МЕНЮ
КОШНИЦА

Систематика на висшите растения

Систематика на висшите растения - unipress.bg
Систематика на висшите растения
АвторДоля Павлова, Анита Тошева, Спасимир Тонков
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 384
  • Година: 2023
  • ISBN: 978-954-07-5688-2
25.00 лв.
Купи

Настоящият учебник е естествено продължение на традициите в Катедрата по ботаника на СУ „Св. Климент Охридски“ при обучението по дисциплината „Систематика на висшите растения“, залегнали в предишни издания (Божилова и др., 1992, 1999; Тонков и др., 2005). Взети са под внимание важни промени, настъпили през последните две десетилетия, отнасящи се основно до класификацията на висшите растения. Разгледани са въпроси от областта на таксономията, еволюцията, кладистиката, филогенетичната класификация на отделните групи растения. Представени са особеностите в строежа и функциите на техните спорофити и гаметофити, цикли на развитие, класификация, разпространение, стопанско значение и опазване. Съществено внимание е отделено на най-новите молекулярно-филогенетични и палеоботанични данни за родствените връзки и произхода на отделните групи.

Предложената класификация и характеристика на съдестите спорови растения (Lycopodiophyta и Monilophyta) до голяма степен следва препоръките на Pteridophyte Phylogeny Group (PPGI, 2016), а за голосеменните растения (Gymnospermae) е по Simpson (2019). За покритосеменните растения (Angiospermae) e възприета системата, предложена от Angiosperm Phylogeny Group (APG, 1998–2016). Структурата на учебника включва четири основни раздела – Въведение; Еволюция и разнообразие на висшите растения; Aреали. Космополити, ендемити и реликти; Антропофити – произход и разпространение; Плевели и инвазивни растения. В последните два раздела са разгледани някои особености, отнасящи се до разпространението на висшите растения в зависимост от техните ареали и е отделено специално внимание на нарастващата негативна роля на инвазивните видове в българската флора. Учебното съдържание е богато илюстрирано с 203 фигури и 62 електронни цветни табла.

Съдържание

ПРЕДГОВОР .................................................................................................................... 9

ВЪВЕДЕНИЕ (Д. Павлова) ........................................................................................... 11

Поява на ботаниката и класификацията на растенията ................................................... 11

Систематика на растенията ................................................................................................. 12

Таксономия ........................................................................................................................ 12

Еволюция ........................................................................................................................... 21

Филогения ......................................................................................................................... 21

Молекулярна систематика ................................................................................................... 27

Защо е необходимо да се изучава систематика ................................................................. 29

Мястото на растенията в организмовия свят ..................................................................... 30

Филогенетични връзки на Зелените растения (Viridiplantae, Chlorobionta) ................... 31

Висши (Сухоземни) растения (Embryophyta, Embryophytes) – обща характеристика ...... 34

ЕВОЛЮЦИЯ И РАЗНООБРАЗИЕ НА ВИСШИТЕ РАСТЕНИЯ ......................... 39

Разнообразие на Висшите несъдести растения – Мъхове (Bryophyta, Bryophytes)

(Д. Павлова) ........................................................................................................................... 39

Marchantiophyta (Hepaticae, Чернодробни мъхове) ....................................................... 42

Клас Marchantiopsida ........................................................................................................... 44

Клас Jungermаniopsida ......................................................................................................... 50

Bryophyta (Bryophytes, Същински или Листнати мъхове) ............................................ 51

Клас Sphagnopsida ................................................................................................................ 54

Клас Polytrichopsida .............................................................................................................. 56

Клас Bryopsida ....................................................................................................................... 58

Anthocerophyta (Рогоспорангиеви мъхове) .................................................................... 60

Разпространение и екология на мъховете ...................................................................... 62

Класификация, обща характеристика и разнообразие на Съдестите растения

(Trachаeophyta, Trachaeophytes, Трахеофити) (Д. Павлова) ............................................. 63

Разнообразие на Съдестите спорови растения .................................................................. 71

