Banner
Instagram
-10%
Междупредметната интеграция в средното училище - unipress.bg
Настоящото издание предлага анализи, съдържателни и технологични решения (подкрепени с емпирични данни) в пресечното поле на смислообразуващите територии на единна методологична рамка. В основата на и..
Методика за диагностика на готовността на 6–7-годишните деца за училище - unipress.bg
Освен историческото развитие и теоретико-методологическите основи на диагностиката, основното съдържание на книгата образува Референтната рамка на ключовите компетентности, които трябва да се формират..
-10%
Методика на домашните посещения в социалната работа - unipress.bg
„Методика на домашните посещения в социалната работа“ е учебно и практическо пособие, предназначено за студенти и специалисти в сферата на помагащите професии. Насочено е към  социалните работниц..
-10%
Музеи, образование и метакогниция - unipress.bg
Във времето на пресичащите се полета и взаимното проникване на идеи и същности е трудно, а може би и невъзможно, да бъдеш коректен без безкрайни уговорки и отграничавания. Музеите са имали и имат свои..
-10%
Научнопопулярната литература по педагогика като рефлексия на педагогическото - unipress.bg
В книгата се защитава идеята за принципното различие между научното и “всяко друго” познание, пораждащо нуждата от “мост” между тях. Такъв “мост” засега е научнопопулярното познание. Какви са неговите..
-10%
Научното педагогическо изследване - unipress.bg
В книгата се представят и обсъждат същността и особеностите на научното педагогическо изследване, връзката му с науката и най-вече с науката педагогика, определени аспекти на неговата методология, тех..
-50%
Неформално образование - unipress.bg
Книгата, посветена на философските, теоретични и практически измерения на неформалното образование, е второ допълнено издание. Тя разглежда образованието като системно единство на формални, неформ..
Образование и изкуства:Традиции и перспективи - unipress.bg
Факултетът по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) е приемник на Факултета по начална и предучилищна педагогика (ФНПП) и Факултета за подготовка на детски и начални учители (ФПДНУ). Проф. Г..
-10%
Обучение на възрастни. Концепции, методически насоки, практически решения - unipress.bg
Настоящият учебник е разработен с цел да бъдат подпомогнати настоящи и бъдещи преподаватели на възрастни, такива, които вече работят в практиката, но имат нужда от по-голяма сигурност и увереност в ра..
-10%
Обучението по извънкласно четене в началните класове - unipress.bg
Книгата представя в синтезиран вид основните методически идеи за спецификата, съдържанието и присъствието на извънкласното четене в учебните програми и учебниците за началните класове. Съдържащата се ..
Основи на логопедията - unipress.bg
"Основи на логопедията" съдържа два раздела. Първият включва описание на процеса на възникване, развитие и утвърждаване на логопедията като автономна наука и професия в световен и в национален план. Т..
-10%
Оценяване на училища, работещи в мрежата. Опит от иновативни практики в България - unipress.bg
Оценяване на училища, работещи в мрежата. Опит от иновативни практики в България - Педагогика..
-10%
Оценяване по философия в средните училища. Съдържателни и технологични аспекти - unipress.bg
Проблемите на академичната философия рядко могат да се характеризират като проблеми, от чието решение зависи много тук и сега. Монографията на д-р Николета Николова е впечатляващо изключение от тази т..
-10%
Педагогика - unipress.bg
16.00 лв. 14.40 лв.
 Учебникът е предназначен за студенти – бъдещи учи­тели, и представя основни тематични области в уни­верситетското обучение по педагогика, обединени в три глави: Педагогиката като наука, Теоретич..
-50%
Педагогически подходи в обучението на ученици със специални образователни потребности по Човекът и природата - unipress.bg
В монографията се разглеждат основни въпроси и технологии в обучението на ученици със специални образователни потребности във връзка с учебния предмет "Човекът и природата"...
-50%
Педагогическото взаимодействие. Иновационен модел за изграждане на единна социално-педагогическа система Детска градина- училище - unipress.bg
Целта на книгата е да се представи и докаже значението на иновационния модел на интегрираната образователна стратегия „детска градина - начално училище" при ориентиране в света и педагогическите му фу..
-10%
Подготовка и квалификация на българския учител - unipress.bg
Илиана Петкова е главен асистент в катедра „Дидактика“ на Факултета по педагогика при СУ "Св. Климент Охридски". Магистър по педагогика и психология, от 2008 г. е и доктор по педагогика на СУ „Св. Кли..
Подходи за личностно развитие, подкрепа и приобщаване на деца със Синдром на Даун - unipress.bg
В настоящия труд подробно са описани ефектите на синдрома на Даун върху цялостното личностно развитие на децата, възможностите им за учене, социална адаптация и приобщаване, както и върху качеството и..
-10%
Постмодерният орнамент - unipress.bg
Книгата е резултат от трайния интерес на автора към декоративно-приложните изкуства, където орнаментът изпълнява съществена роля през почти всички периоди от историческото развитие на обществото. В не..
-10%
Превенция и справяне със стреса в помагащите професии - unipress.bg
Книгата е с теоретико-практически характер и е предназначена основно за магистърски програми във Факултета по педагогика. Подходяща е за работа и при подготовката на други специалисти от помагащите пр..
Показва 41 до 60 от 88 (5 страници)