МЕНЮ
КОШНИЦА

Измерения на компетентността

Измерения на компетентността - unipress.bg
Измерения на компетентността
СъставителАдриана Дамянова, Марија Маленковска Тодорова, Невена Панова, Деница Хинкова, Емилия Караминкова-Кабакова, Юлия Йорданова-Панчева, Иван Кирков
  • Наличност: ДА
  • Корица: твърда
  • Тегло: 0.90кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 598
  • Година: 2021
  • ISBN: 978-954-07-5328-7
30.00 лв.
Купи

Сборник с текстове, основани върху доклади от проведената на 3, 4 и 5 декември 2020 г. общоуниверситетска конференция на тема „Измерения на компетентността“, организирана в рамките на Климентовите дни от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Университета в Битоля „Св. Климент Охридски“.

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР ................................................................................................................. 9

ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ ............................................................................................ 13

Образование за способности – Александър Андонов ................................................. 13

Кариерниот развој низ призмата на развојот на меките вештини

на студентите и нивната компетентност – Марјан Ѓуровски, Гоце Маркоски ........ 25

За компетентността и компетентностите в педагогически контекст –

Сийка Чавдарова-Костова ........................................................................................... 40

Социо-емоционалните компетенции на наставниците, нов фокус

во образованието – Љупчо Кеверески ......................................................................... 51

ИЗМЕРЕНИЯ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА

ВЪВ ФИЛОСОФСКИ КОНТЕКСТ ........................................................................... 60

Компетентното като мъдро – Веселин Дафов ............................................................. 60

Философско въображение и философска компетентност – Силвия Кръстева ...... 75

Идеологически аспекти на образователните парадигми при прехода от

преподаване на знания към изграждане на компетентности – Мария Ендрева ...... 88

Компетентностен подход за личностно развитие – философскообразователно

измерение и методическа конкретика в обучението –

Яна Рашева-Мерджанова .......................................................................................... 102

ИЗМЕРЕНИЯ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА

В ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТЕКСТ ........................................................................ 117

Компетентност, компетенции, компетентностен подход – интерпретации

и граници на употреба – Вася Делибалтова ............................................................. 117

Таксономија на компетенции – интегрален пристап кон современ образовен

систем – Деан Илиев .................................................................................................. 124

За някои употреби на термина „компетентност“ и проблемите, които те

предизвикват в езика на образованието – Николета Николова ............................. 135

ИЗМЕРЕНИЯ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА

В СОЦИАЛЕН, ИКОНОМИЧЕСКИ, ЮРИДИЧЕСКИ

И ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИ КОНТЕКСТ .................................................................. 141

Competencies and Challenges of the Social Pedagogue’s Profession –

Jasminka Kochoska ....................................................................................................... 141

Професионализмот и компетенциите на истражувачите на безбедносните

појави – Цане Мојаноски ........................................................................................... 148

Граници на компетентността на Народното събрание да законодателства –

Наталия Киселова ...................................................................................................... 162

Значение на компетентността като икономическа категория – Милен Велушев...173

Компетентностният подход във взаимодействието „бизнес – професионално

образование“ – Славка Ненова .................................................................................. 185

Измерения на компетентността в книгоиздаването (очертаване на полето) –

Юлия Йорданова-Панчева .......................................................................................... 197

Образователни и професионални изисквания към съвременния политически

ПР специалист – Яна Събева .................................................................................... 209

Компетентностният подход – надежден инструмент за обучение

на медиатори в България – Румен Минковски ......................................................... 222

Преход на компетентности от образователна към работна среда –

Стефка Масалджийска ............................................................................................. 233

Изграждане на управленски компетентности чрез обучението

по организационно поведение – Ия Петкова-Гурбалова ........................................ 239

КОМПЕТЕНТНОСТИ ВЪВ ВИСШЕТО

И В ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ ........................................................ 256

Идентификување на потребата за развој на клучните компетенции за

доживотно учење – Светлана Пандилоска-Грнчаровска, Кирил Барбареев ......... 256

Развој на студентските компетенции преку креирање на одржливи студиски

програми – Марија Маленковска Тодорова, Наташа Петрова-Поповски ............ 268

Университетът, неговият студент и трудността – Моника Богданова .................... 279

