МЕНЮ
КОШНИЦА

Ръководство и протоколна тетрадка за практически упражнения по физиология на човека за студенти по медицина. Част 2

Ръководство и протоколна тетрадка за практически упражнения по физиология на човека за студенти по медицина. Част 2 - unipress.bg
Ръководство и протоколна тетрадка за практически упражнения по физиология на човека за студенти по медицина. Част 2
АвторЕлена Джамбазова, Петър Райчев, Борислав Асенов, Даниела Пехливанова, Яна Чекаларова
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.80кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 206
  • Година: 2021
  • ISBN: 978-954-075291-4
22.00 лв.
Купи

Ръководството за практически упражнения по физиология на човека е предназначено за студенти от втори курс на магистърската програма по медицина на Медицинския факултет, СУ „Св. Климент Охридски“. То включва теми за упражнения от одобрена учебна програма, които покриват голяма част от курса по физиология на човека.


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

ФИЗИОЛОГИЯ НА КРЪВНАТА ТЪКАН – Б. Асенов

Упр. 15. Червени и бели кръвни клетки. Хемоглобин. Хематокрит. Хемоцитометрия. ДКК.

Осмотична резистентност на еритроцитите. Еритроцитни индекси…………………….… 9

15.1. Червени кръвни клетки, или еритроцити ………………….……………....……………….… 9

15.2. Бели кръвни клетки, или левкоцити ………………….……………....…………………… 10

15.3. Хемоглобин ………………….……………....……………………………………………...… 10

15.4. Определяне на броя кръвни клетки (хемоцитометрия) ……………………………………. 12

15.5. Левкоцитна формула (диференциална кръвна картина) …………………………………... 16

15.6. Скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ) ………………………………………………. 16

15.7. Осмотична резистентност на еритроцитите ………………………………………….…….. 17

15.8. Хематокрит …………………………………………………………………………………… 18

15.9. Еритроцитни индекси ……………………………………………………………………...… 19

Самоконтрол ……….……………………………………….…………………………………. 22

Практически задачи ……….……………………….………………………………….……… 24

Упр. 16. Хемостаза. Кръвни групи. Кръвопреливане ……………………………………….….…... 27

16.1. Хемостаза, хемокоагулация, антикоагуланти ...……………………………………….…… 27

16.2. Определяне на кръвни групи ………………….……………....……………..……………… 31

16.3. Кръвопреливане …………….……………....…………………………………………...…… 35

Самоконтрол ……….……………………………………….…………………………………. 36

Практически задачи ……….……………………….…………………………………..……… 38

СЪРДЕЧНОСЪДОВА СИСТЕМА – Д. Пехливанова, Я. Чекаларова

Упр. 17. Възбудно-проводна система на сърцето. Електрокардиограма – Д. Пехливанова …….... 40

17.1. Възбудно-проводна система (ВПС) на сърцето ………….…………….......………………. 41

17.2. Видове потенциали на действие в кардиомиоцитите ….……………......…….…………… 42

17.3. Електрокардиограма (ЕКГ) ………………….……………....…………………….………… 43

Самоконтрол ……….……………………………………….…………………………………. 55

Практически задачи ……….……………………….…………………………………..……… 57

Упр. 18. Електрична ос на сърцето – Д. Пехливанова ……………………………………………….. 59

18.1. Електрична ос на сърцето ………….……………………………………....………………… 59

18.2. Осева система на фронталните отвеждания …………………………....……….……..…… 60

18.3. Методи за определяне на средна електрична ос на сърцето …………....………….……… 61

18.4. Състояния, водещи до отклонение на средната електрична ос на сърцето ………………. 64

Самоконтрол ……….……………………………………….………………………………….. 66

Практически задачи ……….……………………….…………………………………..…….… 67

Упр. 19. Сърдечен цикъл. Аускултация. Фонокардиография – Д. Пехливанова …………….......… 70

19.1. Сърцето като помпа ………….……………....………………………………….…………..… 70

19.2. Сърдечен цикъл и произход на сърдечните тонове ….………………………….……….… 71

19.3. Сърдечна честота, минутен обем на сърцето, сърдечен индекс

и фракция на изтласкване …………....…………………………………….………………… 74

19.4. Детерминанти на функцията на сърцето ……………………………………………………. 76

19.5. Аускултация на сърцето. Фонокардиограма. Анализ на сърдечните тонове …………….. 76

Самоконтрол ……….……………………………………….…………………………………. 79

Практически задачи ……….……………………….…………………………………..……… 81

Упр. 20. Артериален пулс. Артериално кръвно налягане – Я. Чекаларова ……………………….. 83

20.1. Изследване на артериален пулс …….…….……………....…………………………….…… 83

20.2. Артериално кръвно налягане ….……………....…….………………………….…………… 85

Самоконтрол ……….……………………………………….…………………………………. 92

Практически задачи ……….……………………….…………………………………..……… 93

Упр. 21. Функционални тестове на сърдечносъдовата система – Д. Пехливанова ………….…… 97

