МЕНЮ
КОШНИЦА

АРУКО четения. Логос. Догма. Фантазия. Μит. Име. Исτορия

АРУКО четения. Логос. Догма. Фантазия. Μит. Име. Исτορия - unipress.bg
АРУКО четения. Логос. Догма. Фантазия. Μит. Име. Исτορия
СъставителДимка Гичева-Гочева, Силвия Кръстева, Петър Горанов
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.60кг
  • Размери: 14.00см x 21.00см
  • Страници: 600
  • Година: 2023
  • ISBN: 978-954-07-5639-4
35.00 лв.
Купи

Асоциацията за развитие на университетското класическо образование (АРУКО) е създадена на 8 март 2005 г. През годините на своето съществуване тя се превърна в дружелюбна колегиална общност, обединяваща студенти, докторанти, учители, университетски преподаватели, изследователи от институтите на БАН, а така също и колеги, живеещи и работещи в чужбина. Събиращото ни в едно цяло е не само професионалният дълг, но и личната отдаденост на изучаването на културноисторическото наследство на античния свят, продължило битуването си и в следващите епохи чак до днес. Още от самото начало бяхме убедени, че можем и сме длъжни да организираме всяка година конферентни форуми, наречени Чετεния на АРУКО.

Текстовете, събрани тук, бяха представени накратко на два научни форума, проведени в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Става дума за четвъртите и петите Чετεния на теми: Логос, догма, фантазия (април 2021) и Херменевтически лабиринти: Мит, име, история (май 2022). И двете събития бяха организирани от Асоциацията, като резюмета на презентациите бяха предварително публикувани на сайта на АРУКО (https://aaduce.wordpress.com).  В този сборник са включени разширени версии на някои от докладите, изнесени по време на Чετεнията през 2021 и 2022 г.

Съдържание

Предговор:

За текстовете в този сборник

и за традициите на АРУКО ............................................................................ / 11

Λ ο г ο ς ▪ Δ ο г μ а ▪ Φ а н τ а з и я

Димитър Драгнев

Ἅμα πρόσσω καὶ ὀπίσσω:

През времето с един израз за време ............................................................ / 25

Използвана литература / 34

Лъчезар П. Томов

Теетет и Теодор в търсене

на знанието ...................................................................................................... / 35

Увод / 36

Геометрията и Платон / 37

Логосът и непознаваемото / 41

Изброяването и йерархията / 47

Изброяването и смисълът / 49

Идеите и системите / 53

Динамичен превод и обратна връзка / 58

Заключение / 59

Библиография / 60

Димка Гичева-Гочева

Има ли догматизъм в скептицизма? ............................................... / 62

От ексцентричното поведение към

хладнокръвния критицизъм / 69

Няколко основоположения от

Пиронови основоположения. Цитати без коментар / 72

Отново към въпроса: Догматизира ли скептикът? / 77

Кой е догматизирал най-много? / 81

Прил оже ние : Съдържанието на Пиронови скици / 83

Библиография / 86

Николай Гочев

Лекции по време на криза .................................................................... / 89

1. Началото на заниманията ми / 90

2. Въпросите / 91

3. Решенията / 93

4. Език и образци / 97

Библиография / 98

АРУКО – Чετεния

Калина Босева

Ignis Sacer Data Base:

Пример за приложението на релационна

база данни за диахронно многофакторно

проследяване на латинска медицинска

терминология в антични и

средновековни извори .................................................................................... / 100

Увод / 102

Медицинският термин ignis sacer / 105

Терапията и значението ѝ за идентификацията

на медицинските термини / 107

Приложение и предимства на релационните

бази данни / 113

Основни обекти и функции на релационната

база данни / 115

Първични таблици (primary tables) / 117

Примерна структура на таблица в ISDB / 119

Създаване и попълване на таблиците в ISDB / 123

Релация или отношение (relationship) / 125

Помощни таблици (Auxiliary tables) / 126

Свързваща таблица (Join table) / 131

Филтри (Filters) / 136

Формуляри (Forms) / 137

Съхранени заявки (queries) / 140

Отчети (Rеports) / 143

Някои недостатъци при работата с бази данни / 144

Заключение / 145

Библиография / 146

Виржиния Радева

Идеята за Логоса в античната философия

и теологията ................................................................................................. / 149

Цитирана литература / 162

Кристина Япова

Логос – разум – музика ........................................................................... / 163

