МЕНЮ
КОШНИЦА

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ И МНОГОЕЗИЧИЕ. Том 3

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ И МНОГОЕЗИЧИЕ. Том 3 - unipress.bg
МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ И МНОГОЕЗИЧИЕ. Том 3
СъставителКрасимира Алексова, Марина Джонова
  • Наличност: ДА
  • Корица: твърда
  • Тегло: 0.60кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 520
  • Година: 2022
  • ISBN: 978-954-07-5389-8
30.00 лв.
Купи

Сборниците „Мултикултурализъм и многоезичие“ съдържат докладите, представени на Тринадесетите международни славистични четения, които се проведоха в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от 21 до 23 април 2016 г. Конференцията бе организирана от Катедрата по славянско езикознание и Катедрата по славянски литератури. Интересът към научния форум традиционно бе голям и в него се включиха участници от България и още 15 страни, чиито доклади бяха разпределени в следните секции: Фолклористика, културология, антропология; Литературна миграция; Културна другост; Националната литература в мултикултурния свят; История на езика; Социолингвистика; Диалектология; Социолингвистика; Лексикология; Фразеология; Прагматика; Граматика; Синтаксис.

Първият том от изданието отбелязва шейсетгодишнината от рождението на проф. Искра Ликоманова с включените в него доклади от кръглата маса на тема „Превод и многоезичие“, а третият том съдържа докладите от Юбилейната научна сесия в чест на проф. Руселина Ницолова – един от най-изтъкнатите съвременни български езиковеди, признати от световната лингвистична общност.


СЪДЪРЖАНИЕ

ВМЕСТО ПРЕДГОВОР......................................................................................................... 9

ПРЕДГОВОР КЪМ ТОМ III ............................................................................................... 11

БИБЛИОГРАФИЯ НА ПРОФ. Д.Ф.Н. РУСЕЛИНА НИЦОЛОВА.............................. 13

ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ

ИЕРАРХИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ

ГЛАГОЛА............................................................................................................................... 33

Виктор С. Храковский (Институт лингвистических исследований Российской

Академии Наук)

О ДВУХ СЕМАНТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ПЕРЕХОДНЫМ

ГЛАГОЛОМ V И ВОЗВРАТНЫМ ГЛАГОЛОМ V-СЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ.......... 41

Лидия Н. Иорданская и Игорь А. Мельчук (Université de Montréal, Observatoire de

linguistique Sens-Texte)

СТЕПЕНИТЕ ЗА СРАВНЕНИЕ: КОМПАРАТИВ, СУПЕРЛАТИВ,

АПРОКСИМАТИВ, ЕЛАТИВ, ЕКВАТИВ, ЕКСЦЕСИВ.............................................. 54

Стоян Буров (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

БЪЛГАРСКАТА ЧАСТИЦА ДА НЕ БИ КАТО МАРКЕР НА АПРЕХЕНЗИВНО

ЗНАЧЕНИЕ............................................................................................................................ 65

Елена Ю. Иванова (Санктпетербургски държавен университет)

ЗА ТЕРМИНА „МИНАЛО НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ“............................................... 77

Иван Куцаров (ПУ „Паисий Хилендарски“)

О ФОРМАХ СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТА

В СЕРБСКОМ И БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКАХ.................................................................... 86

Людмила Попович (Белградский университет)

МОРФОЛОГИЯ

ДНЕШНАТА МОРФОЛОГИЯ – ВЧЕРАШЕН СИНТАКСИС................................... 103

Петя Асенова (СУ „Св. Климент Охридски“)

ЧАСТИЦА, МЕЖДУМЕТИЕ, НАРЕЧИЕ ИЛИ…?....................................................... 111

Максим Стаменов (БАН, ИБЕ „Проф. Любомир Андрейчин“)