Rhyniophytеs (Риниеви) (С. Тонков) ................................................................................ 71

Lycopodiophyta (Плаунови) (С. Тонков) .......................................................................... 72

Разред Lycopodiales – Lycopodiaceae ............................................................................... 75

Разред Isoetales – Isoetaceae, Selaginellaceae .................................................................... 78

Monilophyta (Папратовидни) (Д. Павлова) ..................................................................... 84

Клас Equisetopsida (Хвощови) – Equisetaceae ..................................................................... 85

Клас Psilotopsida (Змийски и Псилотови папрати) ............................................................ 88

Разред Ophioglossales (Змийски папрати) – Ophioglossaceae ......................................... 89

Разред Psilotales (Псилотови) – Psilotaceae ...................................................................... 92

Клас Marattiopsida (Маратиeви папрати) – Marattiaceae .................................................... 94

Клас Polypodiopsida (Лептоспорангиатни папрати) .......................................................... 96

Разред Osmundales – Osmundaceae ................................................................................ 100

Разред Hymenophyllales – Hymenophyllaceae ............................................................... 101

Разред Gleicheniales – Gleicheniaceae ............................................................................ 102

Разред Schizаeales – Schizаeaceae .................................................................................. 103

Разред Salviniales – Marsileaceae, Salviniaceae .............................................................. 105

Разред Cyatheales – Cyatheaceae ..................................................................................... 109

Разред Polypodiales – Aspleniaceae, Athyriaceae, Dennstaedtiaceae, Dryopteridaceae,

Polypodiaceae, Pteridaceae ................................................................................................ 110

Разпространение и екология на папратите ....................................................................... 114

Разнообразие на Съдестите семенни растения (Lignophyta и Spermatophyta)

(Д. Павлова) ........................................................................................................................ 115

Lignophyta (Лигнофити) – обща характеристика и разнообразие ................................. 115

Spermatophyta (Семенни растения) – обща характеристика и класификация

(Д. Павлова) ........................................................................................................................ 119

Gymnospermae (Голосеменни растения) (Д. Павлова) ..................................................... 125

Cycadophyta (Цикадови голосеменни) – Cycadaceae, Zamiaceae ............................... 126

Ginkgophyta (Гинкови голосеменни) – Ginkgoaceae ..................................................... 132

Coniferae (Pinophyta, Coniferophyta, Иглолистни голосеменни) ............................... 136

Pinopsida – Pinaceae ............................................................................................................ 143

Cupressopsida – Araucariaceae, Cupressaceae, Podocarpaceae, Taxaceae .......................... 144

Gnetales – Ephedraceae, Gnetaceae, Welwitschiaceae ......................................................... 149

Angiospermae (Покритосеменни растения, Цветни растения) - Обща характеристика

(Д. Павлова) ....................................................................................... 156

Класификация на покритосеменните растения ...................................................... 167

ANA комплекс (Основна група покритосеменни растения) (С. Тонков) ....................... 171

Разред Amborellales – Amborellaceae ............................................................................. 172

Разред Nymphaeales – Nymphaeaceae ............................................................................ 173

Разред Chloranthales – Chloranthaceae (Д. Павлова) ........................................................ 176

Magnoliids (Д. Павлова) ...................................................................................................... 178

Разред Laurales – Lauraceae ............................................................................................ 178

Разред Magnoliales – Magnoliaceae ................................................................................ 180

Разред Piperales – Piperaceae .......................................................................................... 181

Monocots (Monocotyledoneae, Едносемеделни растения) (А. Тошева) .......................... 183

Разред Alismatales – Alismataceae, Аrасеае, Butomaceae, Hydrocharitaceae,

Potamogetonaceae ............................................................................................................. 184

Разред Liliales – Melanthiaceae, Colchicaceae, Liliaceae, Smilacaceae ......................... 192

Разред Asparagales – Amaryllidaceae, Iridaceae, Asparagaceae, Orchidaceae ............... 198

Commelinids ...................................................................................................................... 206

