МЕНЮ
КОШНИЦА

ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ПЕРЦЕПТУАЛНА СОЦИОЛИНГВИСТИКА

ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ПЕРЦЕПТУАЛНА СОЦИОЛИНГВИСТИКА - unipress.bg
ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ПЕРЦЕПТУАЛНА СОЦИОЛИНГВИСТИКА
АвторКрасимира Алексова
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 216
  • Година: 2023
  • ISBN: 978-954-07-5745-2
35.00 лв.
Купи

Проф. д.ф.н. Красимира Алексова работи в Катедрата по български език на Факултета по славянски филологии към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Научните ѝ интереси са в областта на морфологията, езиковата типология, социолингвистиката, социалната психология на езика и обучението по български език като чужд. Авторка е на монографиите Езикът и семейството (2000 г.), Адмиративът в съвременния български език (2003 г.), Социолингвистична перцепция, езикови нагласи и социална идентификация по речта (2016 г.), Дубитативът в съвременния български език (2023 г.), а също и на над 230 студии и статии. Кр. Алексова е един от съставителите и редакторите на научната поредица Проблеми на социолингвистиката. Настоящата книга е първата, в която се представя предметната област на перцептуалната социолингвистика и се коментират няколко емпирични изследвания в това ново направление в социолингвистиката.

Съдържание

Увод / 7

Първа глава

Изследване на перцепцията на форми от ж. р. с определителен член -тъ̀ вм. -тà под ударение / 9

1. Обект на изследването / 9

2. Предходни изследвания / 11

3. Настоящото изследване / 17

3.1. Представяне и коментар на резултатите от непредставителната анкета / 18

Втора глава

Изследване на перцепцията на форми с аористна гласна -а- вм. -о- / 28

1. Обект на изследването / 28

2. Предходни изследвания / 30

3. Настоящото изследване / 33

3.1. Представяне и коментар на резултатите от непредставителната анкета / 34

3.2. Зависимости между разпознаването на отделните некодифицирани варианти / 39

3.3. Изводи / 44

Трета глава

Изследване на перцепцията на лабиално л / 46

1. Предходни изследвания / 46

2. Представяне и анализ на емпиричните данни от анкетно проучване / 48

2.1. Подготовка на анкетното проучване и методика / 48

2.2. Анализ на резултатите от анкетата и изследване на връзки между социално-демографските характеристики на респондентите и техните отговори / 52

Четвърта глава

Изследване на перцепцията на форми с окончание -ме за 1 л., мн. ч., сег. вр., І и ІІ спр. / 77

1. Обект на изследване / 77

2. Предходни изследвания / 79

2.1. Перцепция на мекането в три анкетни проучвания / 80

2.2. Изводи от трите предходни анкетни проучвания / 92

3. Настоящото изследване / 93

3.1. Данни за анкетното проучване / 93

3.2. Представяне и анализ на резултатите от непредставителната анкета / 96

3.3. Кратки изводи за разпознаването на окончание -ме вм. -м в четирите перцептуални стила / 99

3.4. Изследване на връзки между разпознаването на мекането при перцепция и социално-демографските характеристики на анкетираните / 100

3.5. Кратки изводи за връзките между социално-демографските характеристики на респондентите и разпознаването на мекането при перцепция / 101

4. Общи изводи / 102

Пета глава

Изследване на перцепцията на идиолекти / 103

1. Предходни изследвания / 103

2. Анкетно проучване на перцепцията на 3 идиолекта / 106

2.1. Методика, подготовка и провеждане на анкетното проучване / 106

2.2. Резултати и техните анализи / 111

2.3. Зависимости между разпознаването на грешките и

социално-демографски характеристики на слушащите / 139

2.4. Зависимости между различните случаи на разпознаване на грешките / 158

Заключение / 208

Цитирана литература / 212