Автор: Яна Рашева-Мерджанова
ISBN: 978-954-07-4383-7
Страници: 254
Година: 2018
Наличност: Да
Тегло: 0.5 кг.
Размери(ДxВ):16.5x23.5 см.
Корица: мека

14.40 лв. 16.00 лв.

Количество

Учебникът Професионална педагогика – в исторически традиции и глобални перспективие структуриран в четири части като след всяка глава се предлагат и упражнения за самостоятелна работа. По своята същност той пред­ставлява синергия между теорията и практиката, между миналото и настоящето на професионалното образование. Учебникът е предназначен за студентите от педагогиче­ското направление и покрива основите от знания по про­фесионална педагогика; формира умения за работа в екип, аналитичност, целенасоченост и критичност. Негови ад­ресати са и всички, които проявяват интерес към бързо случващите се промени в областта на формалното и про­дължаващо професионално образование, към философските, социалните и личностно-ценностните аспекти на профе­сията и кариерата.

Проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова е преподавател във Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Разви­ва следните научни направления: Професионална педагогика, Професионално ориентиране и консултиране, Личностно консултиране, Майчинство и практики, Методика на обуче­нието по философия и Философия на образованието. Автор е на 32 научни и на 12 поетични книги.

Доц. д-р Илиана Петкова е препо­давател във Факултета по педагогика на Софийския универ­ситет „Св. Климент Охридски“. Научните є интереси са в областите: Професионална педагогика, Професионално об­разование, Сравнително образование, Подготовка и квали­фикация на учителите. Автор е на една монография и съав­тор в една международна монография.

 

Подобни продукти