МЕНЮ
КОШНИЦА

Ръководство и протоколна тетрадка за практически упражнения по физиология на човека за студенти по медицина. Част 1

Ръководство и протоколна тетрадка за практически упражнения по физиология на човека за студенти по медицина. Част 1 - unipress.bg
Ръководство и протоколна тетрадка за практически упражнения по физиология на човека за студенти по медицина. Част 1
АвторЕлена Джамбазова, Петър Райчев, Борислав Асенов, Даниела Пехливанова, Яна Чекаларова
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.30кг
  • Размери: 21.00см x 29.00см
  • Страници: 192
  • Година: 2021
  • ISBN: 978-954-07-5263-1
20.00 лв.
Купи

Ръководството за практически упражнения по физиология на човека е предназначено за студенти от втори курс на магистърската програма по медицина на Медицинския факултет, СУ „Св. Климент Охридски“. То включва теми за упражнения от одобрена учебна програма, които покриват голяма част от курса по физиология на човека. 

СЪДЪРЖАНИЕ

ТРАНСПОРТНИ МЕХАНИЗМИ И КЛЕТЪЧЕН ПЕРМЕАБИЛИТЕТ – П. Райчев

Упр. 1. Дифузия и осмоза ………………….……………………….…….....................…………..… 9

1.1. Дифузия през клетъчната мембрана ……………………………………....……...…………… 9

1.2. Осмоза ……………………….……………………………..…………………..…….….…….. 11

Самоконтрол ……….……………………………………….………………………….………. 18

Практически задачи ……….……………………….…………………………………..……… 19

Упр. 2. Транспорт на йони през клетъчната мембрана. Мембранен потенциал при стацио-

нарно състояние на клетката. Равновесен потенциал и електрохимичен градиент на йоните ... 22

2.1. Мембранен потенциал при стационарно състояние на клетките ………………………….. 22

2.2. Равновесен потенциал ………………………………………………………………………… 26

2.3. Електрохимичен градиент ……………………………………………………………………. 28

2.4. Йонни токове през КМ ………………………………………………………….………………30

Самоконтрол ……….…………………………………….…………………………………….. 32

Практически задачи ……….……………………….…………………………………..……… 33

ВЪЗБУДИМИ ТЪКАНИ – НЕРВНА И МУСКУЛНА – E. Джамбазова

Упр. 3. Възбудими мембрани. Електрични сигнали. Електроневрография ….……………………35

3.1. Възбудими мембрани …………………………………………………………………………. 35

3.2. Промени в мембранния потенциал на покой (????????) …………………………………………. 36

3.3. Видове електрични сигнали …………………………………………..…………………….. 36

3.4. Промени във възбудимостта по време на АП – рефрактерни периоди ………………... 37

3.5. Нерви и нервни влакна ……………….……………………….……………………………… 38

3.6. Изследване на проводимостта на нервните влакна. Електроневрография ………………… 39

Самоконтрол ……….…………………………………….…………………………………….. 41

Практически задачи ……….……………………….……………………………………………43

Упр. 4. Скелетни мускули. Двигателна единица. Електромиография …………….………….…. 49

4.1. Устройство на скелетния мускул ……………….…………….………………………….…… 49

4.2. Механизъм на възбуждане и съкращение на мускула. Нервно-мускулен синапс ………… 49

4.3. Видове мускулно съкращение ………….…………..…………………….………….……..… 50

4.4. Контрол на мускулната активност и степен на напрежение …………………..………….… 51

4.5. Мускулна умора ……….…………………………………………….………………………… 53

4.6. Електромиография ……………………………………………………………..……………… 53

Самоконтрол ……….…………………………………….…………………….………………. 56

Практически задачи ……….……………………….………………….………………..……… 58

НЕРВНА СИСТЕМА – Я. Чекаларова и Е. Джамбазова

Упр. 5. Рефлексна дейност. Клинично важни рефлекси – Я. Чекаларова. ………………………. 62

