Banner
Banner
Author: Веселин Тепавичаров
ISBN: 978-954-07-4440-7
Pages: 511
Year: 2018
Availability: In Stock
Weight: 1.2 kg.
L: 21.0x29.7 cm.
Product Code: мека

24.00 лв

Qty

Книгата е посветена на хората от т. нар. автентична десница, които в близкото минало бяха основната движеща сила на СДС и на демократич­ните промени в България. В такъв смисъл тази книга не е изследване за партията СДС, а за хората, които са є симпатизирали и подкрепяли, водени от своите полити­чески ориентации за свобода и демокрация, а не толкова по други, по-прагматични причини. Тази субкултурна по­литическа общност е анализирана чрез изследователски­те методи на политическата етнография, като това е постигнато чрез съпоставката с други политически общ­ности и във времето от края на тоталитарния социа­лизъм у нас докъм средата на второто десетилетие на настоящото столетие. Това на практика е и времето на присъствието на седесарите в българския политически живот, тяхното време. И време за по-задълбочени исторически и етноложки проучвания на тази група.


Веселин Тепавичаров е роден през 1957 г. в гр. Етропо­ле. Завършва Историческия факултет на Софийския уни­верситет „Св. Климент Охридски“ като магистър-исто­рик през 1981 г. Доктор по история от 1989 г. Преподава в катедра „Етнология“, където през 2000 г. се хабилити­ра като доцент, а от 2016 г. е и доктор на науките за културата. Член е на редица национални и международни академични асоциации и сдружения – Съюз на учените в България, Българско историческо дружество, Национал­на асоциация за изследване на историята на българската икономика, Международна антропологическа асоциация с център Детройт и др.

Научните му интереси и насоката на преподавателска­та му дейност са в областта на историята и теорията на етнологията, политическата антропология, ориенти­ран е и към проблемите на новата и съвременната бъл­гарска история, етнологията на съвременността и разви­тието на етнологията и антропологията извън Европа.