МЕНЮ
КОШНИЦА

Висшата флора на Земенската планина Е-книга

Висшата флора на Земенската планина Е-книга - unipress.bg
Е-КНИГА
Висшата флора на Земенската планина Е-книга
АвторАсен Асенов
  • Наличност: ДА
  • Корица: е-книга
  • Страници: 808
  • Година: 2022
  • ISBN: 978-954-07-5375-1
18.00 лв.
Купи

Земенската планина е част от Знеполския флористичен район. Обявена е за защитена зона по NATURA 2000 (Защитена зона Земен BG 0001012) поради изключителната си ботаническа важност. Варовиковата скална основа е предпоставка за голямо флористично богатство на сравнително малка площ. В резултат на това проучване бе установено, че флората на Земенската планина обхваща 1/3 от висшата флора на България. Ендемитите (46 вида), реликтите (63 вида) и консервационно значимите видове (85 вида) са свидетелство за нейната първичност и ботаническата ценност. Изследванията са проведени в периода от 2006 до 2016 г. и имат за цел да представят актуална информация за ботаническото разнообразие на висшите растения (без мъховете) на територията на Земенската планина. Установени са 1360 вида, принадлежащи към 483 рода и 90 семейства.

Книгата съдържа 3 раздела:

• Обща част - Включва: физикогеографска, климатична и геоботанична характеристика на планината; преглед на растителните пояси, местообитанията, защитените зони и защитените територии; преглед на съществуващите публикации за флората на Земенската планина.

• Флористичен анализ - Включва анализ на: таксономична структура; биологични форми; жизнени форми и биологичен спектър; фитогеографска структура; консервационно значими видове; реликти; лечебни видове; нови хорологични данни; антропогенно влияние; антропофити и апофити; чужди и инвазивни видове; изводи и заключения. Данните от анализа дават възможност да се направи сравнение с други флори. Към този раздел е добавена и кратка информация за динамиката на цъфтежа и формирането на аспекти, заплахите за естественото растително разнообразие и препоръки за опазването му.

• Приложения - Включва таблици и списъци от раздела „Флористичен анализ“.