МЕНЮ
КОШНИЦА

35 ГОДИНИ ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА – ПРИЕМСТВЕНОСТ И БЪДЕЩЕ

35 ГОДИНИ ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА – ПРИЕМСТВЕНОСТ И БЪДЕЩЕ - unipress.bg
35 ГОДИНИ ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА – ПРИЕМСТВЕНОСТ И БЪДЕЩЕ
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.80кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 542
  • Година: 2022
  • ISBN: 978-954-07-5345-4
30.00 лв.
Купи

Настоящият 35-годишен юбилей на Факултета по педагогика изглежда скромен, но за нас е важен, защото е с твърде много проекции и разклонения във времето. Нашата Алма Матер е родена, за да създава кадри за българското училище. И това е голямата мисия на Университета през всички тези 133 години от неговото развитие.

Днес Факултетът по педагогика разгръща успешно научноизследователска, образователна, обществена дейност в различни направления. И в областта на разработването на теорията и методиката на обучението и възпитанието, при подготовката на българските учители и директори на училища, в сферата на продължаващата квалификация на педагогическите специалисти; допринася за развитието на електронното дистанционно обучение във всички факултети на университета и на национално равнище за актуализиране на професионалните стандарти в тази област.

В областта на социалните дейности се реализира активно участие на преподавателите, релевантно на социалната политика на Република България: при изработването на проекти на социалното законодателство за хора с увреждания, национални планове за заетост и ограничаване на безработицата, регламенти и стандарти за различните видове социални услуги и пр. Студентите по социални дейности се превръщат в социални работници от нов тип – компетентни, отговорни, усвоили национални и наднационални ценности в социалната политика, които умело реализират в социалната работа.

В сферата на неформалното образование в извънучилищните организации, насочени към подкрепа и повишаване качеството на образованието на българските деца и учащи се възрастни: преподавателите и студентите участват като експерт-консултанти в проектни дейности, при реализиране и даване на публичност на важни инициативи на регионално, национално, международно ниво.

В 35-годишната си история Факултетът по педагогика успя да съхрани своето име, идентичност, самостоятелност и да предаде искрата на просветената и разумна мисъл, благородството и достойнството на делата.


Проф. д-р Лиляна Стракова

Декан на Факултета по педагогика


Съдържание

 

Част I

ДОКЛАДИ

 

Пленарен доклад

 

35 години Факултет по педагогика – приемственост и бъдеще / 11

Лиляна Стракова

 

Научни доклади

 

Секция

„История, управление и професионализация на образованието“

 

Раздел „История на педагогиката и управление на образованието“

 

Й. Фр. Хербарт (1776–1841) – начало на академична кариера и първи лекции по педагогика (1802–1808) (по повод 245 г. от неговото рождение) / 31

Албена Чавдарова

 

Понятията „възпитание“ и „обучение“ в хуманистичната педагогика на Италия през Ренесанса / 42

Марияна Иванова Илиева      

 

Училищното настоятелство през Българското възраждане / 51

Пенка Цонева

 

Усъвършенстване на нормативната база във връзка с уредбата на училищните фондове в обществените училища в България през периода 1923–1941 г. / 61

Емилия Еничарова       

 

Патриотичното възпитание в Детско-юношеската организация „Септемврийче“ 1944 –1947 / 72

Петя Иванова

 

Нормативна регламентация на валидирането на професионални компетентности, придобити чрез неформално и самостоятелно учене / 81

Ваня Божилова

 

Конструктът „норма на преподавателска работа“ в училище – някои управленско-административни въпроси / 90

Йонка Първанова, Данко Калапиш

 

Second chance schools (SCS), an European policy for the socio-professional inclusion of young people – The experience of the SCS of Matosinhos, Portugal / 101

Luis Mesquita, Poliksena Hardalova

 

Преглед на класическите школи за иновациите като предпоставка за теоретично осмисляне и изследване управлението на иновационни процеси в образованието / 114

Анна Върбанова

 

Раздел „Професионализация и професионализъм в образованието: исторически и актуални предизвикателства“

 

Изкуството да се обучават студенти – капани за университетски преподаватели / 123

Вяра Гюрова

 

Връзка между резултатите от взаимното оценяване на студентите и оценките на преподавателя в контекста на групова проектна дейност / 133

Вася Делибалтова      

 

Професионално ориентиране и кариерно консултиране в академична среда / 141

Моника Богданова

 

Емблематична колективна фотография във визуалното наследство на Факултета по педагогика в Алма Матер / 152

Владислав Господинов              

 

Представянето на добри практики пред бъдещите педагози – възможност за повишаване на професионалната им подготовка / 164

Йорданка Николова

 

Влияние на саморефлексията и обратната връзка в процеса на създаване на персонално електронно портфолио / 173

Галина Георгиева

 

Investigation of the vocational rehabilitation of the graduates of public vocational schools in relation to the learning – educational objectives of Public Vocational Training Institutions / 182

Панайотис Анагносту, Николина Николова

 

Подготовката на учители в гр. Русе в периода 1909–1928 г. / 191

Илиана Петкова

 

Аспекти на мотивацията на учителите за участие във форми за продължаваща

квалификация / 199

Бистра Мизова

 

 

Секция

„Концептуални и приложни предизвикателства пред формалното

и неформалното образование“

 