ПОЗНАВА ЛИ ГОТСКИЯТ ИНФИНИТИВНА КОНСТРУКЦИЯ ОТ ТИПА НА

КОНСТРУКЦИЯТА DATIVUS CUM INFINITIVO В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ?........ 121

Емилия Денчева (СУ „Св. Климент Охридски“)

UNGLÄUBIGES STAUNEN ODER DER ADMIRATIV IM BULGARISCHEN....... 134

Sigrun Comati (Rüsselsheim)

IS THE KASHUBIAN NUMERAL JEDEN ‘ONE’ AN INDEFINITE ARTICLE?..... 140

Motoki Nomachi (Slavic-Eurasian Research Center, Hokkaido University)

РЕНАРАТИВ И ДУБИТАТИВ В ПРЕПРЕДАДЕНО СОБСТВЕНО ИЗКАЗВАНЕ. 150

Красимира Алексова (СУ „Св. Климент Охридски“)

ЕВИДЕНЦИАЛНОСТ, АДМИРАТИВНОСТ, ПРЕЗУМПТИВНОСТ: НАЧИНИ НА

ИЗРАЗЯВАНЕ И ЗНАЧЕНИЯ В БАЛКАНСКИТЕ ЕЗИЦИ....................................... 163

Екатерина Търпоманова (СУ „Св. Климент Охридски“)

КЪМ ВЪПРОСА ЗА БЕЗПРЕДСТАВЪЧНИТЕ ИМПЕРФЕКТИВИ В

СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК........................................................................... 171

Красимира Чакърова (ПУ „Паисий Хилендарски“)

ОБЩОФАКТИЧЕСКОТО ЗНАЧЕНИЕ НА НЕСВЪРШЕНИЯ ВИД

В РУСКИЯ ЕЗИК В СВЕТЛИНАТА НА НЕГОВИТЕ ТЕМПОРАЛНИ

СЪОТВЕТСТВИЯ В БЪЛГАРСКИЯ............................................................................... 181

Светлана Славкова (Болонски университет)

АБСОЛЮТНИ ГЛАГОЛНИ ВРЕМЕНА В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК.

ДЕКОНСТРУКЦИЯ И АТОМАРНИ ПОНЯТИЯ......................................................... 190

Ласка Ласкова (СУ „Св. Климент Охридски“)

НОВИТЕ „МЕСТОИМЕНИЯ“ В БЪЛГАРСКИТЕ И НЕМСКИТЕ СЪВРЕМЕННИ

МЕДИИ................................................................................................................................. 198

Пенка Пехливанова, Лилия Бурова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“;

СУ „Св. Климент Охридски“)

СЕМАНТИКА И УПОТРЕБА НА МЕСТОИМЕНИЕТО ТОГАВА

В СТИЛОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК........................................... 207

Мария Илиева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

ПРИТЕЖАТЕЛНИТЕ МЕСТОИМЕННИ КЛИТИКИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

ПРИ „ИЗКУСТВЕН“ ЕЗИКОВ КОНТАКТ.................................................................... 216

Савелина Банова (СУ „Св. Климент Охридски“)

ЗА РОДОВИТЕ КОЛЕБАНИЯ НА ЗАЕМКИТЕ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК............... 215

Ванина Сумрова (БАН, ИБЕ „Проф. Любомир Андрейчин“)

РЕЛАТИВИТЕ (ИЛИ КОМУНИКАТИВИТЕ) МЕЖДУ МОРФОЛОГИЯТА,

СИНТАКСИСА И ПРАГМАТИКАТА............................................................................ 232

Красимира Петрова (СУ „Св. Климент Охридски“)

ЗА ИНТЕРАКЦИЯТА МЕЖДУ БЪРЗО И ЗА-ПРЕФИГИРАНИТЕ ГЛАГОЛИ В

СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК.................................................. 240

Атанаска Атанасова, Екатерина Габровска

(БАН, ИБЕ „Проф. Любомир Андрейчин“; Университет „Хайнрих Хайне“,

Дюселдорф)

