Banner
Banner
Banner
Административно-териториално устройство на Република България - unipress.bg
Настоящото специализирано издание съдържа основни постановки по избрани теми от проблематиката на АТУ на Република България, които са основополагащи за местната власт и местното самоуправление...
Демократичност, децентрализация, самоуправление - unipress.bg
Юбилейният сборник в чест на 60-годишнината на доц. д.п.н. Милена Стефанова неслучайно е озаглавен „Демократичност, децентрализация, самоуправление“ – научни сфери и проблеми, които са основен предмет..
Накъде сме тръгнали? Юбилеен сборник в чест на проф. д.п.н. Тодор Танев - unipress.bg
Накъде сме тръгнали? Юбилеен сборник в чест на проф. д.п.н. Тодор Танев - Публична администрация..
Оценка на въздействието и въздействие на оценката - unipress.bg
Доклади от Втора годишна конференция по публична администрация СУ „Св. Климент Охридски“, април 2018 г...
Политика на общината при управление на общинската недвижима собственост в Република България - unipress.bg
Книгата засяга важни аспекти на политиката на общината при управлението на общинската недвижима собственост, които са пряко свързани с планиране на развитието и устройството на нейната територия...
Приноси към теорията и практиката на публичната администрация - unipress.bg
Всички изследвания, представени в юбилейния сборник, имат обща база. Това са ценностите на модерното добро управление. Като че ли отделните автори са се наговорили за това, че добрата публична админис..
Публичният интерес в управлението на местно ниво - unipress.bg
Милена Стефанова е магистър по социология и доктор по политология на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преподава местно самоуправление, сравнително местно самоуправление, сравнителна европ..
Услуги от общ икономически интерес: регулации на електроенергийния пазар и на производството на енергия от възобновяеми източници в България - unipress.bg
Настоящата книга е реакция на промените в областта на управлението на услугите от общ интерес. В нея се дава отговор на въпросите кое налага промяна в начина на управление на услугите от общ икономиче..
Показва 1 до 8 от 8 (1 страници)