МЕНЮ
КОШНИЦА

ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО С ПРИМЕРИ ОТ ТУРИЗМА. УЧЕБНИК

ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО С ПРИМЕРИ ОТ ТУРИЗМА. УЧЕБНИК - unipress.bg
ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО С ПРИМЕРИ ОТ ТУРИЗМА. УЧЕБНИК
АвторЕлена Петкова
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 294
  • Година: 2022
  • ISBN: 978-954-07-5509-0
22.00 лв.
Купи

Целта на настоящия учебник е да запознае студентите с научната терминология, теоретичните постановки и възможностите за практическо приложение на концепциите и принципите в областта на управлението на организациите. Учебникът е предназначен за студентите от специалност „Туризъм“ в катедра „География на туризма“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Съдържанието припокрива лекционния материал по учебната дисциплина „Основи на управлението“.

В допълнение, в него са включени и някои подходящи примери с оглед студентите да придобият представа за възможностите за приложението на идеите и концепциите за управлението в практиката на туристическите организации. Учебникът може да бъде използван и от други висши училища, в които се изучава тази дисциплина.

Съдържание

Предговор .....................................................................................................................................9

Раздел I. Въведение в управлението ......................................................................11

Тема 1. Дефиниране и съдържание на управлението ................................13

1.1. Същност и видове управление .......................................................................13

1.2. Властта и правомощията в управлението ...............................................16

1.3. Характерни особености на управлението ...............................................19

1.4. Управленски функции .........................................................................................21

Тема 2. Класически теории за управлението ...................................................27

2.1. Основни постулати на класическата школа ...........................................27

2.2. Административна теория на Анри Файол ...............................................29

2.3. Бюрократична теория на Макс Вебер ........................................................33

2.4. Научна теория на Фредерик Тейлър ...........................................................35

Тема 3. Съвременни теории за управлението ..................................................42

3.1. Подход за управление на хората в организациите .............................42

3.2. Хоторнски експерименти ..................................................................................44

3.3. Системен подход .....................................................................................................46

3.4. Ситуационен подход .............................................................................................50

Раздел II. Управленска функция „Планиране“ ..................................................57

Тема 4. Инструменти на стратегическото планиране ................................59

4.1. Същност и видове планиране .........................................................................59

4.2. Модел на Портър за атрактивността на индустрията ......................63

4.3. Бостънска матрица и Матрица на „Дженерал електрик“ ................66

4.4. Други инструменти ...............................................................................................68

Тема 5. Процес на стратегическо планиране ...................................................74

5.1. Анализ на макросредата на организацията ...........................................75

5.2. Анализ на микросредата на организацията ...........................................77

5.3. Анализ на ситуацията в организацията....................................................80

5.4. Разработване на стратегия на организацията ......................................82

Тема 6. Класификация на организационните стратегии.........................92

6.1. Маркетингови стратегии ..................................................................................92

6.2. Стратегии на растеж и съкращения ............................................................94

6.3. Конкурентни стратегии .....................................................................................99

6.4. Други видове стратегии .................................................................................. 102

Раздел III. Управленска функция „Организиране“ ...................................... 109

Тема 7. Организацията като обект на управление .................................... 111

7.1. Организирането като функция на управлението ............................ 111

7.2. Същност, особености и видове организации ...................................... 112

7.3. Модели на организации .................................................................................. 116

7.4. Пентагон на Минцбърг .................................................................................... 118

Тема 8. Принципи на организационното структуриране ..................... 126

8.1. Същност и проектиране на структурата ............................................... 126

8.2. Характеризиране на структурата .............................................................. 128

8.3. Департаментализация и обхват на контрола ..................................... 133

8.4. Координация на дейностите ........................................................................ 137

Тема 9. Видове организационно-управленски структури ................... 145

9.1. Линеи???? на и линейно-щабна структура .................................................... 145

9.2. Функционална и линейно-функционална структура .................... 147

9.3. Дивизионна и хибридна структура .......................................................... 152

9.4. Матрична структура .......................................................................................... 157

Раздел IV. Управленска функция „Ръководене“ ............................................ 165

Тема 10. Ръководителят като субект на управление ............................... 167

10.1. Ръководство и видове ръководители ................................................... 167

10.2. Умения и дейности на ръководителя ................................................... 169

10.3. Модел на Минцбърг за ръководните роли ........................................ 171

10.4. Теории X, Y и Z за човешкото поведение ............................................. 173

Тема 11. Теории за мотивацията ............................................................................ 183

11.1. Същност, фактори и принципи на мотивиране .............................. 183

11.2. Съдържателни теории .................................................................................. 186

11.3. Процесуални теории ....................................................................................... 193

11.4. Интегративен модел

и техника „Обогатяване на длъжността“ ........................................... 197

Тема 12. Теории за лидерството ............................................................................. 206

12.1. Същност на лидерството ............................................................................. 206

12.2. Теории, основани на чертите на лидера.............................................. 207

12.3. Личностно-поведенчески теории ........................................................... 208

12.4. Ситуационни теории ...................................................................................... 216

Раздел V. Контролиране, комуникиране

и взимане на решения .................................................................................................. 227

Тема 13. Контролирането като функция на управлението ................. 229

13.1. Същност и значение на контролирането ........................................... 229

13.2. Изисквания за контрол и процес на контролиране ..................... 233

13.3. Класификация на контрола ........................................................................ 237

13.4. Стратегии за контрол на Уилям Оучи ................................................... 243

Тема 14. Комуникациите в управлението ....................................................... 251

14.1. Същност и функции на комуникациите .............................................. 251

14.2. Видове комуникации ..................................................................................... 253

14.3. Основни елементи на комуникационния процес .......................... 258

14.4. Бариери за ефективна комуникация .................................................... 262

Тема 15. Решенията в управлението ................................................................... 273

15.1. Същност на управленското решение .................................................... 273

15.2. Класификация на решенията .................................................................... 274

15.3. Процес на взимане на сложни решения .............................................. 278

15.4. Взимане на решения индивидуално и в група ................................ 283

Литература ......................................................................................................................... 291