МЕНЮ
КОШНИЦА

ПЕРЦЕПТУАЛНА СОЦИОЛИНГВИСТИКА

ПЕРЦЕПТУАЛНА СОЦИОЛИНГВИСТИКА - unipress.bg
ПЕРЦЕПТУАЛНА СОЦИОЛИНГВИСТИКА
АвторКрасимира Алексова
  • Наличност: Изчерпан
  • Корица: твърда
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 306
  • Година: 2023
  • ISBN: 978-619-7433-70-8
Купи

Проф. д.ф.н. Красимира Алексова работи в Катедрата по български език на Факултета по славянски филологии към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Научните ѝ интереси са в областта на морфологията, езиковата типология, социолингвистиката, социалната психология на езика и обучението по български език като чужд. Авторка е на монографиите Езикът и семейството (2000 г.), Адмиративът в съвременния български език (2003 г.), Социолингвистична перцепция, езикови нагласи и социална идентификация по речта (2016 г.), Дубитативът в съвременния български език (2023 г.), а също и на над 230 студии и статии. 

Красимира Алексова е един от съставителите и редакторите на научната поредица Проблеми на социолингвистиката. Настоящата книга е първата, в която се представя предметната област на перцептуалната социолингвистика и се коментират няколко емпирични изследвания в това ново направление в социолингвистиката.

Съдържание

Увод / 9

Първа глава

Перцептуална диалектология и перцептуална социолингвистика / 11

1. Перцептуална диалектология / 11

2. Предметна област на перцептуалната социолингвистика / 17

Втора глава

Перцептивна яркост (салиентност) / 22

1. Социолингвистичната променлива / 22

2. Перцептивна яркост (салиентност) / 30

Трета глава

Експериментални проучвания по перцептуална социолингвистика

в България / 44

1. Перцепция на неучтивото говорене на „ти“ / 44

2. Перцепция на некодифицирани варианти на социолингвистични

променливи / 48

3. Резултати от анкетно проучване на оценките към идиолекти, принадлежащи

към различни нормативни статуси / 55

4. Оценки за некодифицирани варианти на социолингвистични променливи

при перцепция на кратък списък от думи / 62

5. Идентификация на образованието, възрастта и материалния статус / 91

6. Анализ на връзките между социално-демографските характеристики на

респондентите и техните отговори за възрастта, степента на

образование и материалния статус на говорещия / 124

7. Нагласи към тройното членуване в родопските говори / 129

8. Нагласи към жаргонизми / 134

9. Нагласи към вулгаризми / 137

10. Нагласи към професионализми / 142

11. Нагласи към говорещ, в чиято реч се откриват различни

некодифицирани варианти на социолингвистични променливи / 145

Заключение / 295

Цитирана литература / 297