МЕНЮ
КОШНИЦА

География на религиите и религиозните общности в света. Част първа. Европа, Азия и Африка

География на религиите и религиозните общности в света. Част първа. Европа, Азия и Африка - unipress.bg
География на религиите и религиозните общности в света. Част първа. Европа, Азия и Африка
АвторТони Трайков
  • Наличност: Изчерпан
  • Корица: твърда
  • Тегло: 0.60кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 456
  • Година: 2023
  • ISBN: 978-954-07-5656-1
30.00 лв.
Купи

Проф. д-р Тони Трайков е роден на 1 юни 1959 г. в Кюстендил. През 1988 г. защитава дисертационен труд в Географския институт на БАН. От 1995 г. е преподавател в Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където през 2001 г. е избран за доцент, а през 2023 г. – за професор. В ГГФ на СУ проф. Трайков преподава на студенти от специалностите „География“, „Регионално развитие и политика“, „Туризъм“, „География и английски език“ и др. Съосновател е на магистърска програма „Управление на човешките ресурси“, която е сред най-предпочитаните от студентите в ГГФ. Автор е на първия в Софийския университет лекционен курс по дисциплината „География на религиозните общности“, който изнася вече над 20 години и който се радва на значителен интерес от страна на бъдещите географи. Научните интереси на проф. Т. Трайков са насочени към геодемографията, регионалистиката, географията на религиозните общности, етногеографията и други области на географското познание. Творческата му дейност включва над 75 статии, 5 глави в монографии, 2 самостоятелни монографии, както и съавторство в учебници и учебни помагала по „География и икономика“ за прогимназиален и гимназиален етап на образование. Първата монография на автора „Общи и регионални тенденции на изменение в режима на възпроизводство на населението в България (ХХ–ХХI в.)“ разглежда спецификата на възпроизводствения процес в страната ни, както и съществуващите регионални особености и факторите, които ги обуславят.

Настоящият труд „География на религиите и религиозните общности в света. Част I – Европа, Азия и Африка“ дава комплексни от географска гледна точка знания за отделните религии и свързаните с тях религиозни общности, като така обобщава и систематизира многогодишния изследователски и преподавателски опит на автора. В тази насока е и приносът му за утвърждаването на едно от най-новите направления в географската наука – „География на религиите и религиозните общности“. Информационно наситеното съдържание на книгата предоставя много богат учебен материал за обучението на студентите, а и на всички изкушени от знания в областта на разпространението на религиите.


СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор .....................................................................................................9

ПЪРВА ГЛАВА. Същност и значение на религията ..............................13

ВТОРА ГЛАВА. Религията в живота на хората и обществото ............37

ТРЕТА ГЛАВА. Видове класификации на религиите ..........................61

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА. Географският подход при изучаването и класифицирането на религиите .......100

ПЕТА ГЛАВА. Религиите и религиозните общности в Европа ..........121

5.1. Религиозните вярвания на древните европейски народи ........122

5.1.1. Древните гърци .................................................................122

5.1.2. Римската империя ...........................................................127

5.1.3. Келтите ................................................................................132

5.1.4. Германите ..........................................................................138

5.1.5. Славяните ...........................................................................144

5.1.6. Траките ................................................................................150

5.1.7. Прабългарите ....................................................................156

5.1.8. Балтите ................................................................................163

5.1.9. Фините ................................................................................165

5.2. Разпространение на християнството в Европа до Великата схизма (1054) ..............168

5.3. Разпределение на религиозното влияние в Европа между Римокатолическата и Източноправославната църква след 1054 г. ...........180

5.4. Ролята на Реформацията за появата

и разпространението на протестантството ........................195

5.5. Общото и различното между основните вероизповедания в християнството ......204

5.5.1. Общото между православни, католици

и протестанти ...................................................................205

5.5.2. Общото между православни и католици ...................205

5.5.3. Различия на протестантите

от православните и католиците ....................................206

5.5.4. Различия на католиците и протестантите

от православните .............................................................206

5.5.5. Различия на католиците

от православните и протестантите ..............................208

5.6. Светите места на християнството в Европа .........................210

5.7. Разпространение на християнските вероизповедания

и техните общности в Европа .................................................217

5.8. Други религии и религиозни общности в Европа ...............225

5.9. Бъдещето на религиозните общности в Европа .................232

ШЕСТА ГЛАВА. Религиите и религиозните общности в Азия ...........235

6.1. Религии и религиозни вярвания в Южна Азия .......................236

6.1.1. Индуизъм ............................................................................237

6.1.2. Джайнизъм .........................................................................244

6.1.3. Сикхизъм ............................................................................246

6.1.4. Будизъм ...............................................................................249

