МЕНЮ
КОШНИЦА

УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДОСТЪПНОСТ ДО ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ В ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ НА СОФИЯ

УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДОСТЪПНОСТ ДО ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ В ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ НА СОФИЯ - unipress.bg
УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДОСТЪПНОСТ ДО ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ В ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ НА СОФИЯ
АвторЕмил Петров
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.60кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 350
  • Година: 2022
  • ISBN: 978-954-07-5435-2
25.00 лв.
Купи

Целта на монографията е на базата на анализ на актуалното състояние да предложи концепция за по-добро управление на транспортната достъпност до туристическите обекти в централната градска част на София. За постигането ѝ са поставени следните основни задачи:

1. Да се направи анализ и оценка на мястото на транспортната достъпност в структурата на туризма и по-конкретно – в дестинацията и в туристическия продукт като цяло.

2. Да се проучат и анализират стратегическите, плановите и регулаторните документи на Столична община за развитието на транспорта и туризма в изследваната територия.

3. Да се проучи и анализира достъпът до антропогенните туристически обекти в централната градска част с отделните видове транспорт и пеша за отделните целеви групи и да се анализират поотделно съществуващите проблеми и причините за тяхното възникване и проявление.

4. Да се дефинират конкретни решения за ограничаване на идентифицираните проблеми в контекста на концепцията за устойчиво развитие на туризма съгласно предизвикателствата и перспективите пред туристическото развитие на дестинацията (вкл. overtourism), така че да бъдат задоволени потребностите на всички целеви групи – живущи (жители) и туристи (гости на града). Решенията следва да са съобразени с реализираните вече добри практики по отношение на достъпността в развитите в туристическо отношение други европейски столици.

СЪДЪРЖАНИЕ

Списък на фигурите ......................................................................................................10

Списък на таблиците ....................................................................................................13

Списък на приложенията .............................................................................................14

Списък на използваните съкращения .........................................................................17

ВЪВЕДЕНИЕ ........................................................................................................................19

Актуалност на проблема ..............................................................................................19

Обект, предмет, цели и задачи .....................................................................................23

Изследователска теза ....................................................................................................25

I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИ ОСНОВИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО .............27

1. Основни понятия за системата на туризма

и връзката им с транспортната достъпност ............................................................27

1.1. Същност и особености на транспортната достъпност ......................................31

1.2. Обща и транспортна инфраструктура. Суперструктура ...................................34

1.3. Дестинация, туристически продукт и ресурси в контекста

на инфраструктурата и транспортната достъпност ............................................38

1.4. Видове посетители в дестинацията и начини на придвижване в нея...............46

2. Методология на изследването .......................................................................................48

2.1. Териториален обхват на изследването ..................................................................48

2.2. Основни източници на информация .....................................................................49

2.3. ГИС данни за уличната мрежа, обществения транспорт и паркирането .........50

2.4. ГИС данни за домуващите .....................................................................................51

2.5. Досегашни проучвания за състоянието и управлението

на туризма в София .................................................................................................55

2.6. Собствени проучвания............................................................................................55

2.6.1. Анкетно проучване на туристическото търсене и поведение на

посетителите в гр. София с предварително подготвена анкетна карта .........56

2.6.2. Полуструктурирано интервю с представители на администрацията

на Столична община и неправителствените организации

в сферата на градския туризъм ...........................................................................59

2.6.3. Преглед на добрите практики по отношение на достъпността

в развити в туристическо отношение други европейски столици .................62

2.6.4. Теренно проучване на състоянието на уличната мрежа

около обектите в ЦГЧ ..........................................................................................63

2.6.5. Използвани методи по отношение на придвижването по

уличната мрежа – до туристическите обекти и до спирките

на обществения градски транспорт ...................................................................65

2.6.6. Използвани методи за обработка на информацията ........................................69

2.6.7. Общонаучни и частнонаучни подходи и методи ..............................................69

6

2.6.8. SWOT анализ като инструмент за формиране на концепцията .....................72

2.6.9. Дефиниране на концепция и решения за развитие на

транспортната инфраструктура и достъпност ..................................................72

2.7. Съдържателен обхват на изследването .................................................................74

