МЕНЮ
КОШНИЦА

СБОРНИК НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПАМЕТ НА професор ДИМИТЪР СИЛЯНОВСКИ, професор ЖИВКО СТАЛЕВ, професор ВИТАЛИ ТАДЖЕР

СБОРНИК НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПАМЕТ НА професор ДИМИТЪР СИЛЯНОВСКИ, професор ЖИВКО СТАЛЕВ, професор ВИТАЛИ ТАДЖЕР - unipress.bg
СБОРНИК НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПАМЕТ НА професор ДИМИТЪР СИЛЯНОВСКИ, професор ЖИВКО СТАЛЕВ, професор ВИТАЛИ ТАДЖЕР
СъставителИвайло Костов, Димитър Стоянов
  • Наличност: ДА
  • Корица: твърда
  • Тегло: 1.00кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 608
  • Година: 2023
  • ISBN: 978-954-07-5837-4
30.00 лв.
Купи

Този сборник е посветен на три личности, без които българското право нямаше да е същото: на университетските професори Димитър Силяновски, Живко Сталев, Витали Таджер – три особено значими фигури, три изключително богати и многопластови личности. Титанични фигури, тласнали науката и юриспруденцията до небивали висоти в една трудна, често враждебна спрямо независимия талант, епоха. Разностранни и богати са измеренията, в които те категорично и по неповторим начин присъстват – в преподаването, в науката, в обществения живот – като писатели, учени, общественици, като съпрузи и бащи, като истински достойни мъже!


СЪДЪРЖАНИЕ

Иван Русчев. Триптих за колосите в правото / 7

Биоблиография на 
проф. Д. Силяновски / 25
проф. Ж. Сталев / 30
проф. В. Таджер / 47

Иван Русчев. Още за материалноправното разбиране за предмета на иска в светлината на прогласяване нищожността на правните сделки / 69

Екатерина Матеева. Могат ли правилата относно „juridical act“ в проекта за Обща референтна рамка да служат като модел за обща уредба на правните сделки в Европейския съюз / 88

Делян Недев. Насилието в гражданското право / 130

Малина Новкиришка-Стоянова. За някои аспекти на публичната собственост в римското право / 139

Златимир Орсов. Договор за аренда на земеделска земя, сключен с част от съсобствениците ѝ / 155

Цанко Иванов. Колизия в правомощията на собственици и ползватели при учредено вещно право на ползване по чл. 56 ЗС / 199

Георги Стоев. Съотношение между исковете за защита на собственика срещу нарушаване или отнемане на владението върху общата вещ от друг съсобственик / 216

Кристина Митева. Отрицателен установителен иск за вещно право / 233

Траян Конов. Още веднъж за понятието противоправност и системата на българската извъндоговорна отговорност – отговорност за чиста икономическа загуба / 245

Галина Димитрова. Въпроси на договора за пожизнена рента / 283

Силвия Цонева. В търсене на договорната справедливост / 295

Иван Цветанов. За задължението за предоставяне на достъп до съществено съоръжение и свободата на договаряне / 316

Димитър Стоянов. Развитието на възгледите относно правната същност на клаузата за непрехвърлимост на вземане по чл. 99, ал. 1 ЗЗД / 330

Йорданка Нонева-Златкова. Приложение на стопанската непоносимост в съвременния граждански оборот – проблеми и решения / 352

Веселина Манева. Авторски права върху произведения на литературата, науката и изкуството, създадени по поръчка / 365

Анна Станева. За частното завещателно разпореждане / 380

Венцислав Л. Петров. Могат ли недееспособните и ограничено дееспособните да извършват отказ от наследство? / 403

Ангел Калайджиев. Холдинг / 415

Анета Антонова. Приложимост на основанията за унищожаемост спрямо мълчанието като проява на воля при сключване на търговски сделки / 451

Янка Тянкова. Прехвърляне на търговското предприятие като стабилизационен способ / 466

Димитър Демирев. Погасителна давност по CMR и ЗАП / 473

Емануил Колев. Неприложимост на спирането на регистърното производство в хипотезата на чл. 223а ТЗ / 483

Анелия Мингова, Камелия Цолова. Предмет на иска за нищожност на правна сделка / 502

Валентина Попова, Делян Джуров. Проблемът с издаването на заповед за изпълнение срещу трето лице, обезпечило с ипотека или залог задължение на длъжник в производство по несъстоятелност / 522

Милен Маринов. Процесуални действия и актове в електронна форма в гражданския процес / 548

Иван Стойнев .Приложимост на международните споразумения на Европейския съюз в светлината на практиката на Съда на Европейския съюз по делата Vereniging Muleudefensie и Stichting (C-401/12 P до C-403/12 P) / 564

Ралица Милева. Данъчните облекчения при преките данъци като субективни публични права / 592