. 315

ПОКАЗАТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ И МЕСТОИМЕННИ НАРЕЧИЯ ............... 315

ВЪПРОСИТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ И МЕСТОИМЕННИ НАРЕЧИЯ ............. 317

НЕОПРЕДЕЛИТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ И МЕСТОИМЕННИ НАРЕЧИЯ ..... 318

ОТРИЦАТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ И МЕСТОИМЕННИ НАРЕЧИЯ ................ 319

ОБОБЩИТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ И МЕСТОИМЕННИ НАРЕЧИЯ .............. 320

ОТНОСИТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ И МЕСТОИМЕННИ НАРЕЧИЯ ............... 321

ОБОБЩЕНИЕ ............................................................................................................ 322

Глава тринадесета

ОВЛАДЯВАНЕ НА ГЛАГОЛНИТЕ КАТЕГОРИИ:

ВИД, ВРЕМЕ, ЗАЛОГ, НАКЛОНЕНИЕ .......................................................... 324

БЪЛГАРСКАТА ТЕМПОРАЛНО-АСПЕКТУАЛНА

(ВИДОВРЕМЕННА) СИСТЕМА ............................................................................. 324

ОВЛАДЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ТЕМПОРАЛНО-АСПЕКТУАЛНА

(ВИДОВРЕМЕННА) СИСТЕМА ............................................................................. 326

Система на времето на говорене .......................................................................... 327

Система на времето на събитието ........................................................................ 329

Ограничена система на времето на референция ................................................. 334

Свободна система на времето на референция ..................................................... 339

Обобщение .............................................................................................................. 340

ПРОБЛЕМИ ПРИ ОВЛАДЯВАНЕТО

НА ТЕМПОРАЛНИЯ ДЕЙКСИС ............................................................................. 342

ПОЯВА НА ФОРМИ ЗА ПРЕИЗКАЗВАНЕ ............................................................ 345

ЗАЛОГ НА ГЛАГОЛА .............................................................................................. 347

Ранна употреба на възвратни глаголи .................................................................. 348

НАКЛОНЕНИЕ НА ГЛАГОЛА ................................................................................ 350

Форми за повелително наклонение ...................................................................... 351

Овладяване на формите на повелителното наклонение ..................................... 353

Обобщение .............................................................................................................. 357

СВРЪХГЕНЕРАЛИЗАЦИИ ...................................................................................... 358

Обобщение .............................................................................................................. 363

Глава четиринадесета

НЕИЗМЕНЯЕМИ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧЕСКИ КЛАСОВЕ .................. 364

НАРЕЧИЯ ................................................................................................................... 364

Наречия за количество и степен ........................................................................... 365

Наречия за място .................................................................................................... 366

Наречия за време .................................................................................................... 367

Наречия за начин .................................................................................................... 368

Модални наречия .................................................................................................... 368

ПРЕДЛОЗИ ............................................................................................................... 369

Предлог „на“ ........................................................................................................... 371

Предлог „в / във“ .................................................................................................... 374

Предлог „с / със“ .................................................................................................... 374

Предлог „от“ ........................................................................................................... 376

Предлог „за“ ............................................................................................................ 378

Предлог „при“ ......................................................................................................... 379

Предлог „по“ ........................................................................................................... 379

Предлог „като“ ........................................................................................................ 380

Предлог „без“ .......................................................................................................... 381

Предлог „под“ ......................................................................................................... 381

Предлог „зад“ .......................................................................................................... 382

Предлог „до“ ........................................................................................................... 382

Предлог „според“ ................................................................................................... 382

ЧАСТИЦИ .................................................................................................................. 383

ОБОБЩЕНИЕ ............................................................................................................ 385

Глава петнадесета

ОВЛАДЯВАНЕ НА ИЗРЕЧЕНСКИ СТРУКТУРИ

(ПРОСТО ИЗРЕЧЕНИЕ) .................................................................................... 386

ПРОСТО ДВУСЪСТАВНО ИЗРЕЧЕНИЕ .............................................................. 387

Една важна особеност на българското просто изречение .................................. 387

Подчинителни връзки в българското просто изречение ..................................... 388

ОВЛАДЯВАНЕ НА СЪГЛАСУВАНЕТО МЕЖДУ ПОДЛОГА

И СКАЗУЕМОТО ...................................................................................................... 389

Съгласуване по число между сказуемото и подлог – съществително име ....... 389

Съгласуване по род между подлога и сказуемо, съдържащо причастна

или именна част ..................................................................................................... 390