2.8. Ограничения ............................................................................................................75

II. СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА ТРАНСПОРТНАТА ДОСТЪПНОСТ

В ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ НА СОФИЯ .................................................77

1. Състояние на туризма в гр. София...............................................................................77

2. Пространствено и градоустройствено развитие на пътно-шосейната (улична)

мрежа, демография и свързаните с тях проблеми ..................................................84

2.1. Пространствено и градоустройствено развитие .................................................84

2.2. Демография ..............................................................................................................89

2.3. Миграционни процеси ...........................................................................................89

2.4. Моторизация ............................................................................................................90

2.5. Замърсяване на въздуха ..........................................................................................92

2.6. Градската логистика като проблем ........................................................................95

2.7. Пътна безопасност ..................................................................................................96

2.8. Обобщение на проблемите пред транспортната

инфраструктура и автомобилното движение .......................................................97

2.9. Предизвикателства пред транспортната инфраструктура

и автомобилното движение ....................................................................................99

3. Състояние и проблеми на масовия градски обществен транспорт

на гр. София ...................................................................................................................103

3.1. Състояние на масовия градски обществен транспорт ......................................103

3.2. Обобщение на проблемите пред транспортното обслужване .........................107

3.3. Предизвикателства пред транспортното обслужване ......................................108

4. Състояние и проблеми на таксиметровите услуги .................................................118

4.1. Състояние на таксиметровите услуги ................................................................118

4.2. Обобщение на проблемите и предизвикателствата

пред транспортното обслужване с такси ............................................................122

5. Състояние и проблеми на рент-а-кар услугите .......................................................123

5.1. Състояние на рент-а-кар услугите ......................................................................123

5.2. Обобщение на проблемите и предизвикателствата пред транспортното

обслужване при наем на автомобил ....................................................................125

6. Състояние на паркирането и проблемите, свързани с него ..................................126

6.1. Възможности и места за паркиране ....................................................................126

6.2. Спиране, престой и паркиране на туристически автобуси ..............................134

6.3. Обществени и буферни паркинги .......................................................................134

6.4. Частни паркинги....................................................................................................136

7

6.5. Обобщение на проблемите по отношение на паркирането –

анализ на източниците на проблеми, предизвикателства ................................138

6.5.1. Услуга „Служебен абонамент“ .........................................................................138

6.5.2. Резиденти (домуващи) .......................................................................................138

6.5.3. Проблеми със спирането, престоя и паркирането

на туристически автобуси .................................................................................145

6.5.4. Подземни, надземни, буферни и частни паркинги ........................................147

7. Състояние и проблеми на велосипедното движение ..............................................150

7.1. Възможности за велосипедно придвижване ......................................................150

7.2. Обобщение на проблемите и предизвикателствата

по отношение на велосипедното движение .......................................................153

8. Състояние и проблеми на пешеходното движение ..................................................155

8.1. Възможности за пешеходно придвижване .........................................................155

8.2. Обобщение на проблемите и предизвикателствата

по отношение на пешеходното движение ..........................................................156

9. Информационна осигуреност – възможности и предизвикателства ..................161

9.1. Виртуални паркинг табла .....................................................................................165

9.2. Публични сайтове .................................................................................................165

9.3. Мобилни приложения ...........................................................................................170

9.4. Услуги с местоположение и QR кодове ..............................................................174

10. Придвижване на лицата в неравностойно положение –

възможности, проблеми и предизвикателства.......................................................178

10.1. Пешеходно придвижване ...................................................................................178

10.2. Паркиране на лицата в неравностойно положение .........................................183

10.3. Достъп до електронно съдържание ..................................................................184

11. Нормативна рамка и стратегически документи за транспортната достъпност

и нейното управление в Столична община ............................................................187

III. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СОБСТВЕНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ ............207

1. Преглед на предишни проучвания за София

в контекста на транспортната достъпност ............................................................207

2. Анализ на резултатите от собственото

анкетно проучване .......................................................................................................219

2.1. Място на провеждане на анкетата, националност,

пол и възраст на респондентите ..........................................................................219

2.2. Продължителност на престоя .............................................................................221