ПРАГМАТИЧНА ЗНАЧИМОСТ НA НЯКОИ ГРАМАТИЧЕСКИ ЗНАЧЕНИЯ

НА ГЛАГОЛА В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК.......................................................................... 250

Верка Иванова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ СЛОВООБРАЗУВАТЕЛНИЯ СУФИКС

И ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРИЛАГАТЕЛНОТО ИМЕ....................................................... 258

Биляна Радева-Гезенчова (СУ „Св. Климент Охридски“)

СЪДЪРЖАНИЕ

ЗА НОВИТЕ ДУМИ И СТАРИТЕ ФОНЕМНИ РЕДУВАНИЯ.................................. 267

Йорданка Велкова (СУ „Св. Климент Охридски“)

АЛБАНСКОТО СЪКРАТЕНО МИНАЛО ПРИЧАСТИЕ PAS В БАЛКАНСКИ

КОНТЕКСТ.......................................................................................................................... 276

Галя Нинова (СУ „Св. Климент Охридски“)

АОРИСТ В БЪЛГАРСКИЯ И В ГРЪЦКИЯ ЕЗИК....................................................... 289

Стефка Фетваджиева (СУ „Св. Климент Охридски“)

СИНТАКСИС

СИНТАКСИС И ПРАГМАТИКА – КОНВЕНЦИОНАЛНИ И ИНФЕРЕНЦИАЛНИ

МОДЕЛИ НА ЕЗИКОВАТА УПОТРЕБА...................................................................... 301

Милена Попова (СУ „Св. Климент Охридски“)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ИНТОНАЦИЯТА И ИНФОРМАЦИОННАТА

СТРУКТУРА В ИЗРЕЧЕНИЯ СЪС SVO И OVS СЛОВОРЕД

В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК..................................................................................................... 308

Бистра Андреева, Снежина Димитрова (Саарландски университет;

СУ „Св. Климент Охридски“)

ПРЕДЛОЖНАТА ФРАЗА В АРГУМЕНТНА ПОЗИЦИЯ В БЪЛГАРСКИЯ

(АКТОР И ПОВЛИЯН)...................................................................................................... 320

Радка Влахова-Руйкова (СУ „Св. Климент Охридски“)

СИНТАКТИЧНА ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРСКИТЕ

И РУСКИТЕ ПРОСТИ ИЗРЕЧЕНИЯ.............................................................................. 328

Елена Хаджиева (СУ „Св. Климент Охридски“)

СИНТАКТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛНИТЕ КЛИТИКИ

В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК..................................................................................................... 337

Галина Петрова (Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас)

КРИТИЧЕСКА РЕФЛЕКСИЯ НА АМЕРИКАНСКИЯ ГЕНЕРАТИВЕН

СИНТАКСИС В БЪЛГАРСКОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ СЛЕД 1989 ГОДИНА............ 343

Цветомира Венкова (СУ „Св. Климент Охридски“)

РОДИТЕЛНО-ДАТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ В РАМКИТЕ

НА ФРАЗЕОЛОГИЗАЦИЯТА.......................................................................................... 351

Мария А. Тодорова, Цветана Димитрова (БАН, ИБЕ „Проф. Любомир Андрейчин“)

ПРЕДЛОГЪТ „В“ В ПРЕДИКАТИВНА ПОЗИЦИЯ.................................................... 359

Атанас Атанасов (СУ „Св. Климент Охридски“)

СЛОЖНИТЕ ИЗРЕЧЕНИЯ В ОНТОГЕНЕЗАТА НА ЕЗИКА И ПРИ

ОВЛАДЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД............................................. 368

Венера Матеева-Байчева (СУ „Св. Климент Охридски“)

НЯКОИ СИНТАКТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА РЕКЛАМНИТЕ ТЕКСТОВЕ ЗА

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ В КОМУНИКАТИВЕН ПЛАН.................................. 376