21.1. Промени в ССС по време на физическа тренировка …………………………………….…. 97

21.2. Функционални (стрес) тестове за оценка на ССС ….…………………....……………….… 101

21.3. Физиологични промени в ЕКГ по време на физическо натоварване …………..….….…… 102

Самоконтрол ……….……………………………………….………………………………….. 104

Практически задачи ……….……………………….…………………………………..….…… 105

ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА И МЕТАБОЛИЗЪМ – Е. Джамбазова

Упр. 22. Белодробни обеми и капацитети. Спирометрия. Сатурация на хемоглобина с кислород .…109

22.1. Механика на белодробната вентилация ………….……….……..………....………………… 109

22.2. Сили, действащи върху белите дробове ………………….……………....……………….… 111

22.3. Къмплайънс на белите дробове …………....……………………………………...….……… 112

22.4. Съпротивление на дихателните пътища …………………………………………….………. 112

22.5. Белодробни обеми и капацитети …………………………………………………………...... 113

22.6. Измерване на вентилацията …………………………………………………………….……. 115

22.7. Спирометрия ……………………………………………………………………….…………. 116

22.8. Оксихемоглобинова сатурация …………………………………………………………….… 121

Самоконтрол ……….……………………………………….……………………………….…. 123

Практически задачи ……….……………………….…………………………………..……… 124

Упр. 23. Газова обмяна и разход на енергия. Основна обмяна ………………………………….….. 130

23.1. Газова обмяна ………….……………....………………………………………………....…… 130

23.2. Транспорт на газове в кръвта и дисоциационна крива на оксихемоглобина ……..…….… 132

23.3. Енергиен метаболизъм …………....………………………………………………….…….… 133

Самоконтрол ……….……………………………………….………………………….………. 140

Практически задачи ……….……………………….…………………………………..….…… 141

БЪБРЕЧНИ ФУНКЦИИ – П. Райчев

Упр. 24. Клирънсови методи за изследване на бъбречните функции ???? П. Райчев …………….…… 143

24.1. Функционална структура на нефрона ………….……………....……………………….…… 143

24.2. Процеси на уринообразуване ……………………………………………………………....… 143

24.3. Клирънс ………………………………………………………………..…....………….……… 144

24.4. Клирънсови методи за изследване на гломерулната филтрация ………………………….. 146

24.5. Определяне на БПП, бъбречния кръвен поток и филтрационната фракция ……….……. 149

24.6. Определяне на тубулната секреция ………………………………………….….…………… 151

24.7. Транспортен максимум на глюкозата …………………………………………….…………. 151

Самоконтрол ……….……………………………………….…………………….……………. 153

Практически задачи ……….……………………….…………………………………..……… 154

Упр. 25. Водно съдържание, водни пространтства и воден баланс. Баланс на натрия и калия…... 156

25.1. Водно съдържание на човешкия организъм ………….……………....…..……………….… 156

25.2. Водна обмяна и воден баланс ……………………………………………………….……….. 157

25.3. Водни пространства (компартменти) в организма …………………….....………………… 158

25.4. Определяне на обема на водните пространства ………………………………..……….….. 159

25.5. Воден дефицит. Осмотичен клирънс и клирънс на свободната вода ………………….……161

25.6. Баланс на натрия. Натриев дефицит ………………………………………………….……… 165

25.7. Баланс на калия. Калиев дефицит ……………………………………………………..………167

Самоконтрол ……….……………………………………….………………………….………. 169

Практически задачи ……….……………………….…………………………………..……… 170

АЛКАЛНО-КИСЕЛИННО РАВНОВЕСИЕ – Я. Чекаларова

Упр. 26. Алкално-киселинно равновесие ……………………………………………………….……. 173

26.1. рН на телесните течности ………….……………....………………………………….……… 173

26.2. Буферни системи на телесните течности ……………………………………………….…… 174

26.3. Регулация на рН …………....…………………………………………………………….…… 176

26.4. Показатели на АКР …………………………………..……………………………….………. 177

26.5. Нарушения на АКР и принципите на тяхната корекция ……………………….…………... 177

26.6. Стъпки при анализ на АКР ………………………………….…………………….………….. 178

Самоконтрол ……….……………………………………….……………………….…………. 181

Практически задачи ……….……………………….…………………………..………..………182

ОСНОВИ НА РАЦИОНАЛНОТО ХРАНЕНЕ – П. Райчев

Упр. 27. Енергиен баланс и хранене…………………………………………………………………... 184

27.1. Индекс на телесната маса ………….……………....……………………………………….… 184

27.2. Енергоразход на организма. Калориметрия ………………………………………….…...… 186

27.3. Енергиен баланс …………....………………………………………………………….……… 187

Самоконтрол ……….……………………………………….………………………….………. 200

Практически задачи ……….……………………….…………………………………....………201

НЯКОИ ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ ………………………………………………….……….... 204

КОНСПЕКТ ЗА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ПО ФИЗИОЛОГИЯ ………..………………….…..…… 205

БЕЛЕЖКИ ………..………………….……………………………………………………………..…… 207