МЕНЮ
КОШНИЦА

РОД COTTUS В БЪЛГАРИЯ: РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, КОНСЕРВАЦИОНЕН СТАТУС, ОПАЗВАНЕ

РОД COTTUS В БЪЛГАРИЯ: РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, КОНСЕРВАЦИОНЕН СТАТУС, ОПАЗВАНЕ - unipress.bg
РОД COTTUS В БЪЛГАРИЯ: РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, КОНСЕРВАЦИОНЕН СТАТУС, ОПАЗВАНЕ
АвторЕлиза Узунова
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.30кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 150
  • Година: 2022
  • ISBN: 978-954-07-5489-5
18.00 лв.
Купи

Водните екосистеми в България се обитават от разнообразна их­тиофауна. Промените в ландшафта, загубата на водни местообитания и влошаването на качеството на водите са причина за значителни проме­ни в състава и продуктивността на рибните съобщества. Популациите на много видове риби намаляват до рискови нива или напълно изчезват. Една от причините е съществуването на естествени или изкуствени ба­риери в речните корита, които пречат на видовете да се разселват ес­тествено.

Главочът Cottusgobio (Linnaeus 1758) е рядък за България и застра­шен от изчезване вид. Популациите му са изолирани географски една от друга и с динамично променящи се параметри на числеността и обхва­та на заемания от тях ареал. В последните години видът е много рядък, с намаляваща численост. Изчезнал е в много от предишните си место­обитания. Всичко това показва необходимостта от спешни проучвания и адекватни мерки за дългосрочна консервация на популациите му.

Монографията „Род Cottus в България: разпространение, консерва­ционен статус, опазване“ с автор доц. д-р Елиза Узунова обобщава как- то наличната информация по проблема, така и данните от собствените дългогодишни изследвания, които обогатяват значително представено­то проучване и познанието за този вид. Тази научна разработка е важна с оглед на факта, че липсва актуална оценка за разпространението и със­тоянието на популациите на C. gobio у нас.

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор / 7 Въведение /9

1.    Разпространение и видово разнообразие на род Cottus / 13

1.1.    Европейски (обикновен) главоч Cottusgobio (Linnaeus 1758) / 15

2.    Проучвания на род Cottus в България / 19

2.1.    Подходи за определяне на разпространение, численост, биомаса

и демографска структура на главоча / 21

2.2.    Подходи за определяне на състоянието на популациите на главоча / 25

2.3.    Поречие Искър / 27

2.3.1.    Разпространение на главоча в поречие Искър / 28

2.3.2.    Численост и биомаса / 32

2.3.3.    Демографска структура / 36

2.3.4.    Потенциални заплахи / 40

2.4.       Поречие Огоста / 42

2.4.1.    Разпространение на главоча в поречие Огоста / 42

2.4.2.    Численост и биомаса / 42

2.4.3.    Демографска структура / 42

2.4.4.    Потенциални заплахи / 43

2.5.    Поречие Янтра / 44

2.5.1.    Разпространение на главоча в поречие Янтра / 44

2.5.2.    Численост и биомаса / 46

2.5.3.    Демографска структура / 46

2.5.4.    Потенциални заплахи / 48

2.6.    Поречие Осъм / 48

2.6.1.    Разпространение на главоч в поречие Осъм / 49

2.6.2.    Численост и биомаса / 50

2.6.3.    Демографска структура / 50

2.6.4.    Потенциални заплахи / 51

2.7.    Поречие Вит / 52

2.7.1.    Разпространение на главоча в поречие Вит / 52

2.7.2.    Численост и биомаса / 53

2.7.3.    Демографска структура / 53

2.7.4.    Потенциални заплахи / 55

2.8.    Обобщение / 56

3.    Морфологична характеристика на Cottus gobio

и Cottus haemusi от българските реки / 61

3.1.    Диагностични белези на Cottus gobio / 61

3.2.    Диагностични белези на Cottus haemusi / 64

3.3.    Морфологични изследвания на главочите от българските находища / 65

4.    Цитогенетични изследвания на Cottus gobio / 75

5.    Микрохабитатни изисквания на главоча / 78

5.1.    Подходи за определяне на микрохабитатните предпочитания / 80

5.2.    Микрохабитатна наличност, използване и предпочитания

на Cottusgobio в реките Черни Искър, Батулииска и Ботуня / 81

5.2.1.   Река Батулииска / 84

5.2.2.   Река Ботуня / 85

5.2.3.   Река Черни Искър / 86

5.2.4.   Предпочитания на главоча към дълбочина на водата / 87

5.2.5.   Предпочитания на главоча към скорост на водата / 90

5.2.6.   Предпочитания на главоча към типа на субстрата / 94

5.2.7.   Референтни стоиности на хабитатните параметри / 96

5.2.8.   Обобщение / 99

6.    Ех situ отглеждане и размножаване на главоч / 103

6.1.    Отглеждане на възрастните риби / 104

6.2.    Размножаване и инкубация на хаивера на Cottus gobio / 108

6.3.    Маркиране на главоч с PIT маркери / 114

7.    Опазване и възстановяване на популациите на главоча / 117

7.1.    Потенциални заплахи за популациите на главоча / 117

7.2.    Реинтродукция и възстановяване на популации / 121

7.2.1.   Избор на донорна популация / 124

7.2.2.   Избор на реципиентен участък / 127

7.3.    Реинтродукцията на главоч в р. Палакария (ПП „Витоша“) / 131 Литература / 140 Благодарности / 150