МЕНЮ
КОШНИЦА

КРЪГОВОСТТА ВЪВ ФИЛОСОФСКАТА ЛОГИКА НА КОНТИНЕНТАЛНАТА ТРАДИЦИЯ

КРЪГОВОСТТА ВЪВ ФИЛОСОФСКАТА ЛОГИКА НА КОНТИНЕНТАЛНАТА ТРАДИЦИЯ - unipress.bg
КРЪГОВОСТТА ВЪВ ФИЛОСОФСКАТА ЛОГИКА НА КОНТИНЕНТАЛНАТА ТРАДИЦИЯ
АвторАлександър Гънгов
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 336
  • Година: 2023
  • ISBN: 978-954-07-5663-9
26.00 лв.
Купи

Изследването в книгата се опитва да подходи към философската логика в континенталната традиция през призмата на кръговото разсъждение, което разглежда като разгръщащо се на две нива: на нивото на биващото – това е онтологически кръг, и на нивото на логическото – логически кръг, който в никакъв случай не е порицаваният порочен кръг в доказателството. Проследявайки тази кръговост, авторът непрекъснато я съотнася с вътрешноприсъщата ѝ телеологичност. Философската традиция, която изследва, обхваща възгледите на Георг Вилхелм Фридрих Хегел, Ханс-Георг Гадамер, Карл Хайнрих Маркс, Едмунд Хусерл и Мартин Хайдегер.

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ

Философската логика в континенталната традиция .......................................................... 9

ГЛАВА ПЪРВА

СПЕКУЛАТИВНА ЛОГИКА (ХЕГЕЛ)

§ 1. Първоначално оформяне на спекулативната логика .................................................. 21

§ 2. Структура на спекулативната логика ........................................................................... 31

§§ 2.1. Конкретно и абстрактно тъждество ................................................................ 31

§§ 2.2. Ставане, снемане и синтез ............................................................................... 33

§§ 2.3. Телеология и кръгов извод ............................................................................... 35

§§ 2.4. Разсъдъчно мислене, негативно диалектическо мислене

и положително разумно (спекулативно) мислене ..................................................... 39

§§ 2.5. Категориите на спекулативната логика през призмата

на телеологията и кръговото разсъждение ................................................................. 43

§§ 2.6. Истината в спекулативната логика.................................................................. 45

§ 3. Три въплъщения на спекулативното ............................................................................ 48

§§ 3.1. Спекулативно разгръщане на категориите чрез ставане .............................. 48

§§ 3.2. Спекулативното като рефлексивна съотнесеност ........................................ 52

§§ 3.3. Спекулативното като телеологично кръгово завръщане при себе си

чрез прехода към другото ............................................................................................. 56

§ 4. Хегеловите логически принципи, приложени към философия на религията ........ 69

§§ 4.1. Логическият и религиозен характер на всеобщото ...................................... 70

§§ 4.2. От логическото особено към особеното в естествените

и определени религии ................................................................................................... 71

§§ 4.3. Средният термин в религиозното умозаключение ....................................... 72

§§ 4.4. Завръщането на понятието при себе си в религиозното умозаключение .... 72

§§ 4.5. Кръговостта и телеологизмът в религията

и във философията на религията ................................................................................. 75

§ 5. Херменевтичен вариант на спекулативната логика ................................................... 77

§ 6. Манипулативна спекулация чрез противопоставяне на предиката .......................... 80

ГЛАВА ВТОРА

СПЕКУЛАТИВНОСТТА НА ДИАЛЕКТИЧЕСКАТА ЛОГИКА

§ 7. Абстрактно и конкретно всеобщо ................................................................................ 86

§ 8. Идеалното измерение на парите ................................................................................... 92

§ 9. Excursus I: Абстрактната субстанция на криптовалутите ....................................... 103

§ 10. Превърната форма и истина ...................................................................................... 106

§§ 10.1. Дешифриране на превърнатата форма ....................................................... 106

§§ 10.2. Логически и практически последици на превърнатостта ....................... 109

§§ 10.3. Маски на превърнати форми ....................................................................... 117

§§ 10.4. Двойната превърнатост, съответстваща на двойна субституция ............ 125

§ 11. Марксовият възглед за противоречието ................................................................... 128

§ 12. Спекулативният извод през призмата на абдукцията ............................................ 135

§§ 12.1. Концепцията на Чарлз Сандърс Пърс за абдукцията ............................... 135

§§ 12.2. Некласическите логики на диалектическото,

съотнесени с абдуктивния извод ............................................................................... 141

