МЕНЮ
КОШНИЦА

Модални значения възможност и вероятност в българската езикова история

Модални значения възможност и вероятност в българската езикова история - unipress.bg
Модални значения възможност и вероятност в българската езикова история
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 14.00см x 1.00см
  • Страници: 206
  • Година: 2024
  • ISBN: 978-619-7433-80-7
20.00 лв.
Купи

Монографията „Модални значения възможност и вероятност в българската езикова история“ е посветена на граматическите средства за изразяване на възможни и предполагаеми действия в българския език в периода XIV–XVIII в. В книгата е разгледана съдбата на старото (аналитичното) условно наклонение, на предположителните модални употреби на бъдещите времена и т.нар. ще да-форми, на някои модални глаголи и перифрастични конструкции за изразяване на възможност и необходимост. Настъпилите езикови промени са проследени както в произведения, отразяващи интелектуализацията на книжовната норма, така и в паметници, за които традиционно се смята, че разкриват реалното състояние на говоримия език. Избраният от авторката диахронен подход позволява да се установи как функционират в българския език някои от модалните типологически категории.

Гергана Ганева е доктор по история на българския език и преподавател в катедра „Кирилометодиевистика“ към Факултета по славянски филологии на Софийския университет. Настоящата книга е второто ѝ монографично изследване след „История на граматическите основи“.

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД.................. 7

Източници на езиков материал............. 11

ГЛАВА I. МОДАЛНОСТ, ЕПИСТЕМИЧНА МОДАЛНОСТ И ПРЕЗУМПТИВНОСТ.......... 27

ГЛАВА II. НЕЕПИСТЕМИЧНА ВЪЗМОЖНОСТ: КЪМ ИСТОРИЯТА НА УСЛОВНОТО НАКЛОНЕНИЕ... 54

Кондиционалът и преизказването на глаголното действие в българския език.......... 79

ГЛАВА III. МОДАЛНОСТ И КОНТЕКСТ. ИСТОРИЯ НА ЕПИСТЕМИЧНАТА ВЪЗМОЖНОСТ И ВЕРОЯТНОСТ........ 90

1. Епистемична възможност в несъщински въпроси............ 91

2. Епистемични употреби на бъдеще време в миналото при изразяване на контрафактично условно значение ....... 118

3. Епистемични употреби на бъдеще време в същински въпроси или във въпросителни подчинени допълнителни изречения след глагол за ментална или речева дейност...... 123

4. Епистемична вероятност в съобщителни изказвания........ 129

ГЛАВА IV. МОДАЛНИ ГЛАГОЛИ И ПЕРИФРАСТИЧНИ КОНСТРУКЦИИ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ И НЕОБХОДИМОСТ..... 143

1. Мощи (въꙁмощи) + инфинитив.......... 144

2. Някои перифрастични конструкции за изразяване

на възможност и необходимост: бꙑти + инфинитив и имѣти + инфинитив...... 159

3. Трѣбовати + инфинитив......... 166

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.......... 173

ПРИЛОЖЕНИЕ.......... 183

Илюстративен материал към глава II....... 183

Илюстративен материал към глава III........ 188

Илюстративен материал към глава IV....... 194

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗДАНИЯ НА ПАМЕТНИЦИ...... 199

ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА......... 200