ISBN: 978-954-07-4893-1
Страници: 504
Година: 2020
Наличност: Изчерпан
Тегло: 0.6 кг.
Размери(ДxВ):16.0x23.0 см.
Корица: мека

НЯМА НАЛИЧНОСТ

Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения София, 26–28 април 2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ВМЕСТО ПРЕДГОВОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Панайот Карагьозов

ПОЕМАТА ВЛАДИМИР ИЛИЧ ЛЕНИН НА ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИ –

АРХЕТИП И СТЕРЕОТИП НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ПАРТОЦЕНТРИЗЪМ . . . . . . . . . . 13


Културни и литературни стереотипи

Бобан Ћурић

РУШЕЊЕ СТЕРЕОТИПА РУСКОГ РЕВОЛУЦИОНАРА: Б. В. САВИНКОВ (В. РОПШИН)

И ЊЕГОВ РОМАН КОЊ БЛЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Martin Navrátil

ZBIERKA VOJTECHA MIHÁLIKA PLEBEJSKÁ KOŠEĽA: NA POMEDZÍ

SOCIÁLNEJ LYRIKY A SOCIALISTICKÉHO REALIZMU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Велимира Божилова-Стоянова

АВТОРСКИЯТ ИДИОЛЕКТ ОТВЪД СТЕРЕОТИПА ЗА ТОТАЛИТАРНАТА ЛИТЕРАТУРА.

ЕЗИКЪТ В ПРОЗАТА НА П. ВИЛИКОВСКИ, Я. ЙОХАНИДЕС И Д. МИТАНА . . . . . . . . . . 43

Ружа Перуновић

НЕПРИСТАЈАЊЕ НА ЗЛО КАО ОБРАЗАЦ ПОНАШАЊА У КЊИЖЕВНОСТИ

ХОЛОКАУСТА (НА ПРИМЕРУ РОМАНА ЂОРЂА ЛЕБОВИЋА SEMPER IDEM) . . . . . . . 51

Кристиян Янев

ИСТОРИЧЕСКАТА ТРАВМА И ЛИТЕРАТУРАТА НА УЖАСА (НАБЛЮДЕНИЯ

ВЪРХУ НОЩТА НА ЖИВИТЕ ЕВРЕИ НА ИГОР ОСТАХОВИЧ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Владимир Колев

ЖИВОПИСНИ СТЕРЕОТИПИ И ПОЕТИЧЕСКИ ВАРИАЦИИ ВЪРХУ ДЕВА МАРИЯ.

ИНТЕРПРЕТАЦИИТЕ НА ИВАН ДРАЧ ВЪРХУ РЕНЕСАНСОВИТЕ ОБРАЗЦИ . . . . . . . . . . 66

Сергей Подсосонный

СТЕРЕОТИП «КНЯЗЬ-ХРИСТОС» В ПОСТАНОВКЕ АНДЖЕЯ ДОМАЛИКА

НАСТАСЬЯ ФИЛИППОВНА В ВАРШАВСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ

СТЕФАНА ЯРАЧА «АТЕНЕУМ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Николета Пътова

ВЪЗНИКВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ТЕАТЪР – ПРОМЕНЯЩИ СЕ СТЕРЕОТИПИ. . . . . 84

Виталий Емеляненков

СЮЖЕТЫ БОЛГАРСКИХ И ПОЛЬСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ БАЛЕТНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ

КАК ИСТОЧНИК СТЕРЕОТИПНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МИРЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Милан Алексић

СТЕРЕОТИП КАО ПОГЛЕД НА ДРУГОГ У АНДРИЋЕВОЈ ПРВОЈ ЗБИРЦИ

ПРИПОВЕДАКА (ПРИПОВЕТКЕ, СРПСКА КЊИЖЕВНА ЗАДРУГА, БЕОГРАД, 1924) . . . 100

Estela Banov

SLAVENSKI MITSKI OBRASCI U KNJIŽEVNOJ ZNANOSTI I PRIPOVJEDNOJ

KNJIŽEVNOSTI HRVATSKE MODERNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107


Хронотопни стереотипи

Бојан Чолак

СТЕРЕОТИПАН ПРИКАЗ ГРАЂАНКЕ/ГРАЂАНИНА У ПРОЗИ

ВЕЉКА МИЛИЋЕВИЋА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Ина Христова

КУЛТУРНИТЕ СТЕРЕОТИПИ ЗА ПАРИЖ В ПЪТЕПИСНО-ЕСЕИСТИЧНАТА ПРОЗА

НА АНТУН ГУСТАВ МАТОШ И ЙОВАН ДУЧИЧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Тиха Бончева