Силвена Ставрева-Доростолска (Медицински университет – Варна)

СЪДЪРЖАНИЕ

АРЕАЛНИ СТРУКТУРИ В СИНТАКСИСА НА ИСПАНОЕВРЕЙСКАТА

ЕЗИКОВА РАЗНОВИДНОСТ НА БАЛКАНИТЕ......................................................... 386

Искра Добрева (СУ „Св. Климент Охридски“)

НЯКОИ НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ПРЕДПОСТАВЯНЕТО

В БЪЛГАРСКИЯ И В АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК................................................................ 394

Биляна Овчарова (Лесотехнически университет, СУ „Св. Климент Охридски“)

ПРАГМАТИКА

КООРДИНАЦИЯТА В ПОЛСКИЯ И В БЪЛГАРСКИЯ: РАННА ОНТОГЕНЕЗА.. 403

Юлияна Стоянова (СУ „Св. Климент Охридски“)

ПЪРВИ СТЪПКИ В ОВЛАДЯВАНЕТО НА МОДАЛНОСТТА В БЪЛГАРСКИЯ

ЕЗИК. КОРПУСНО ИЗСЛЕДВАНЕ................................................................................ 413

Велка Попова (ШУ „Епископ Константин Преславски“)

КОРПУСЕН ПОГЛЕД КЪМ СЕМАНТИЧНИТЕ РОЛИ............................................. 427

Петя Осенова (СУ „Св. Климент Охридски“)

ОБОБЩЕНОЛИЧНИ ИЗКАЗВАНИЯ С ДЕСЕМАНТИЗИРАНАТА ЛЕКСЕМА

ЧОВЕК В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК...................................................................................... 434

Димка Савова (СУ „Св. Климент Охридски“)

ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА КОМУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИТЕ

МОДЕЛИ В МЕДИЕН ДИСКУРС................................................................................... 442

Добрина Даскалова (ШУ „Епископ Константин Преславски“)

ЗА ПРАГМАТИЧНИЯ КОМПОНЕНТ В СЕМАНТИКАТА НА КАТЕГОРИЯТА

ОПРЕДЕЛЕНОСТ/НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ....................................................................... 451

Ваня Зидарова (ПУ „Паисий Хилендарски“)

ДИКТУМ И МОДУС НА ОТКАЗА КАТО ОТРИЦАТЕЛНА РЕАКЦИЯ

НА ПОДБУДА..................................................................................................................... 461

Мария Жерева (СУ „Св. Климент Охридски“)

ИНДИРЕКТНИ РЕЧЕВИ АКТОВЕ И ПРАГМАТИКА............................................... 467

Марина Джонова (СУ „Св. Климент Охридски“)

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАТА ДВОЙСТВЕНОСТ НА ЛИНГВИСТИЧНОТО И

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОТО....................................................................................... 477

Светлана Питкевич (БАН, ИБЕ „Проф. Любомир Андрейчин“)

СТИЛЪТ КАТО ТЕКСТОИЗГРАЖДАЩ КОМПОНЕНТ........................................... 485

Антония Замбова (СУ „Св. Климент Охридски“)

ЗА ОБРЪЩЕНИЯТА КАТО ПРАГМАТИЧНИ МАРКЕРИ ВЪВ ФОРУМИТЕ

НА BG-MAMMA................................................................................................................. 494

Биляна Тодорова (ЮЗУ „Неофит Рилски“)

ИЗРАЗЯВАНЕ НА ОЦЕНЪЧНО ОТНОШЕНИЕ В КОНСТРУКЦИИ С

ВЪЗПРОИЗВЕДЕНА РЕЧ................................................................................................. 504

Весела Шушлина (СУ „Св. Климент Охридски“)

КЪМ КЛАСИФИКАЦИЯТА НА ВИДОВЕТЕ ДЕЙКСИС......................................... 512

Рeни Манова (СУ „Св. Климент Охридски“)