Автор: Силвия Върбанова
ISBN: 978-954-07-5192-4
Страници: 296
Година: 2021
Наличност: Да
Тегло: 0.5 кг.
Размери(ДxВ):14.0x21.0 см.
Корица: мека

17.00 лв.

Количество

Един от проблемите при използване на термина постмодернизъм според Майк Федърстоун е изплъзването от възможността да му се даде ясна дефиниция, а също и възприемането му като краткотрайна мода (Федърстоун). Същевременно е важно да се разграничи постмодернизмът като интелектуално течение в изкуството, архитектурата, социалните науки и постмодерността като етап в развитието на съвременното общество.

Фокусът на настоящото разглеждане е именно върху характеристиките, определящи социалните промени като етап в развитието на обществото. Така анализът е насочен към процесите, които задават траекториите на социалната и културна динамика, и начина, по който промените се възприемат от юношите и младите хора и повлияват тяхното развитие и изява.

Противоре­чивите тенденции и интерпретации налагат осмисляне на основни особености на социализацията в съвременното общество, открояване на характеристиките на социално влияние, играещи роля при създаването на дефинициите за ценно, значимо, привлекателно, оригинално и на ори­ентирите, които младите избират, за да формират образа за себе си. Тези ориентири се превръщат в своеобразни огледала, в които се отразяват образците на поведение и облик, към които човек се стреми. Метафората за огледалата е свързана с възприемането на себе си от перспективата на другите и е провокирана е от разбирането на Чарлз Кули за „огледалния Аз". В анализа авторката разширява съдържанието на метафората с по-обобщените референтни образи - идеи, модели, ценности, в които отразяваме себе си и с които сравняваме собствената си значимост. В тази връзка е направен опит за осмисляне на еталоните, които създават споделени ориентири за разбиране, разгръщане и изява на собствената индивидуалност в специ­фичната й цялостност.

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод / 7

Постмодерността - променените реалности / 12

Глобализацията / 22 Културна трансформация / 32 Културното многообразие / 32 Консумативната култура / 42

Култура на момента и култура на улесненията / 48 Индивидуализация на обществения живот / 53

Социализацията - инварианти и динамика на взаимодействията / 66

Същност / 66

Развитийното пътешествие в живота / 72 Идентичността / 83

Процесът на изграждане на идентичността / 83 Социално-когнитивен модел на идентичността на М. Берзонски / 92 Методика и процедура на емпиричното изследване / 96

Стиловете в постигане на идентичност. Анализ на резултатите / 101

Връзка между стиловете на идентичност с автономия­та и социалната ангажираност/ 108 Ценности и индивидуално поведение / 115 Социализация и социална адаптация / 127

Релацията социализация - социална адаптация в контекста на промените/ 127 Постмодерните страхове / 138 Успешната адаптация / 153

Факторите на социализацията в мрежата на контекстуалните влияния / 168

Семейството - между отдадеността и безпокойствата / 168 Семейството в глобалните обществени промени / 168 Родители и деца - метаморфози на взаимосвързаността в етапа на юношеството / 173 Постмодерните търсения в образованието и училището / 198

Постмодерните перспективи в образованието / 198 Скритата учебна програма / 208 Училищната адаптация / 220

Особености на училищната дезадаптация - признаци и предпоставки / 235 Медиите - новите светове на комуникацията / 243 Връстниците - съвременните форми на заедност и общност / 256