§§ 12.3. Excursus II: Абдуктивният извод като израз

на спекулативния подход в клиничната диагностика ............................................. 149

ГЛАВА ТРЕТА

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛИСТКИ ВАРИАНТ НА ФЕНОМЕНОЛОГИЧНАТА ЛОГИКА

§ 13. Преодоляване на психологизма и натурализма в логиката,

както и на позитивната нагласа ................................................................................. 154

§ 14. Основни теми в шестте логически изследвания .................................................... 156

§§ 14.1. Изпълване на означаващата интенция ........................................................ 159

§§ 14.2. Видове интуиция ........................................................................................... 160

§ 15. Тематична рефлексия и очевидност при трансценденталния подход към логиката... 162

§ 16. Съждителната функция на логиката, основана върху предпредикатната

очевидност на опита ................................................................................................... 166

§ 17. Кръговостта при трансценденталистки поглед към формалната логика ............ 169

§§ 17.1. Типове очевидност на формално-логическо ниво .................................... 170

§§ 17.2. Особености на телеологичната кръговост.............................................174

§§ 17.3. Конституиране на реална и идеална обективност в контекста

на очевидността ........................................................................................................... 176

§§ 17.4. Очевидност, съществуване, истина ............................................................ 180

§ 18. Кръговостта от гледна точка на трансценденталната логика ............................... 187

§§ 18.1. Аналитичен и трансцендентален критицизъм .......................................... 188

§§ 18.2. Очевидност, идеализации и истина във времевия континуум ................ 191

§§ 18.3. Трансценденталният критицизъм като интерсубективност .................... 194

§§ 18.4. Изпълване на интенционалността чрез феноменологичен критицизъм .... 200

§ 19. Съчетано приложение на ейдетичен и генетичен метод ....................................... 205

§ 20. Преодоляване на измамната очевидност ................................................................. 207

§ 21. Пълната истина като неабсолютна, но не и релативистка истина........................ 212

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

КРЪГОВАТА СТРУКТУРА НА ЛОГИЧЕСКОТО КАТО РЕЗУЛТАТ НА ЕКЗИСТИРАНЕТО

§ 22. Изместване истината на битието вследствие

на субектно-предикатната структура на съждението ............................................. 215

§§ 22.1. Преобразуването на метафизическата истина в съждителна истина ..... 216

§§ 22.2. Изясняване на субектно-предикатната структура

и апофантичния характер на твърденията (съжденията) ....................................... 218

§§ 22.3. Първичният и производният характер на истината ................................. 221

§§ 22.4. Логическите принципи и свойства, осмислени с оглед на битието ....... 223

§ 23. Неизбежността на кръговата структура на мисленето .......................................... 228

§§ 23.1. Кръговостта на логическото, определяна

от екстатичната структура на темпоралността ........................................................ 228

§§ 23.2. Хоризонтът на трансцендиране ................................................................... 241

§§ 23.3. Изначалната свобода при трансцендиране ................................................ 243

§§ 23.4. Историчност, темпоралност, кръговост ..................................................... 246

§§ 23.5. Същинската истина и едностранчивата истина на съждението .............. 252

§§ 23.6. Кръговостта в закона за достатъчното основание .................................... 255

§§ 23.7. Кръгово обосноваване и типовете логически изводи............................... 257

§§ 23.8. Модусът на нищото в кръгова интерпретация .......................................... 259

§§ 23.9. Кръговостта на фона на същото, тъждеството и различието .................. 264

§ 24. Обосноваващата функция на закона за достатъчното основание,

изразена в кръговостта на езика ................................................................................ 266

§§ 24.1. Преодоляване на познавателното субект-обектно отношение ................ 266

§§ 24.2. Източникът на закона за достатъчното основание, действителността

и речта като израз на трансцендиращата свобода ................................................... 273

§§ 24.3. При основанията на математическата логика ........................................... 276

§§ 24.4. Семантичната концепция за истината в перспективата на

фундаменталната онтология ...................................................................................... 280

§ 25. Заключителни бележки върху херменевтико-онтологичния вариант

на феноменологичната логика ................................................................................... 282

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................................. 285

LA CIRCOLARITÀ NELLA LOGICA FILOSOFICA

DELLA TRADIZIONE CONTINENTALE (Sommario italiano) ...................................... 293

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Fundamental Manipulation in Terms of Transcendental Phenomenology .......................... 311

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Vico’s Critique of Descartes’ Cognitive and Moral Optimism ............................................ 314

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Два подхода към въображението при Кант ...................................................................... 322

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА ......................................................................................... 327