Раздел „Иновативни и алтернативни педагогически теории и практики“

 

Компетентностният подход в съвременното образование – между философската основа, методическата реализация и духовните предизвикателства / 211

Яна Рашева-Мерджанова       

 

Формираност на компетентностите в обучението по български език и литература в начална училищна възраст / 221

Нели Иванова

 

Равнище на формираност на ключовата компетентност: общуване на роден език на учениците в начална училищна възраст през погледа на родителите / 230

Теодора Вълева            

 

Формиране на социокултурни компетентности у учениците в начален етап в условията на дистанционно обучение и социална изолация / 237

Ирена Райкова

 

От законите на природата към законите на живота / 246

Весела Димова

 

Образованието и музеят – съвременно взаимодействие и перспективи / 254

                Мира Маркова, Елена Витанова

 

Методът на моделите в педагогиката / 266

Делян Пенчев

 

Алтернативните образователни идеи и подходи в съвременен български контекст – две гледни точки към практики на осъществяването им / 277

Биляна Гъркова

 

Модели на дизайн на обучение в контекста на неформалното образование (танцови училища) – гледна точка на танцови учители, танцьори, ръководители на танцови училища (емпирично проучване) / 285

Ралица Мерджанова-Стефанова

 

Холистични измерения на свързаността между формалното, неформалното и информалното образование / 294

Силвия Николаева

 

 

Раздел „Интердисциплинарни подходи и практики за подкрепа на личностното развитие“

 

Психологически размисли за мотивацията за учене в условията на дистанционно обучение при Ковид-пандемия / 305

Йоана Янкулова           

 

Родителски стилове и психично здраве в детска възраст / 313

Теодора Стоева

 

Понятие за аномия – културно обосновани цели и средства за постигането им / 321

Мария Дишкова

 

Ефективно взаимодействие между педагогическите специалисти и родителите в процеса на приобщаващото образование / 329

Юлия Дончева

 

Изграждане на саморегулативно здравно поведение на детето в началното училище: един съвременен поглед / 339

Светлана Ангелова

 

Фактори, оказващи влияние върху развитието на умения за здравословно хранене у децата в училищна възраст / 348

Берджухи Йорданова

 

Формиране на оценъчни способности у подрастващите за отклоненията в поведението чрез съвременната българска литература / 357

Даниел Полихронов

 

Балансирано взаимодействие на социалната насоченост и индивидуалния подход във възпитанието за формиране на личностна и социална компетентност у децата / 367

Екатерина Томова

 

Информираност на родителите относно важността за възпитаване на емоционална интелигентност при юношите / 375

Евгения Чаушева

 

За нуждата от нов комплексен подход при изследването на агресията в училищна среда като сложно социално явление / 382

Мария Петкова

 

 

Секция

„Социална работа – социокултурни, образователни и професионални измерения“

 

Културно смирение в социалната работа / 395

Мая Чолакова

 

Образованието в професионално направление „Социални дейности“ и практическата реализация на студентите – проблеми и предизвикателства / 405

Людмила Векова          

 

Индивидуалният подход в социалната работа като ключов фактор за ефективността / 418

Пламен Колев

 

Професионализиране на социалната работа в България (първата половина на ХХ в.) / 422

Александър Христов 

 

Помагащото поведение като основа на професионалната дейност на социалния работник / 432

Анна Михайлова

 

Краткосрочни интервенции в социалната работа със зависимости / 443

Теодорина Милушева

 

Социална подкрепа на лицата с психични разстройства / 454

Симеон Сапунджиев

 

Минимални пенсии, отпускани от държавното обществено осигуряване – видове, схеми за определяне на техния размер / 463

Атанас Генчев

 

Психосоциални корелати на качеството на съня при потребители на социални услуги в напреднала и старческа възраст / 474

Гинка Механджийска

 

Терапевтични аспекти на фотографията при преживяване на самота в юношеството и младостта. Разработване на програма за работа с юноши и младежи / 482

Русана Гаджанова

 

 

Част II

ЮБИЛЕЙНИ СЛОВА

 

Достойни два юбилея (на проф. Емилия Рангелова и проф. Емилия Василева), към които се връщам в юбилейната година на Факултета по педагогика / 489

Любен Димитров

 

Част III

ПАМЕТ

 

За счупената яйчена черупка – в памет на проф. дпн М. Андреев / 505

Вася Делибалтова

 

Проф. дпн Вера Бойчева (1932–2015) – историкът на педагогиката

и българското образование / 507

Албена Чавдарова

 

За професор Димитър Павлов / 512

Румяна Печева-Форсайт

 

Професор Доно Василев – един незабравим учител и колега / 520

Лиляна Стракова

 

Проф. Руска Бабалова – ученият, колегата, човекът / 527

Бончо Господинов

 

Житейска мъдрост и човечност отвъд академичните стереотипи и идеологически предразсъдъци. Памет за проф. Стефан Чернев / 530

Силвия Николаева

 

За проф. дн Димитър Цветков / 532

Любомир Попов

 

Професор д-р Симеонка Тодорова Бъчева – Върховенството на Живота в Неговата Единственост и Единност / 536

Яна Рашева-Мерджанова

 

Гл. ас. д-р Ангел Попов – той не живя, той горя! / 539

Лиляна Стракова