МЕНЮ
КОШНИЦА

ПРОМЕНЯЩИТЕ СЕ РОМСКИ ОБЩНОСТИ

ПРОМЕНЯЩИТЕ СЕ РОМСКИ ОБЩНОСТИ - unipress.bg
ПРОМЕНЯЩИТЕ СЕ РОМСКИ ОБЩНОСТИ
АвторРадостина Антонова
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.40кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 216
  • Година: 2024
  • ISBN: 978-954-07-5900-5
20.00 лв.
Купи

Резултатите от теренните изследвания и техният анализ категорично рушат представите за хомогенна ромска общност дори само в рамките на един квартал и на едно поколение младежи. И заедно с това изявяват сходства и различия между двете групи младежи (роми и българи), търсейки тяхното обяснение и възможностите за сближаването – опознаването, взаимодействието – между тях. Надявам се книгата на Радостина Антонова да достигне не само до студенти по социология, политология, културология, етнология; до социални учени, интересуващи се от проблемите на българското общество и на съжителството/взаимодействията на роми и българи, но и до ангажираните с образователни и социални политики дейци както на местно, така и на национално равнище. В нея се съдържат много детайли, които си струва да бъдат внимателно обсъждани и които би следвало да провокират следващи изследвания.

Проф. дсн Майя Грекова

Целта на научния труд е да обясни как принадлежността към маргинализирана етническа малцинствена група или към властимаща мнозинствена група влияе върху начина, по който младите хора във възрастта на юношеството и на възникващата зрелост формират своите ценности, групови идентичности и нагласи към активност и поемане на отговорност или към фатализъм и преживяване на стигматизираност, как изграждат своите индивидуални жизнени проекти и перспективи. Постижение на научното изследване е, че то не е просто „моментна снимка“ на светогледа, ценностите и нагласите на младежите от двете изследвани общности, а представлява опит да се проследят промените в тези структури на личността в един относително дълъг период, сравнявайки данните от две проведени изследвания с идентична методология през 2002 и 2017 г., разширени с резултатите от допълнителното качествено изследване за верифициране на изводите от тях по отношение на ромската общност в столичния квартал „Факултета“ през 2023 г.

Изборът на двете години, в които са проведени основните теренни изследвания, се оказва особено удачен и може да представлява интерес за много други изследователи на междуетническите отношения в страната.

Проф. д-р Илона Томова


Съдържание

Увод / 7

Глава I. Теоретична рамка за интерпретация на резултатите от теренните изследвания / 13

I.1. Еманципиране на младежите като отделна социо-биологична група и отделяне на детството и юношеството като отделна категория в науките за човека / 13

I.2. Ромската общност / 17

I.2.1. Интерпретации на понятието малцинство / 17

I.2.2. Влияние на принадлежността към малцинствена група върху социо-емоционалното развитие на личността и изграждането на личен план за живота / 23

I.3. Жизнени перспективи / 24

I.3.1. Особености на жизнената перспектива при представители на малцинствени групи / 25

I.4. Маргинализация в постиндустриалния град – гетоизация, хипергетоизация и нова градска маргиналност / 26

I.4.1. Гетото като форма на контрол, експлоатация и дисциплиниране на различието / 26

I.4.2. Напреднала градска маргиналност като форма на контрол и дисциплиниране на бедността (хипергето, антигето) / 29

I.4.3. Териториална стигма / 31

I.4.4. Особености на отношенията между държавата/обществото и формите на новата градска маргиналност / 32

I.5. Ромската общност в България / 33

I.5.1. Общи данни / 33

I.5.2. Ромите в градския контекст / 35

I.6. Ромската общност в кв. „Факултета“ / 37

I.6.1. История / 37

I.6.2. Развитието на квартала в периода 2002–2023 г. / 42

I.6.2.1. 2002 година / 42

I.6.2.2. 2017 година / 53

I.6.2.3. 2023 година / 57

I.6.2.4. Планиране на живота при младежите (2002 г.) / 64

Глава II. Постановка на изследването / 67

II.1. Цели, задачи и хипотези на изследването / 67

II.2. Постановка на изследването / 70

II.2.1. Участници / 70

II.2.2. Процедура по набиране на данни / 70

II.2.3. Етични стандарти / 71

II.2.4. Ограничения на изследването / 71

II.2.5. Методи на изследване / 73

II.3. Описание на извадките / 81

Глава III. Промяна при преживяването за стигматизираност, фатализма, груповата принадлежност и положителния и негативния опит при контакт с представители на собствения и другия етнос при български и ромски младежи (2002 и 2017 г.) / 87

III.1. Взаимодействие между преживяването за стигматизираност и контекста / 87

III.2. Взаимодействие между нагласата към фатализъм и контекста / 95

III.3. Взаимодействие между контекста и положителния и негативния опит при контакт с представители на собствения и другия етнос при български и ромски младежи / 102

Глава IV. Жизнени перспективи при ромски и български младежи / 115

IV.1. Планове за бъдещето и етническа принадлежност / 116

IV.1.1. Взаимодействие между индивидуалните планове за бъдещето и контекста / 116

IV.1.2. Взаимодействие между индивидуалните планове за бъдещето и аспектите на преживяването за стигматизираност (преживяване за алиенация и отчужденост и възпрепятстване при постигането на цели) при младежите от кв. „Факултета“ / 131

IV.1.3. Взаимодействие между индивидуалните планове за бъдещето и нагласата към фатализъм при българските и ромските младежи / 133

IV.1.4. Взаимодействие между индивидуалните планове за бъдещето и преживяването на позитивен и негативен опит при контакт с представители на собствения и другия (български и ромски) етнос / 135

IV.2. Общностни ценности и тяхното отражение върху индивидуалните планове за живота / 142

IV.2.1. Взаимодействие между общностни ценности и контекста / 143

IV.2.2. Взаимодействие между общностни ценности, които имат пряко влияние върху планирането на жизнените цели, и аспектите на преживяването за стигматизираност (преживяване за алиенация и отчужденост и възпрепятстване при постигането на цели) при младежите от кв. „Факултета“ / 152

IV.2.3. Взаимодействие между общностни ценности, които имат пряко влияние върху планирането на жизнените цели, и нагласата към фатализъм при българските и ромските младежи / 168

IV.2.4. Взаимодействие между общностни ценности, които имат пряко влияние върху планирането на жизнените цели, и преживяването на позитивен и негативен опит при контакт с представители на собствения и другия (български и ромски) етнос / 177

Заключение / 191

Използвана литература / 205

За автора / 215