МЕНЮ
КОШНИЦА

сп. Българска реч, кн.2-3/2019

сп. Българска реч, кн.2-3/2019 - unipress.bg
сп. Българска реч, кн.2-3/2019
  • Наличност: Изчерпан
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.30кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 246
  • Година: 2020
  • ISBN: 1310-733Х
Купи

Списание за езикознание и езикова култура. 

Втора и трета книжка на списанието „Българска реч“ за 2019 г. е посветена на проф. дфн Юлияна Стоянова. от Катедрата по български език на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Разнообразието от тематични области, застъпени в този брой на списанието, са свързани с детската реч и онтогенезата, с важни психолингвистични аспекти на ранноезиковото обучение и с редица други значими лингвистични проблеми.


СЪДЪРЖАНИЕ


За Юлияна Стоянова – с признателност и с уважение – Венера Матеева–Байчева / 9

EЗИК И РЕЧ

Логическо и граматическо в речевата изява – Василка Радева / 11

Мултимодално представяне на речеви данни – Димитър Попов, Велка Попова / 20

Съществителните имена за роднински връзки и отношението

между граматически род и естествен пол – Валентина Кирилова / 30

Езиковата интуиция като психолингвистичен инструмент за оценка

на отклоненията от нормата в медийната реч – Андреана Ефтимова / 41

Модел на появата на сложни изречения в детската реч – Венера Матеева–Байчева / 51

Особености на словореда при глаголните клитики в междинния

български език – Савелина Банова / 57

ОБЩЕСТВО И ЕЗИК

Общественото мнение за ползите от спазването на писмените книжовни норми –

Красимира Алексова / 67

Имената на парите като исторически разкази– Иля Златанов, Палмира Легурска / 80

Стилистични регистри в българската и френската преса – Гергана Дачева / 93

БЪЛГАРСКОТО СЛОВНО БОГАТСТВО

Лингвистични етюди – Борис Парашкевов / 98

Още веднъж върху Ерос, Танатос и Агапе – Яна Сивилова / 104

BABY TALK – конверсационен анализ – Галина Бунджулова / 114

Цветовете в българската и унгарската фразеология – Мария Дудаш / 126

Междуметието като емотивна компетентност на езиковата личност –

Мариана Георгиева – / 137

Бележки към етимологично-словообразувателната информация

в „Чешко-български речник на междуметията и междуметните изрази“ –

Катерина Томова / 143

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК И НЕГОВИТЕ ДИАЛЕКТИ

Название КОЛЕДА за ледена висулка в източнородопски и южнородопски

български говори – Георги Митринов / 151

ЕЗИК И ПРЕВОД

Някои аспекти на адаптиране на славянски думи в унгарски език –

Ина Вишоградска / 158

Ще остане ли преводът без преводач – Елена Крейчова / 171

Историзъм и превод – Христо Станчев / 178

4

ЕЗИКОВА КУЛТУРА

Експертиза – документ или професионален опит – Надежда Сталянова / 186

Парламентарен езиков контрол – Владислав Миланов / 188

ЕЗИКОВЕДСКА БЪЛГАРИСТИКА

Метафорични модели за пренос на значение при относителни прилагателни имена,

развиващи качествени значения – Биляна Радева / 197

ПРЕДСТАВЯМЕ

Стилиян Стойчев. Българският морфологичен резултатив и чешкият език или

за съвременния български морфологичен резултатив и неговите функционални

еквиваленти в съвременния чешки език. София. Стилует. 2019 г., с. 355 –

Радост Железарова / 204

Eлена Хаджиева, Рени Манова и Весела Шушлина. Български език като чужд.

Типове грешки при създаване и превод на текст. София: „УИ Св. Климент Охридски“,

2019, 238 с. – Атанас Атанасов / 208

От средновековния немски до съвременния български език. Сборник в чест на

проф. д-р Борис Парашкевов. 2019 София: УИ „Свети Климент Охридски“ –

Ренета Килева–Стаменова / 211

Нов речник за студенти слависти – Маргарита Руменова / 216

Албена Стаменова, „История лексических древнеболгаризмов в украинском

литературном языке“ – Надежда Сталянова / 217

Илка Бирова. Камъчета от една мозайка. София, изд. Симолини, 2017 Езиковеди

есеисти. – Мария Илчевска

ХРОНИКА

Национална кръгла маса „Езикова агресия и общество“ – Елена Руневска / 221

Библиография на трудовете на професор Юлияна Стоянова / 225