Съставител: Анастас Пунев, Александра Николова, Михаела Доцова, Мартин Бъбаров и Ясен Николов
ISBN: 978-954-07-4758-3
Страници: 358
Година: 2019
Наличност: Да
Тегло: 0.8 кг.
Размери(ДxВ):16.0x23.0 см.
Корица: мека

16.00 лв. 20.00 лв.

Количество

Настоящият сборник запечатва един вълнуващ момент от есента на 2016 г., когато докторантите от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ осъществиха на практика примера на барон Мюнхаузен и неговото героично хващане за собствената му коса. На напълно доброволен, но въпреки това професионален принцип организационният екип, включващ още Александра Николова, Михаела Доцова, Мартин Бъбаров и Ясен Николов, успя да убеди двадесет докторанти от различни университети да представят своя труд в четири тематични панела.

СЪДЪРЖАНИЕ

БЛАГОДАРНОСТИ (Анастас Пунев) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

НЯКОЛКО ЦВЕТНИ ЩРИХИ ВЪРХУ ПОРТРЕТА

НА КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ (Валентин Брайков) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

ЗА ДОЦ. Д-Р КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

МОДУЛ „ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ“

Някои практически въпроси при прилагането на чл. 17, ал. 2 и ал. 3

от Закона за задълженията и договорите (Ирина Богданова) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Поглед върху развитието на безвиновната отговорност за вреди

от дефектни стоки (Христина Танчева). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Задължението на лизингодателя по договора за финансов лизинг да прехвърли

на лизингополучателя правата си срещу трето лице (Георги Минов). . . . . . . . . . . . . 61

Публичното предлагане на облигации (Ясен Николов) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Особености на професионалната болест като елемент от основанието

на отговорността по чл. 200 КТ (Георги Гочев) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Относно взаимоотношението между чл. 5 ГПК

и чл. 46, ал. 2 ЗНА (Симеон Гройсман) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Обхват на съдебната проверка при обжалване на разпореждането

за незабавно изпълнение по чл. 419 ГПК на заповед, издадена въз основа

на документ по чл. 417, т. 9 ГПК (Васил Александров). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Съотношение между иск по чл. 135 ЗЗД и иск за вземането

на кредитора (Анастас Пунев) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

МОДУЛ „НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ“

Педагогът и психологът по делата за престъпления, извършени

от непълнолетни (Боян Бележков) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Трансфер на наказателни производства (Владимир Вълев) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Особености на престъплението по чл. 127, ал. 3 НК

от обективна страна (Елица Василева). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

МОДУЛ „ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ“

Административноправни аспекти на принудителното настаняване

и лечение по Закона за здравето (Мирослава Чифчиева) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Римскоправни основи на арбитражното разрешаване

на частноправни спорове (Тихомир Рачев) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

Римскоправни аспекти на съвременната практика за децентрализацията

на публичните финанси (Стоян П. Иванов) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Политическо представителство без избори? (Александра Николова). . . . . . . . . . . . 229

Право на свободно изразяване на мнение според чл. 10 от Европейската

конвенция за правата на човека. Особености и тенденции на развитието

на проверката, която прави Европейският съд по правата на човека

(Симона Велева) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Някои изключения от контрола за законосъобразност на областния управител

върху решения на общинските съвети (Михаела Доцова) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

МОДУЛ „МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ НАУКИ“

Понятието „инвеститор“ в международното инвестиционно право

(Цветелина Д. Димитрова) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

Политически и правен характер на декларацията, подписна между България

и Македония на 22.02.1999 г. (Станислав Станев) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

Ролята на Съда на Европейския съюз за утвърждаването на основните права

и европейското гражданство (Петър Василев) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

Принципът на недискриминация и свободата на установяване

на юридически лица в правото на Европейския съюз (Мартин Бъбаров). . . . . . . . 315

Клаузата за зачитане на националната идентичност и контролът

за законосъобразност на вторичното право на ЕС (Димитър Ангелов) . . . . . . . . . . 339