МЕНЮ
КОШНИЦА

Компетентностно базирано управление

Компетентностно базирано управление - unipress.bg
Компетентностно базирано управление
АвторАделина Борисова
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.20кг
  • Размери: 14.00см x 21.00см
  • Страници: 174
  • Година: 2023
  • ISBN: 978-954-07-5775-9
20.00 лв.
Купи

В книгата „Компетентностно базирано управление“ последователно се разглеждат ключови въпроси, свързани с развитието на модела за оценяване на държавните служители: преимущества, несъвършенства, нормативни особености, научна традиция, национална специфика. Особено внимание се обръща на развитието на рамките на компетентност, които очертават набор от типове поведение, насочени към насърчаване на ефективното трудово изпълнение.

Авторът прави задълбочен анализ на правния модел за оценка на изпълнението на служителите в българската държавна администрация в периода 2002–2020 г. с фокус върху управлението, базирано на различни видове компетентност в публичния сектор. Въз основа на това са изведени препоръки за усъвършенстване на правната рамка с акцент върху адаптирането на модела за оценяване към потребностите на различни административни структури. Предлагат се практически методически инструменти за оценяване, които да допълнят нормативно утвърдения модел. Те могат да се прилагат на доброволна основа от администрациите в страната, като се приспособят към техните специфични потребности от знания, умения и компетенции.

АДЕЛИНА БОРИСОВА е доктор по политически науки със защитена дисертация на тема „Българският модел за оценка на изпълнението на държавните служители в периода 2002–2012 г.“, катедра „Публична администрация“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Основна област на научните и` интереси са управление на човешките ресурси в публичния сектор, методи за оценка на компетентности, управление на таланта в административна среда, обучение на работното място. Аделина Борисова е автор на публикации в сферата на човешките ресурси в публичния сектор. Има над десетгодишен опит в областта на професионалното образование и обучение, свързан предимно с координиране и методическо подпомагане на работни групи за разработване на държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии.

СЪДЪРЖАНИЕ

Списък на схеми, таблици, фигури, диаграми / 7

Списък на използваните съкращения / 9

Въведение / 11

Глава първа

Модел за оценка на изпълнението на държавните служители

в България в периода 2002–2020 г. / 15

1. Правна рамка на модела за атестиране/оценяване на изпълнението на държавните служители в България за изследвания период / 16

1.1. Правна рамка и регулация на модела за атестиране/оценка на изпълнението на държавните служители в България в периода 2002–2012 г. Нормативни аспекти / 18

1.2. Основни характеристики на модела за атестиране чрез оценка

на трудовото изпълнение на длъжността, въведен с нормативната уредба от 2002 г. / 20

1.3. Предизвикателства при прилагането на модела за атестиране чрез оценка на трудовото изпълнение на длъжността и препоръки за административно усъвършенстване на процеса (2003–2010). Практически аспекти / 29

1.4. Проблемни аспекти по време на подготовката за прилагане

на нормативната уредба в България / 30

2. Оптимизиран модел за оценка на изпълнението на служителите в държавната администрация през 2012 г. – сравнителен анализ и изводи / 40

Глава втора

Развитие на рамките на компетентност (2002–2020) / 49

1. Оценка на компетентността в българската държавна служба – ключов елемент в модела за оценка на изпълнението на длъжността / 49

1.1. Дефиниране на понятието „компетентност“ в науката. Съпоставка с националната специфика / 50

2. Динамика на развитие на управленския инструмент „Рамки на видовете компетентност“ / 55

2.1. Първа рамка на видовете компетентност

в държавната служба, 2002 г. / 58

2.2. Втора рамка на видовете компетентност

в държавната служба, 2009 г. / 67

2.3. Трета рамка на видовете компетентност в държавната служба, 2012 г. / 77

Глава трета

Анализ на нормативните промени в модела за оценяване на изпълнението на длъжността за 2012–2020 г. с фокус върху оценката на видовете компетентност / 89

1. Основни промени в компетентностния модел за оценяване

за периода 2012–2020 г. / 89

1.1. Аналитичен обзор на въведените промени в нормативната уредба с фокус върху управлението, базирано на видове компетентност, въведени през 2019 г. / 90

1.2. Препоръки за оптимизиране на правната рамка, регулираща компетентностния модел в българската държавна служба / 114

Глава четвърта

Практически инструментариум за оценка на изпълнението

на държавните служители в подкрепа на мениджмънта / 119

1. Потенциал за адаптиране на управлението, основано на различни видове компетентност, към потребностите на отделна административна структура / 120

2. Механизми за методическа подкрепа на мениджмънта в прилагането на елементи на 360-градусовата система за обратна връзка според организационните потребности на отделна административна структура / 122

3. Препоръки към мениджърите, които прилагат инструменти за оценка

на държавните служители / 136

Заключение / 137

Приложение 1. Сравнителен анализ на моделите за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация в България,

2002–2020 г. / 139

Приложение 2. Списък на видове компетентност, специфични за публични организации от образователната сфера / 145

Приложение 3. Формуляр за самооценка на служител на експертна длъжност с аналитични и/или контролни функции / 148

Приложение 4. Формуляр по чл. 18, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за оценяване на изпълнението на служителите в държавната администрация (проект) / 151

Приложение 5. Формуляр по чл. 21, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за оценяване на изпълнението на служителите в държавната администрация (проект) / 153

Приложение 6. Формуляр за оценка на служител от наставник / 155

Приложение 7. Формуляр за самооценка на висши държавни служители / 157

Приложение 8. Формуляр за самооценка на служители на ръководни длъжности / 160

Приложение 9. Формуляр за анонимна оценка

на висши държавни служители от техните подчинени / 162

Приложение 10. Формуляр за анонимна оценка на служители на ръководни длъжности от техните подчинени / 164

Приложение 11. Формуляр за оценка на екипната ефективност / 166

Библиография / 169