Съставител: Венцислав Петров Виктор Токушев
ISBN: 978-954-07-4746-0
Страници: 624
Година: 2019
Наличност: Изчерпан
Тегло: 1.1 кг.
Размери(ДxВ):16.0x23.0 см.
Корица: твърда

НЯМА НАЛИЧНОСТ

Сборникът съдържа статии от международна научна конференция в памет на доц. д-р Кристиан Таков (1965–2017), организирана от катедра „Гражданскоправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, катедра „Частноправни науки“ на Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и фондация „Кристиан Таков“, 07.06.2018 г., гр. София.


СЪДЪРЖАНИЕ

Биографични бележки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

I. ГРАЖДАНСКО И ТЪРГОВСКО ПРАВО

Екатерина Матеева - Интеграционно частно право . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Иван Русчев - Въпроси на невъзможния предмет по чл. 26, ал. 2 ЗЗД . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Eugenia Dacoronia - State liability for policemen’s acts or omissions: a comparative approach in the light of the recent case Robinson v. Chief Constable of West Yorkshire Police [2018] UKSC 4 . . . . . . . . 61

Elena Bargelli - New developments of the causa contractus in Italian law . 69

Albert Ruda - Tort liability for retweet defamation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Павел Сарафов - Правни особености на съседските правоотношения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Анета Антонова - Някои въпроси относно общата уредба на сключване на търговски сделки . 103

Деян Мицковиќ, Ангел Ристов - Реформите во семејното право во преднацртот на Граѓанскиот законик на Република Македонија . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Ангел Ристов - Реформите во македонското наследно право: реалност или желба . . . . . . 139

Christa Jessel-Holst - Voluntary agency in German, Bulgarian and comparative private international law . 156

Таня Йосифова, Ивайло Димитров - По въпроса за конкуренцията на права при Павловия иск (бележки по тълкувателно дело № 2/2017 на ОСГТК на ВКС, т. 3) . . . . . . 165

Янка Тянкова - Разглеждане и утвърждаване на плана за стабилизация . . . . . . . . . . . . . . . ...............171

Мирослав Димитров - За някои последици от прехвърляне на вещните права по време на изпълнение на договор за строителство . 183

Люба Панайотова-Чалъкова - Специфика на сънаследствените отношения при прилагането на презумпцията по чл. 69 ЗС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................192

Тони Ѓеоргиев, Гоце Стоиловски - Таму кадешто застанува правото продолжува политиката а по неа доаѓаат воените дејствија . 198

Lucian Bojin - The Action for Nullity of the Shareholders General Assembly’s Decisions and Oppression Remedy: Two Different Tools Belonging to Different Legal Systems, for Achieving Similar Purposes.........206

Виктор Токушев - Относно възможностите за промяна на условията, при които е издадена емисия облигации . 228

Венцислав Л. Петров - Отговорност на частните правоприемници mortis causa за наследствени дългове – генезис и основание . 246

Анна Чолакова - За правото на наследяване при заместване поради недостойнство . . . . . . ......258

Димитър Стоянов - Наднационални опити за хармонизиране на уговорката за непрехвърлимост на вземане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................263

Генка Мозжухина - Искът по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД като механизъм за защита на фидуцианта . 278

Тихомир Рачев - Еднополовите бракове в светлината на римското право . . . . . . . . . . . . . . . ...............291

Михаил Малчев - За понятието недееспособност и предметния му обхват съгласно чл. 61, ал. 2, предложение първо ЗН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................303

Jiří Hrádek - Damage Caused by Product Defect and (Legitimate) Expectations Concerning Product Safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................312

Ясен Николов - Проблеми на правната уредба на платежните услуги по иницииране на плащане и по предоставяне на информация за сметка . . . . . . . . . . . . . . ..............324

Георги Георгиев - Учредяване на залог на търговско предприятие и действие на вписването на залога в съответните регистри . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....................339

Ирина Богданова - Материалноправно или процесуалноправно е изискването за „липса на друг иск“, съдържимо в чл. 59, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите? ..........................357

Атанас Ганчев - Недействителност на търговско дружество поради порок в дружествения договор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........................................368

Георги Минов - Действие на вписването на договора за лизинг в Централния регистър на особените залози като противопоставимост на трети лица . . . . . . . . . . ..........373

Цветелина Байрактарова - Що е то подчинен дълг и има ли валидна почва у нас? . 385

II. МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО И ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Боряна Мусева - Международна компетентност при съдебна делба – колизии между вещно право, имуществен режим между съпрузи и наследяване ....................................409

Диана Маринова - Международно частно право на ЕС – идеал или действителност . . . . . . . . .......427

Станислав Костов - Необвързващият характер на задължителното тълкуване на върховните съдилища при противоречие с правото на ЕС . 443

Васил Пандов - Новата уредба на имуществените отношения между съпрузи с международен елемент – начало на края на МЧП кодификацията на семейните отношения в ЕС? ..............454

Дафина Сърбинова - Избор на приложимо право към договорните отношения без международен елемент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................468

Христо Ангелов - Взаимодействие между националните и международните съдилища в материята на гражданските аспекти на международното отвличане на деца.............................480

Мартин Бъбаров- Брекзит и свободата на установяване на юридически лица . 495

III. ГРАЖДАНСКО ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО

Камелия Цолова - По въпроса дали пълномощното за сключване на материалноправния договор овластява пълномощника да сключи и арбитражната клауза в договора . 511

Таня Градинарова - Ненадлежното представителство и отмяната на влязло в сила съдебно решение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........................................523

Борислав Борисов - Някои бележки във връзка с измененията на Гражданския процесуален кодекс в материята на заповедното производство (ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г.) .538

Ивайло Костов - За приложното поле на иска по чл. 124, ал. 4 ГПК . 551

Ася Тороманова - Процесуално правоприемство на страната на юридически лица, основано на чл. 227 от ГПК. Проблеми, разгледани в теорията и в съдебната практика. 562

IV. ТРУДОВО ПРАВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО. ДРУГИ ПРАВНИ ОТРАСЛИ

Ивайло Стайков - Предявяване на иск за установяване на трудов и/или осигурителен стаж от наследник(ци) на починало лице . 585

Наталия Киселова - Свободната стопанска инициатива – основно начало на икономическата система . 597

Цвета Попова - Особености на производството за установяване на осигурителен стаж по съдебен ред . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............................612