Цитирана литература / 175

Нева Кръстева

Logos, dogma, phantasia невербално,

или логика, канон и фантазия в музиката ............................... / 177

Два музикални примера за обвинения в „алогизъм“ / 181

Баховите инструментални фантазии / 186

Музикалната логика / 187

Ц и т и р а н а л и т е р а т у р а / 193

Божана Филипова

Въображение на логиката, логика

на въображението .................................................................................... / 195

1. Въображение на логиката / 197

2. Логика на въображението / 206

Ц и т и р а н а л и т е р а т у р а / 211

Петър Горанов

Фантазия на тема ‘литература’ ....................................................... / 212

1. Проблемно или парадоксално поле / 215

2. Относно желанието и неговия носител / 218

3. Въжделение за вечност / 226

4. Комуникация – картина – карта / 234

5. Мислене – метафора – истина / 241

6. Насищане на полето с образи / 250

7. Историята като „магия по симпатичен път“ / 261

Заключение / 270

Библиография / 274

Μи т ▪ И μ ε ▪ И с τ ο ρ и я

Лидия Денкова

Одисилиада – игра на Аз ....................................................................... / 283

Цитирана литература / 303

Лъчезар П. Томов

Бифуркиращите системи,

неопределената диада и защитата

на теория на ейдосите ........................................................................... / 305

Учението на Парменид за единното и физиката / 307

Апориите на Зенон – какво всъщност целят те? / 310

Единното и формите – връзката между тях / 313

Безкрайността като аргумент при Платон / 314

Бифуркиращите системи / 319

Библиография / 321

Силвия Кръстева

Име и същност при Платон и Аристотел ................................ / 324

Ц и т и р а н а л и т е р а т у р а / 360

Галин Пенев

Категорията μεταξύ

у Алексей Лосев и Ерик Вьогелин .................................................. / 362

Ц и т и р а н а л и т е р а т у р а / 374

С ъ д ъ р ж а н и е

Иван Кожухаров

Мълчаливото негостоприемство:

Към понятието ὑπόστασις у Блажени Августин ................................... / 375

Библиография / 417

Стефан Димитров

Модуси на значение в средновековната

спекулативна граматика ...................................................................... / 422

Граматика и логика, veritas и congruitas / 424

Modus essendi, modus intelligendi, modus signifi candi / 425

Modus significandi / 428

Ratio (XIV) / 430

Consignificatio / 432

Impositio – dictio и pars orationis / 433

Вторите значения на думите –

метафизика на езика / 435

Приложение / 436

Библиография / 454

Ясен Андреев

Херменевтична хуманитаристика

и процедурална рационалност ....................................................... / 456

Хуманитарното знание като ерудираност и стил

върху фундамента на западната традиция / 458

Модерната наука като отворен (потенциално

безкраен) хоризонт на познанието / 461

Предпоставки за развитието на класическата

филология в хуманизма / 466

Теорията на античния гръцки епос и нейното

основаване върху способите на текстовата

критика при Фридрих Волф (1759-1824) / 468

Историческата граматика и търсенето на

закономерности в езиковото развитие / 472

„Формалното“ и „методическото“ в просперитета

на културологичното познание –

Август Бьок (1785-1867) / 473

Библиография / 480

Виржиния Радева

Симбиоза на херменевтика и реторика

в различни аспекти .................................................................................. / 483

Цитирана литература / 495

АРУКО – Чετεния

Кристина Япова

Херменевтика на музиката – опасности

и предимства ................................................................................................ / 496

Музикална херменевтика и херменевтика

на музиката / 501

Пасион и реквием / 506

Ц и т и р а н а л и т е р а т у р а / 513

Нева Кръстева

Дванайсетият удар на камбаната

в полунощ:

Един музикално-херменевтичен прочит

на Nachtwandler-Lied от Тъй рече Заратустра

на Фридрих Ницше и IV част

на Третата симфония на Густав Малер .................................................... / 514

Леките и сияйни пера на феникса Музика

и Заратустра / 516

Библейски препратки / 525

Дионисиевата философия в песента на Ницше

по Щегмайер / 527

Третата симфония на Густав Малер

и Nachtwandler-Lied като символ

на човешката йерархия / 530

Ц и т и р а н а л и т е р а т у р а / 533

Ева Пацовска-Иванова

Мит и история:

За влиянието на едно понятие

върху реални събития ..................................................................................... / 535

Ц и т и р а н а л и т е р а т у р а / 547

Николай Гочев

Гуарески и Италия .................................................................................... / 549

Италийци и италианци / 551

Разказите на Джованино Гуарески / 576

Библиография / 585

За авторите в сборника .............................................................................. / 588

Contents ........................................................................................................... / 597