6.1.5. Други религии в Южна Азия (ислям, зороастризъм, християнство) ....254

6.2. Религии и религиозни вярвания в Източна Азия –

китайски религии.......................................................................260

6.2.1. Конфуцианство ................................................................263

6.2.2. Даоизъм..............................................................................269

6.2.3. Китайски будизъм .............................................................272

6.2.4. Тибетски будизъм (ламаизъм) .......................................275

6.3. Религиите в Япония .....................................................................278

6.3.1. Шинтоизъм .........................................................................279

6.3.2. Японски будизъм ..............................................................283

6.4. Други религии в Източна Азия (християнство, ислям, шаманизъм) ........284

6.5. Религиите и религиозните вярвания в Югоизточна Азия .....287

6.5.1. Индуизъм и будизъм .........................................................289

6.5.2. Китайски религии .............................................................295

6.5.3. Християнство, ислям, каодаизъм ..................................296

6.6. Религии и религиозни вярвания в Северна Азия ..................298

6.6.1. Сибирски шаманизъм ....................................................298

6.6.2. Ламаизъм ..........................................................................303

6.6.3. Източно православие.......................................................305

6.6.4. Ислям ..................................................................................309

6.7. Религиите и религиозните вярвания в Югозападна Азия....311

6.7.1. Религиозните вярвания на Арабския полуостров до появата на исляма ...........313

6.7.2. Утвърждаване на хегемонията на исляма в Югозападна Азия и други части на света ......314

6.7.3. Основни направления в исляма....................................317

6.7.4. Ритуални задължения на мюсюлманите .....................326

6.7.5. Мюсюлмански светини в Югозападна Азия ...............330

6.8. Религиите и религиозните вярвания в Централна Азия .......334

6.8.1. Религиозните вярвания в древността ............................334

6.8.2. Налагането на исляма след арабската експанзия през Средновековието ...............339

6.8.3. Влиянието на Русия и Съветския съюз върху религиозната ориентация на Централна Азия ...341

6.8.4. Религиозни центрове на територията на Централна Азия .........343

6.9. Религиите и религиозните вярвания в Западна Азия ...........344

6.9.1. Религиозните вярвания в древна Месопотамия .........346

6.9.2. Зараждането на монотеизма. Юдаизъм ...................352

6.9.3. Ролята на традициите в юдаизма .................................359

6.9.4. Свещени места за юдаизма в Близкия изток .............364

6.9.5. Появата на християнството .............................................365

6.9.6. Християнските църкви в Западна Азия .........................369

6.9.7. Светите места за християнството в Западна Азия ....375

6.9.8. Арабската експанзия и установяването на исляма в Западна Азия (VII–XI век) ........380

6.9.9. Тюрките в Багдадския халифат ......................................382

6.9.10. Кръстоносните походи в Близкия изток (1096–1291) .384

6.9.11. Монголските нашествия в Западна Азия ...................388

6.9.12. Ролята на Османската империя в утвърждаването на исляма .....393

6.9.13. Ислямски светини в Западна Азия ..............................397

6.9.14. Други религиозни вярвания и общности в Западна Азия..........399

СЕДМА ГЛАВА. Религиите и религиозните общности в Африка ..405

7.1. Обща характеристика и подялба на религиите в Африка ........405

7.2. Древните религии в Северна Африка .................................407

7.2.1. Древен Египет ....................................................................407

7.2.2. Картаген .............................................................................412

7.3. Традиционни религиозни вярвания в Субсахарска Африка ..........413

7.3.1. Религията зулу ....................................................................415

7.3.2. Религията йоруба .............................................................417

7.3.3. Религиозните вярвания на догоните ..............................420

7.3.4. Религията мбути ................................................................421

7.3.5. Традиционни африкански светилища .......................423

7.4. Разпространение и особености на християнството в Африка .......424

7.4.1. Коптите в Египет и тяхната православна църква ........427

7.4.2. Православните църкви в Етиопия и Еритрея ................431

7.4.3. Християнството на юг от Сахара...................................433

7.5. Мюсюлманската религия в Африка от Средновековието до днес ...........435

7.5.1. Разпространение и укрепване на ислямското присъствие в Африка .......435

7.5.2. Мюсюлмански движения и учения в Африка ............437

7.6. Юдаизмът в Африка .................................................................442

7.7. Религиозният синкретизъм в Африка ....................................444

7.8. Новите религиозни движения в Африка ...............................445

7.8.1. Църквата на Исайя Шембе ............................................446

7.8.2. Църквата на Симон Кимбангу .......................................447

7.8.3. Нови религиозни учения на основата на католицизма .....447

7.8.4. Други религиозни учения ................................................448

7.8.5. Африканските корени на растафарианството .......448

7.8.6. Бъдещето на новите религиозни движения в Африка ............449

Използвана литература .........................................................................451