2.3. Източници на информация преди посещение на дестинацията .....................226

2.4. Използвани средства за насочване и придвижване

до туристическите обекти и в самата дестинация ............................................227

2.5. Планирани други обекти за посещение и начин за достигането им ..............233

8

2.6. Нагласи на туристите към използването на мобилно

приложение за насочване до туристическите обекти .......................................236

2.7. Нагласи на туристите към използване на

други технологии за получаване на информация .............................................237

2.8. Оценка на състоянието на достъпността до туристическите обекти

в центъра на София ...............................................................................................239

3. Анализ на резултатите от полуструктурираното интервю с представители на

общинските структури и неправителствените организации ............................248

4. Преглед на добрите практики от развити в туристическо отношение

европейски столици във връзка с планирането и достъпността .....................249

IV. КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДОСТЪПНОСТ .....256

1. SWOT анализ на дестинация София в контекста

на транспортната достъпност ..................................................................................256

2. Конкретни решения за ограничаване на достъпа

с личен автомобил в ЦГЧ ......................................................................................... 265

2.1. Обособяване на червена зона ..............................................................................265

2.2. Мерки, насочени към категорията ползватели на „Служебен абонамент“ ....266

2.3. Мерки по ограничаване на безплатното паркиране

„Служебен абонамент“ ........................................................................................ 267

2.4. Мерки, насочени към регулиране на платеното

локално паркиране за живущите в зоните .........................................................267

2.5. Мерки, насочени към регулиране на преференциалното паркиране на ППС,

превозващи хора с увреждания ...........................................................................268

2.6. Мерки, насочени към гостите на столицата .......................................................268

2.7. Нискоемисионна зона като възможна мярка за подобряване

на околната среда и намаляване на трафика ......................................................269

2.8. Обособяване на ЦГЧ като пешеходна зона ........................................................270

2.9. Логистика ...............................................................................................................271

3. Конкретни решения за повишаване на обхвата на паркинг услугите, вкл. и на

начините за заплащане................................................................................................271

3.1. Създаване на система за насочване на водачите

към свободните места за паркиране ...................................................................271

3.2. Промотиране на мобилното приложение Urbo, създаване на ново или

адаптиране на съществуващите такива към нова система за заплащане .......272

4. Конкретни решения за развитие на услугата „Паркирай и пътувай“

(Park & Ride) .................................................................................................................272

4.1. Изграждане на общински паркинги, буфериращи ЦГЧ,

адекватно използване на буферните и частни паркинги ..................................272

4.2. Частни паркинги....................................................................................................273

9

5. Конкретни решения за подобряване и популяризиране

на обществения транспорт .........................................................................................274

5.1. Създаване на „интелигентни“ разписания .........................................................274

5.2. Мултимодална платформа за избор на подходящ транспорт ..........................274

5.3. Разширяване на обема и обхвата на информацията

за пътуващите в реално време (RTPI) .................................................................275

5.4. Регионален интернет портал ...............................................................................275

5.5. Други мобилни приложения и информационни канали ..................................277

6. Конкретни решения за интеграция на таксите

и услугите на обществения транспорт ....................................................................278

6.1. Таксуващата система и единен превозен документ ..........................................278

7. Конкретни решения за създаване на система

за управление на туристически автобуси ...............................................................279

8. Конкретни решения за реорганизация и подобряване на пътната мрежа за

колоездене и използване на пешеходните пътеки .................................................280

9. Конкретни решения за въвеждане на интелигентни транспортни системи ....283

9.1. Надграждане на адаптивната система за контрол на трафика в София .........283

9.2. Създаване на трафик информационна карта .....................................................283

9.3. Информационни табели за свободни места за паркиране ...............................283

10. Конкретни решения за създаване на туристически

информационни системи ............................................................................................284

10.1. Създаване и надграждане на съществуващите

туристически приложения за София ................................................................284

11. Конкретни решения за създаване на електронни системи

за резервация и плащане ............................................................................................284

11.1. Монтиране на „интелигентни“ терминални устройства ...............................284

Заключение ..........................................................................................................................287

Използвана литература .....................................................................................................291

Приложения .......................................................................................................