МЕНЮ
КОШНИЦА

Информационни и комуникационни технологии в обучението по английски език и работа в дигитална среда

Информационни и комуникационни технологии в обучението по английски език и работа в дигитална среда - unipress.bg
Информационни и комуникационни технологии в обучението по английски език и работа в дигитална среда
АвторАнелия Кременска
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека
  • Тегло: 0.50кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 288
  • Година: 2021
  • ISBN: 978-954-07-5272-3
20.00 лв.
Купи

Масовото дизитализиране на обучението в свето­вен мащаб доведе до неотложност подготовката на учителите да включва не само познаване на на­личните технологии, но и знания и умения за адек­ватното им прилагане спрямо конкретната учебна ситуация. В отговор на тази нужда дисциплините, свързани с компютърната грамотност в обучение­то на учители, стават ключови за развиването на методико-приложни умения за интегриране на тех­нологии в образованието.

Настоящата книга цели да надгради компютър­ните знания и умения на бъдещите и настоящи учители по чужд език (английски) по отношение на педагогическите възможности на съвременните технологии за ефективно учене, фокусът е върху усъвършенстването на уменията за реализиране на цялостен процес на дигитализация - от плани­рането и разработването на методически еди­ници (уроци) за работа в дигитална среда, през трансформирането или създаването на подходящи материали, до електронно оценяване и устано­вяване на ефективността на проведеното обу­чение. Книгата е богато илюстрирана с примери за различни технологични решения, включително виртуални учебни среди, надградена реалност, мултимодални ресурси и базирано на игри учене. Предоставени са интерактивни дейности за под­готовка и самоподготовка, свързани с практиче­ското прилагане на различни форми на електронно обучение - отдалечено, дистанционно, мобилно и уеббазирано.

Изложението се основава на универсалните аспек­ти на дигиталната грамотност на всеки учител, с фокус върху критерии за избор и оценка на ефек­тивността на използване на технологии в обуче­нието, което прави книгата подходяща както за учители по и на английски език, така и за обучаващи по други езици, хуманитарни и природни науки.