КОНЦЕПЦИИ НА ХУДОЖЕСТВЕНОТО ПРОСТРАНСТВО В ЛИТЕРАТУРАТА . . . . . . . 134

Мария Русева

ОБРАЗЪТ НА АМЕРИКА И ШАБЛОНИЗИРАНИТЕ ПРЕДСТАВИ ЗА НОВИЯ СВЯТ

(НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ПЪТЕПИСИ ОТ 20-ТЕ И 30-ТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК) . . . . . . . 141

Mина Ђурић

ИРСКОСТ У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ 20. ВЕКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Гордана Ђерић

ПОД ЗНАЦИМА НАВОДА: ДУГОТРАЈНИ И СТЕРЕОТИПИ ОГРАНИЧЕНОГ

ТРАЈАЊА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Ана Миловановић

ДЕКОНСТРУКЦИЈА ИСТОРИЈСКОГ СТЕРЕОТИПА У МОДЕРНОЈ СРПСКОЈ ПРОЗИ . . . 166

Александра Кузмић

РОДНИ СТЕРЕОТИПИ И ЊИХОВА ДЕКОНСТРУКЦИЈА У ЦРНОХУМОРНИМ

КОМЕДИЈАМА ДУШАНА КОВАЧЕВИЋА МАРАТОНЦИ ТРЧЕ ПОЧАСНИ КРУГ

И РАДОВАН ТРЕЋИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174


Стереотипи на патриархалния свят

Марияна Бийелич

КРИЗИС НА ПАТРИАРХАЛНАТА МЪЖКА ИДЕНТИЧНОСТ В РАЗКАЗИТЕ

НА ЙОРДАН ЙОВКОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Мирјана Арежина

СТЕРЕОТИПНОСТ ОПИСА ЖЕНСКЕ ЉЕПОТЕ У ПОЕЗИЈИ

ШИШКА МЕНЧЕТИЋА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Биљана Солеша

ПАТРИЈАРХАЛНО-СТЕРЕОТИПНО КОНСТРУИСАЊЕ ЖЕНСКИХ ЛИКОВА

У ПРОЗИ СРПСКОГ РЕАЛИЗМА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Луси Караниколова-Чочоровска

ПАТРИЈАРХАЛНИОТ СТЕРЕОТИП И МЕНТАЛИТЕТОТ (За „женскиот“ стереотип

во расказот Жената на покојникот од Бора Станковиќ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Елена Дараданова

МЪЖКИТЕ СТЕРЕОТИПИ В РОМАНА НА АНТЕ ТОМИЧ

КАКВО Е МЪЖ БЕЗ МУСТАЦИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Кристина Николовска

„ЗЕМЈОТРЕСОТ“ НА СТЕРЕОТИПИТЕ (Во романот Доилката од Лилјана Пандева)... . . . 226


Модели и концепции на текстовостта

Jan Galant

STEREOTYP I DOŚWIADCZENIE W SZYFRACH ANDRZEJA KIJOWSKIEGO . . . . . . . . . 233

Венцеслав Шолце

АПОРИИ НА ДЕСКРИПТИВНОСТТА. СТЕРЕОТИП И ПОРТРЕТ В ТВОРЧЕСТВОТО

НА СИМЕОН РАДЕВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

Борис Илиев

БИОЛОГИЧНИТЕ И НЕБИОЛОГИЧНИТЕ ЕВОЛЮЦИИ В ТВОРЧЕСТВОТО

НА КАРЕЛ ЧАПЕК И НА СТАНИСЛАВ ЛЕМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Кристина Митић

СТЕРЕОТИПИ ПОНАШАЊА ИНОВJЕРНИХ У БОЖОВИЋЕВИМ ИЗАБРАНИМ

ПУТОПИСИМА (1923–1930) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Ирена Димова

ЗАДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ТЪРНАВСКАТА ГРУПА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

Боряна Цветкова

ВЕЧЕРЕН АКТ НА ПАВАО ПАВЛИЧИЧ И НАЧАЛОТО НА ХЪРВАТСКАТА

ПОСТМОДЕРНИСТИЧНА ПРОЗА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

Мирјана Бечејски

ДАНИЛО КИШ И СТЕРЕОТИПИ: НАЦИОНАЛИЗАМ И ЕВРОЦЕНТРИЗАМ . . . . . . . . . 278

Јелена Ратков Квочка

ЕЛЕКТРА И НОВСКИ, ЛИТЕРАРНЕ И СЦЕНСКЕ ЛИЧНОСТИ

ДАНИЛА КИША ДАНАС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

Розалия Александрова

ИСКРИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ВЕЧНОСТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