Разред Arecales – Аrесасеае ............................................................................................ 207

Разред Poales – Cyperaceae, Juncaceae, Poaceae, Typhaceae ......................................... 209

Разред Zingiberales – Musaceae, Zingiberaceae .............................................................. 219

Разред Ceratophyllales – Ceratophyllaceae (Д. Павлова) ................................................... 222

Eudicots (Eudicotyledoneae, Същински двусемеделни растения) (Д. Павлова) ............. 223

Basal Еudicots (Основна група Същински двусемеделни растения) ........................... 225

Разред Ranunculales – Berberidaceae, Papaveraceae, Ranunculaceae ............................ 225

Разред Proteales – Platanaceae ......................................................................................... 232

Core Eudicots, Pentapetalae (Централна група Същински двусемеделни растения) ... 233

Разред Dilleniales – Dilleniaceae ..................................................................................... 233

Superrosids ........................................................................................................................ 235

Разред Saxifragales – Paeoniaceae, Saxifragaceae ....................................................... 235

Разред Vitales – Vitaceae .............................................................................................. 239

Rosids (Rosidae) ............................................................................................................ 241

Fabids (Eurosids I, Fabidae) ................................................................................................ 241

Разред Zygophyllales – Zygophyllaceae ........................................................................... 241

Разред Маlpighiales – Euphorbiaceae, Hypericaceae, Linaceae, Salicaceae, Violaceae ...... 243

Разред Fabales – Fabaceae, Polygalaceae ......................................................................... 250

Разред Rosales – Моrасеае, Rosaceae, Ulmaceae, Urticaceae ......................................... 255

Разред Cucurbitales – Cucurbitaceae ................................................................................ 264

Разред Fagales – Betulaceae, Fagaceae, Juglandaceae ..................................................... 266

Malvids (Eurosids II, Malvidae) ......................................................................................... 272

Разред Geraniales – Geraniaceae ...................................................................................... 272

Разред Myrtales – Onagraceae .......................................................................................... 273

Разред Sapindales – Anacardiaceae, Rutaceae, Sapindaceae ............................................ 274

Разред Brassicales – Brassicaceae ..................................................................................... 280

Разред Malvales – Cistaceae, Malvaceae, Thymelaeaceae ............................................... 283

Superasterids ..................................................................................................................... 288

Разред Caryophyllales – Cactaceae, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Droseraceae,

Plumbaginaceae ............................................................................................................. 288

Asterids .......................................................................................................................... 297

Разред Cornales – Cornaceae ............................................................................................ 297

Разред Ericales – Ericaceae, Primulaceae, Theaceae ........................................................ 299

Lamiids ................................................................................................................................ 304

Разред Boraginales – Boraginaceae .................................................................................. 304

Разред Lamiales – Lamiaceae, Oleaceae, Orobanchaceae, Plantaginaceae,

Scrophulariaceae ................................................................................................................ 306

Разред Gentianales – Apocynaceae, Gentianaceae, Rubiaceae ......................................... 315

Разред Solanales – Solanaceae .......................................................................................... 320

Campanulids ........................................................................................................................ 322

Разред Asterales – Asteraceae, Campanulaceae ................................................................ 322

Разред Apiales – Apiaceae, Araliaceae .............................................................................. 328

Разред Dipsacales – Adoxaceae, Caprifoliaceae ............................................................... 333

Произход на покритосеменните растения (С. Тонков) ................................................ 337

АРЕАЛИ. КОСМОПОЛИТИ, ЕНДЕМИТИ И РЕЛИКТИ (С. Тонков) ....... 348

АНТРОПОФИТИ – ПРОИЗХОД И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ.

ПЛЕВЕЛИ И ИНВАЗИВНИ РАСТЕНИЯ (А. Тошева) ..................................... 362

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА ............................................................................... 368

ИНДЕКС НА ЛАТИНСКИТЕ НАИМЕНОВАНИЯ НА СЕМЕЙСТВАТА ...... 377