Компетентности и ориентиране през целия живот като основа на връзката

между образованието и пазара на труда – Силвия Цветанска ............................... 291

Социално-педагогически проблеми в обучението на студенти със зрителни

затруднения (компетентности и методи в преподаването) – Росица Русева ......... 301

КОМПЕТЕНТНОСТИ В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ....................................... 315

Нови компетентности на специалните педагози, подпомагащи приобщени

деца и ученици със специални образователни потребности (СОП) в условията

на онлайн и дистанционно обучение – Мира Цветкова-Арсова,

Маргарита Томова ...................................................................................................... 315

Компетентности за демократична култура – необходим елемент от

професионалната квалификация на учителите –

Евелина Иванова-Варджийска ................................................................................... 333

Методи за намалување на професионалниот стрес кај наставниците

во средните училишта во општина Охрид – Маја Георгиоска, Драган Груевски ....348

Значението на компетентностния подход в обучението по история и цивилизации

за патриотичното възпитание на учениците – Венелин Райковски ......................... 364

Подходи за изграждане на компетентност за безопасно движение

по пътищата на ученици от 5.–7. клас – Здравка Костадинова ............................ 374

КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРИРОДОНАУЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ .................... 381

Биологично образованият човек – прочит през релацията наука–

образование – Надежда Райчева .............................................................................. 381

Компетентности на учителя за оценяване на постиженията

по здравно образование на учениците чрез портфолио – Мирена Легурска,

Ивайло Прокопов, Весела Мирчева ............................................................................ 395

„Лингвистична“ интерпретация на формулите в курса по физиология

на човека – алтернативен дидактически подход – Петър Райчев .......................... 406

Компетенциите на медицинската сестра во интердисциплинарната фармацевтска

грижа – Билјана Марковска, Изабела Филов, Даниела Стефанова ....................... 418

Измерване на компетентности в обучението по природни науки –

Мая Гайдарова, Ивелина Коцева ............................................................................... 426

Компетентностен подход за развитие на екологичното мислене на учениците в

началното училище – Христина Сълин .................................................................... 437

КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

ПО ИЗКУСТВА И ПО СПОРТ ................................................................................ 448

Ключовите компетентности в обучението по музика в начален училищен етап –

Ралица Димитрова ...................................................................................................... 448

Възпитателни и дидактически измерения на формирането на компетентности

за творчество – Красимир Костов............................................................................. 458

За професията „танцов терапевт“ при знакови европейски хореографи

от ХХ в. – цел, качество, приложение – Илиана Петрова-Саласар ...................... 469

Личностни и професионални компетентности на преподавателя

по бойни изкуства в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ –

Анжелина Янева .......................................................................................................... 479

Изграждане на компетентности за самостоятелни занимания с физически

упражнения и спорт – Евгени Йорданов ................................................................... 492

Необходимост от компетентности в преподаването на планински и екстремни

спортове – Антон Хиджов ......................................................................................... 500

КОМПЕТЕНТНОСТИ И КОМУНИКАЦИЯ .......................................................... 507

Компетентностите на професионалния преводач: структура, надграждане и

развитие. Опитът на магистърска програма „Превод“ към Факултета

по класически и нови филологии в СУ „Св. Климент Охридски“ –

Весела Генова, Мария Пипева .................................................................................... 507

Разгръщане на комуникативната компетентност в асиметрична ситуация –

Магдалена Маркова .................................................................................................... 517

Компетентностен подход при преход към самостоятелен живот на младежи,

напускащи резидентни социални услуги (care leavers) – Димитър Цветков ....... 529

Уменията за общуване на чужд език в начална училищна възраст като ключова

компетентност – Илияна Симеонова ......................................................................... 542

КОМПЕТЕНТНОСТИ И ДИГИТАЛНОСТ ............................................................ 551

По пътя към дигиталната грамотност в условията на социална изолация –

Емилия Евгениева, Мария Валявичарска .................................................................. 551

Философска нагласа при дигиталната компетентност – Даниел Александров ...... 564

Дигитални умения за бъдещето – Стела Вълева ..................................................... 575

EdTech: възходът на една нова индустрия – Руслан Цанков ................................... 586