МЕНЮ
КОШНИЦА

Специална педагогика

Специална педагогика - unipress.bg
Специална педагогика
СъставителМилен Замфиров, Неда Балканска, Мира Цветкова-Арсова, Катерина Караджова, Емилия Евгениева, Анна Трошева-Асенова, Пенка Шапкова, Данка Щерева, Маргарита Томова, Славина Лозанова, Калоян Дамянов
  • Наличност: ДА
  • Корица: твърда
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 368
  • Година: 2023
  • ISBN: 978-954-07-5733-9
30.00 лв.
Купи

Колективната монография „Специална педагогика“ е резултат на усилията на членовете на катедра „Специална педагогика“ и няколко хонорувани преподаватели към нея - Милен Замфиров Неда Балканска Мира Цветкова-Арсова, Славина Лозанова и Калоян Дамянов. Напълно естествено е монографията да излиза в този формат с добре известни автори в цялата страна, специалисти в областта, още повече че Катедрата по специална педагогика към Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“ е и единствената по рода си.

Основната концептуална идея на книгата е да бъде в помощ на студентите по специална педагогика във ФНОИ, но на практика отразява и търсенията на колегите специални педагози. Споделените в нея визии за развитието, възпитанието, обучението, подкрепата и образованието на децата със специални образователни потребности ще разширят съвременните педагогически хоризонти и ще бъдат ключ за откриване на ефективни практически решения.

Съдържание

Предговор – Милен Замфиров / 9

Научен статут на специалната педагогика – същност, определение, обект, предмет, области, задачи, връзка с други науки – Мира Цветкова-Арсова, Маргарита Томова / 11

Същност на приобщаващото образование при деца и ученици със специални образователни потребности – Калоян Дамянов / 21

Същност и особености в работата на ресурсния учител, подпомагащ приобщаващото образование на деца и ученици със специални образователни потребности. Основни функции – Калоян Дамянов / 33

Същност и особености на педагогическото оценяване на деца и ученици със специални образователни потребности. Сформиране и работа на екипа – Емилия Евгениева / 44

Ролята на семейството и ключови компетенции за работа с родители на деца и ученици със специални образователни потребности – Неда Балканска, Пенка Шапкова / 57

Особености на ранната интервенция при деца със специални образователни потребности – Неда Балканска, Пенка Шапкова / 69

Професионално ориентиране, кариерно развитие и подготовка на ученици със специални образователни потребности в образователната практика – Пенка Шапкова / 78

История на формирането и съвременно състояние на парадигмата умствена изостаналост – Милен Замфиров, Пенка Шапкова / 89

Специфика и особености на учебния процес при деца и ученици с умствена изостаналост – Пенка Шапкова / 101

Класификации на деца и ученици с нарушено зрение. Характеристики и особености при деца и ученици с нарушено зрение – Мира Цветкова-Арсова, Маргарита Томова / 112

Специфика и особености в учебния процес при деца и ученици с нарушено зрение – Мира Цветкова-Арсова, Маргарита Томова / 119

Класификации на деца и ученици с нарушен слух. Характеристики на отделните групи деца със слухови нарушения – Неда Балканска / 127

Специфика и особености в учебния процес при деца и ученици с нарушен слух. Същност и цели на специалните учебни предмети. Адаптиране на образователната среда и на педагогическия подход в приобщаващото училище – Неда Балканска / 135

Децата с нарушения от аутистичния спектър – обект на специалната педагогика – Пенка Шапкова / 147

Особености на ученето и специфични подходи за терапия, обучение и подкрепа на личностното развитие при деца с нарушения от аутистичния спектър – Пенка Шапкова / 159

Класификация на деца и ученици с невросоматични нарушения. Обща характеристика на децата с хронични заболявания и децата с двигателни увреждания – Анна Трошева-Асенова / 169

Специфика и особености в учебния процес при деца и ученици с невросоматични нарушения. Подходи за преодоляване на негативните последствия от хоспитализацията. Специфични подходи и методики на работа при деца с невросоматични заболявания – Анна Трошева-Асенова / 180

Класификации на деца и ученици с множество увреждания. Обща характеристика – Мира Цветкова-Арсова / 197

Специфика и особености в учебния процес при деца и ученици с множество увреждания – Мира Цветкова-Арсова / 202

Ал тернативна и подпомагаща комуникация при деца и ученици с множество увреждания – Мира Цветкова-Арсова, Анна Трошева-Асенова / 212

Същност и особености на брайловото писмо при зрително затруднени деца и ученици – Маргарита Томова / 219

Алтернативни средства за комуникация при деца и ученици с нарушен слух – Анна Трошева-Асенова, Славина Лозанова / 231

Методика на обучението по словесна реч при ученици със слухови нарушения. Принципи, етапи и съдържание на обучението – Неда Балканска / 245

Същност на ориентирането и мобилността при зрително затруднени деца и ученици – Мира Цветкова-Арсова / 252

Методика на обучението по математика при ученици със специални образователни потребности – Милен Замфиров, Славина Лозанова / 260

Методика на обучението по природни науки при ученици със специални образователни потребности – Милен Замфиров / 268

Методика на обучението по български език и литература при ученици със специални образователни потребности – Емилия Евгениева / 286

Методика на обучението по обществени науки и гражданско образование при ученици със специални образователни потребности – Емилия Евгениева / 299

Алтернативни средства и методи за въздействие при деца със специални образователни потребности – Катерина Караджова, Данка Щерева / 305

Адаптиране на педагогическия подход към ученици със специални образователни потребности в общообразователна класна стая. Форми на работа. Същност и значение на съвместните дейности – Неда Балканска / 315

Формиране на ключови компетентности при ученици със специални образователни потребности – Емилия Евгениева / 325

Мениджмънт на класната стая в приобщаваща среда – Емилия Евгениева / 334

Дидактически принципи и специфични методи в обучението на децата със специални образователни потребности – Емилия Евгениева / 341

Концепции за разстройството с дефицит на вниманието и/или хиперактивност в исторически аспект. Етиология, честота, форми, симптоми и диагностика на разстройството с дефицит на вниманието и/или хиперактивност – Пенка Шапкова / 354

Заключителни думи – Пенка Шапкова / 363

За авторите / 364