Ивета Рашева

„ЗЛАТНИТЕ БУКВИ“ (НОВ ПРОЧИТ НА ВИДЕНИЕТО НА ЦАР БОРИС

ОТ ВЕЛИКО ЙОРДАНОВ И БЪЛГАРСКИ ЗАКРИЛНИЦИ ОТ ЕЛИН ПЕЛИН. . . . . . . . . 303


Стереотипите и фолклорът

Веселка Тончева

ПЕСЕНТА ХУБАВА СИ, МОЯ ГОРО И БАЛКАНСКИТЕ Ѝ ВАРИАНТИ –

СЛОВЕСНИ И МУЗИКАЛНИ МОДЕЛИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

Весна Тодоров

ДЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМИНАНТНИХ СТЕРЕОТИПА У СРПСКИМ

НАРОДНИМ БАЈКАМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

Bесна Mојсова-Чепишевска

СТЕРЕОТИПИТЕ И СКАЗНИТЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331

Татјана Вујновић

ПРЕДСТАВА О СНУ У СРПСКИМ УСМЕНИМ УСПАВАНКАМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

Martina Salhiová

POSTAVA V SOUČASNÝCH ČESKÝCH A BULHARSKÝCH POHÁDKÁCH. . . . . . . . . . . . 348

Марија Шљукић

СТЕРЕОТИПИ И ЊИХОВА ФУНКЦИЈА У ОБЛИКОВАЊУ НАРОДНИХ БАЈКИ

У СРПСКОЈ И БУГАРСКОЈ УСМЕНОЈ ТРАДИЦИЈИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

Piotr Grochowski

TWO STEREOTYPES OF THE BEGGAR IN POLISH FOLK TALES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364

Таня Янкова

ПО ПЪТЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРИКАЗКИ В СБОРНИЦИТЕ НА К. Я. ЕРБЕН . . . . . . . . 371

Наталия Котельникова

СТЕРЕОТИПНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЛОКАЛИЗАЦИИ КЛАДОВ

В РУССКОЙ ФОЛЬКЛОРНОЙ НЕСКАЗОЧНОЙ ПРОЗЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379

Александар Павловић

ЕЛЕМЕНТИ РОДНЕ СТЕРЕОТИПИЗАЦИЈЕ У ПОКЛАДНОМ РИТУАЛУ

„ЖЕНИДБА КРАЉЕВИЋА МАРКА“ У СИРИНИЋКОЈ ЖУПИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388

Наташа Будимир

БЛАГОСЛОВ КАO СТЕРЕОТИПНО МЕСТО У СВАТОВСКИМ ПЕСМАМА СРПСКЕ

НАРОДНЕ КЊИЖЕВНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397

Данијела Петковић

СТЕРЕОТИПНА ЕПСКА СИТУАЦИЈА – РАЗГОВОР ЈУНАКА С КОЊЕМ

И ОРУЖЈЕМ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406

Gabriela Mihalková

STEREOTYP V KOMPOZÍCII A DEIXE V KÁZNI

DANIELA KRMANA Z ROKU 1704. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415


Социолитературни, етнокултурни и образователни стереотипи

Оксана Микитенко

ЕТНІЧНИЙ СТЕРЕОТИП ЯК ПАМ’ЯТЬ ТРАДИЦІЇ: СЕРБИ В УКРАЇНСЬКОМУ

ФОЛЬКЛОРІ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425

Lilla Moroz-Grzelak

PERSPEKTYWA WYZNANIOWA W KREOWANIU STEREOTYPU BUŁGARA . . . . . . . . . 433

Бранко Златковић

СТЕРЕОТИПИ О СРБИМА У ЗАПИСМА ИЗ 19. ВЕКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441

Николай Папучиев

ИДЕОЛОГИЧЕСКИ СТЕРЕОТИПИ В ПАМЕТТА ЗА БЛИЗКОТО МИНАЛО . . . . . . . . . . 450

Ivana Ikonić, Mirjana Brković

ХУМОРИСТИЧКО-САТИРИЧКИ СТЕРЕОТИПИ СВЕШТЕНСТВА У СРПСКИМ

МЕДИЈИМА ОД XVIII ДО XXI ВЕКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458

Kалина Мичева-Пейчева

СТЕРЕОТИПИ И АНТИСТЕРЕОТИПИ В ЕЗИКА НА СКРЪБТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468

Валентин Стоянов

УТВЪРЖДАВАНЕ И РАЗРУШАВАНЕ НА СТЕРЕОТИПИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

В УЧИЛИЩНИТЕ ВИЦОВЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473

Адриана Дамянова

ЛИТЕРАТУРАТА, СТЕРЕОТИПЪТ И ОПИТЪТ В УЧИЛИЩЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483


Развитие на международната славистика

Бошко Сувајџић

У СУСРЕТ XVI МЕЂУНАРОДНОМ КОНГРЕСУ СЛАВИСТА

У БЕОГРАДУ 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495

Подобни продукти