5.1. Рефлекс – определение, компоненти на рефлексната дъга ………………….……………… 62

5.2. Класификация на рефлексите …….……………………….……………..…………..…………63

5.3. Критерии за оценка на рефлексния отговор …………….……..………………….………… 64

5.4. Изследване на клинично важни соматични рефлекси ……………….……………………… 64

Самоконтрол ……….…………………………………….……………...…………………….. 71

Практически задачи ……….……………………….…………………………………..……… 72

Упр. 6. Електрична активност на мозъка. Сън ………….……………...…………………………. 75

6.1. Електроенцефалография – Я. Чекаларова …………….……………………….….….……… 75

6.2. Техника на регистрация на ЕЕГ ……………….………………………...…………....……… 76

6.3. Видове ЕЕГ вълни ……………….……………………………………………………………. 77

6.4. Интерпретация и клинични приложения на ЕЕГ ……………………………………...……. 79

6.5. Сън – E. Джамбазова ……………….…………………………….………….……………….. 80

Самоконтрол ……….…………………………………….………………...………………….. 84

Практически задачи ……….……………………….…………………………………..……… 85

СЕТИВНИ СИСТЕМИ – E. Джамбазова

Упр. 7. Соматосетивна система ……………….……………………...…………………………….. 90

7.1. Перцепция на сетивната информация ……………….………………………………………. 90

7.2. Соматосетивни рецептори …………………………………………...……………….………. 91

7.3. Рецепторен потенциал …………………………………………………….…………..………. 92

7.4. Рецептивно поле …………………………………………………………………….………….. 93

7.5. Адаптация на сетивните рецептори ……....………….………………….…………..……….. 93

7.6. Провеждане на сетивната информация ………………….…………..…………………….. 94

7.7. Централна (корова) част на соматосетивната система …………………….….……………… 95

7.8. Психофизични методи за изследване на сетивността ……….………………………..…….. 96

Самоконтрол ……….…………………………………….………………..…..……………….. 98

Практически задачи ……….……………………….…………………….…………....…….… 99

Упр. 8. Зрителна сетивна система. Оптичен апарат на окото. Зенични реакции. Зрителна острота .… 106

8.1. Преглед на окото ……………….…………………………………….……………………...… 106

8.2. Оптична система ……………….………………………………….…………………..…….… 107

8.3. Зрителни пътища ……………….…………………………………….…………………….…. 108

8.4. Акомодация ……………….……………………………………………………………….……. 109

8.5. Рефракционни аномалии ……………….……………………………………..……………….. 110

8.6. Зенични реакции ……………….……………………………………………………..….……. 111

8.7. Зрителна острота ……………….……………………………………………………………… 111

Самоконтрол ……….…………………………………….…………………………………….. 114

Практически задачи ……….……………………….…………………………………..……… 115

Упр. 9. Зрителна сетивна система. Определяне на граници на зрително поле.

Тестване на цветно зрение. ……………………………………………………………..…. 120

9.1. Ретина …………….……………………………………………….………………………….… 120

9.2. Зрително поле …………….…………………………………….………………….…………... 121

9.3. Цветно зрение ……………………………………………….…………………….…………… 124

Самоконтрол ……….…………………………………….………………………………….…. 127

Практически задачи ……….……………………….…………………………..………..………128

Упр. 10. Слухова сетивна система. Слухова острота. Аудиометрия …………………..………… 132

10.1. Структура на ухо. Орган на Корти …………………….……………………..……………… 132

10.2. Трансдукция на механичния сигнал в електричен …………….………….…………………133

10.3. Пътища на звуковата информация ………….………………………………………………. 133

10.4. Нарушения на слуха ………….……………………………………………….………….….. 135

Самоконтрол ……….…………………………………….…………….………………………. 136

Практически задачи ……….……………………….…………….……………….……..………137

Упр. 11. Вестибуларна сетивна система. Нистагъм. Оценка на равновесието.

Функционални проби ……………….………………………..………………………….… 143

11.1. Структура и функции на вестибуларния апарат ………..……………………...…….………143

11.2. Поддържане на баланса (равновесието) ….……….………………………….……………. 145

11.3. Интеграция на сетивната информация ……………….………………………..…………… 147

Самоконтрол ……….…………………………………….…………………………………….. 148

Практически задачи ……….……………………….………………………………..………… 149

ВЕГЕТАТИВНА НЕРВНА СИСТЕМА – Д. Пехливанова

Упр. 12. Вегетативна рефлексна дъга и вегетативни рефлекси.

Вариабилност на сърдечната честота ……………….…………………….……………… 155

12.1. Вегетативна рефлексна дъга ….…………………………………….….…….……………… 155

12.2. Дялове на вегетативната нервна система ………………………….………..……………… 156

12.3. Мозъчни центрове, които регулират вегетативните функции ……………………………. 158

12.4. Физиологични ефекти на ВНС ……………………….……………...…………………….... 159

12.5. Вариабилност на сърдечната честота ……….……………….….………………………….. 160

Самоконтрол ……….…………………………………….……………...………….………….. 162

Практически задачи ……….……………………….…………………………..………..………163

ЕНДОКРИННА СИСТЕМА – Я. Чекаларова

Упр. 13. Хормони на хипоталамо-хипофизната система. Щитовидни и паращитовидни хормони .. 172

13.1. Хормони – определение, класификация, механизъм на действие ………..……….…..….. 172

13.2. Хипоталамо-хипофизна система. Регулация на хормоналната секреция. …..….………… 175

13.3. Хормони на щитовидната жлеза ………….………………………………….…..…..….……176

13.4. Калциево-фосфатна хомеостаза …………………….…………………………...………….. 177

Самоконтрол ……….…………………………………….…………...……………….……….. 179

Упр. 14. Надбъбречни хормони и хормони на панкреаса …………………………..…….………. 182

14.1. Хормони на надбъбречните жлези ………………………………….………..…………….. 182

14.2. Панкреатични хормони ……….…………………………………………..……….………… 183

Самоконтрол ……….…………………………………….……………...………….………….. 186

Практически задачи ……….……………………….………………………….….……..………189

ВЪПРОСИ ЗА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ – ЗИМЕН СЕМЕСТЪР ………………………...……..……191