Съгласуване между подлога и сказуемото по лице и число ............................... 392

СЪСТАВНО СКАЗУЕМО ......................................................................................... 394

Детски изказвания със съставно глаголно сказуемо ........................................... 395

Детски изказвания със съставно именно сказуемо ............................................. 396

СЪГЛАСУВАНЕ В ГРУПАТА НА СЪЩЕСТВИТЕЛНОТО ИМЕ ....................... 397

Съгласуване по род и число .................................................................................. 397

Съгласуване по число в именната група .............................................................. 400

Именна група с числителни бройни ..................................................................... 400

Членуване на именна група със съгласувани определения ................................ 403

ПОДЧИНИТЕЛНИ ВРЪЗКИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ ................................................. 404

Приложението като несъгласувано определение ................................................ 405

УПРАВЛЕНИЕТО КАТО ПОДЧИНИТЕЛНА СИНТАКТИЧНА ВРЪЗКА ......... 406

Винителните и дателните местоименни форми като преки

и непреки допълнения ........................................................................................... 409

Обобщение .............................................................................................................. 412

ПРЕДЛОЖНИ ВРЪЗКИ ............................................................................................ 412

Предложни фрази като несъгласувани определения ........................................... 413

Предложни фрази като косвени допълнения ....................................................... 414

Предложни фрази във функцията на косвени допълнения към прилагателни ... 417

Предложни фрази като обстоятелствени пояснения .......................................... 417

Предложни фрази като сказуемни определения ................................................. 421

Обобщение .............................................................................................................. 422

СЛОВОРЕД ................................................................................................................ 422

Словоред на ранните двусловни изказвания ....................................................... 425

Използване на словореда за изразяване на комуникативното членение

на изречението ........................................................................................................ 431

Словоред на клитиките (думите без собствено ударение) ................................. 432

Обобщение .............................................................................................................. 435

Глава шестнадесета

УСЛОЖНЯВАНЕ НА ПРОСТОТО ИЗРЕЧЕНИЕ ........................................ 437

СЪЩНОСТ НА СИНТАКТИЧНОТО ОТРИЦАНИЕ ............................................ 437

МАРКИРАНЕ НА ОТРИЦАНИЕТО В БЪЛГАРСКОТО ИЗРЕЧЕНИЕ ............... 438

ОВЛАДЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОТРИЦАНИЕ ............................................. 440

Свръхмаркиране на отрицанието .......................................................................... 441

Нулево маркиране и периферно отрицание ......................................................... 443

Дублиране на отрицанието .................................................................................... 445

Положителни отговори на отрицателни въпроси ................................................ 446

Обобщение .............................................................................................................. 446

ПОЯВА НА ПАСИВНИ (СТРАДАТЕЛНИ) КОНСТРУКЦИИ .............................. 447

Пасивни изречения с глаголи във възвратнострадателни форми ...................... 449

Пасивни конструкции с глаголи в причастнострадателни форми ..................... 450

Атрибутивна функция на миналото страдателно причастие ............................. 452

Безлични конструкции, маркирани както чрез причастнострадателни,

така и чрез възвратнострадателни форми ............................................................ 452

Други безлични конструкции ................................................................................ 455

Обобщение .............................................................................................................. 456

Глава седемнадесета

ПОЯВА НА СЛОЖНИ ИЗРЕЧЕНИЯ .............................................................. 458

ПРЕДВЕСТНИЦИ НА СЛОЖНИ ИЗРЕЧЕНИЯ .................................................... 458

СЪЧИНИТЕЛНА ВРЪЗКА В ПРОСТОТО ИЗРЕЧЕНИЕ

(ФРАЗОВА КООРДИНАЦИЯ) .................................................................................. 460

СЪЧИНИТЕЛНА ВРЪЗКА В СЛОЖНИ ИЗРЕЧЕНИЯ

(ИЗРЕЧЕНСКА КООРДИНАЦИЯ) .......................................................................... 462

ОВЛАДЯВАНЕ НА СЛОЖНИ СЪСТАВНИ ИЗРЕЧЕНИЯ ................................. 464

Сложно съставно изречение с подчинено допълнително ................................... 464

Сложно съставно изречение с подчинено определително ................................. 467

Сложно съставно изречение с подчинено подложно .......................................... 469

Сложно съставно изречение с подчинени обстоятелствени изречения ............ 469