Banner
Banner
Author: Борис Вунчев
Product Code: твърда
Availability: In Stock
18.00 лв

Борис Вунчев е роден през 1976 г. в София. Завършва Националната гимназия за древни езици и култури (1994) и специалност Новогръцка филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1999). През 2005 г. защитава дисертация за придобиване на образователната и научна степен „доктор“, а през 2017 г. придобива научната степен „доктор на науките“. От 2003 г. е асистент, а от 2005 г. – главен асистент по новогръцки език. През 2013 г. е избран за доцент по новогръцко езикознание във Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Научните му интереси са концентрирани в областта на новогръцкото езикознание и на историята на изучаването на гръцкия език в България преди Освобождението. Настоящото изследване представлява пръв по рода си цялостен морфолексикален ана-лиз на гръцкото гей арго калярдà.