Автор: Стоян Александров
ISBN: 97895407З1070
Страници: 222
Година: 2013
Наличност: Изчерпан
Тегло: 0.5 кг.
Размери(ДxВ):16.0x23.0 см.
Корица: мека

НЯМА НАЛИЧНОСТ

Учебникът е структуриран в две основни части и 19 приложения. В първата част са разгледани основните методи за разтваряне на проби с течни разтворители (вода, киселини, хидроксиди, водороден пероксид и др. и техни смеси); стапяне или спичане; йонообменни смоли; комлексообразуващи реактиви; електрохимични методи и др.). Във втората част са разгледани методите за разделяне и концентриране чрез утаяване, съутаяване, кристализация, зонно стапяне, сорбция, йонен обмен, хроматография, екстракция, дестилация, сублимация, флотация, купелуване и електрохимични методи и др.

В настоящото второ издание са включени някои нови теми като екстракция при температура на коагулация (‘cloud point extraction’), „Примерни методики за разтваряне на някои реални обекти или за извличане и концентриране на някои компоненти”, както и допълнителни, по-качествени фигури.

Учебникът съдържа 33 фигури, 5 схеми, 5 таблици, 131 уравнения, библиография от 12 заглавия (10 на кирилица и 2 на латиница), 19 приложения и 6 кратки раздела с 24 „Примерни методики”. Той отговаря в най-голяма степен на програмата на създадения от проф. Александров университетски курс „Методи за разделяне и концентриране”, но може да бъде полезен при обучение на студенти от бакалавърските и магистърски програми, специализиращи в областта на аналитичната химия, инструменталните методи, екохимията, охарактеризиране на нови материали и др.

Включени са голям брой примери и справочен материал с методичен характер, което го прави полезна книга за всяка една изпитвателна лаборатория в областта на химичните анализи с инструментални методи. Би могло да се препоръча при едно следващо издание да се обнови използваната литература и да включи материал или заключителен раздел, посветен на по-модерните подходи за интензификация на въздействието върху пробите (UV, микровълни, ултразвук, налягане, катализатори, високотемпературно стапяне, ензимно разлагане, алкално солюбилизиране и др.); специфични подходи за ‘по-меки’ третирания при определяне на органични компоненти и (химични) видове и форми на елементите при т.н. специационен анализ и при хроматографските методи и органичния анализ; миниатюризация и автоматизация, включитено с подходите на поточния, поточно-инжекционния и микроанализа.

Подобни продукти