Banner
Banner
Banner
Mедиен дизайн. Креативност, консистентност и комуникация на модерните списания - unipress.bg
Книгата представя функциите и ефектите на медийния дизайн като съществена част от комуникационното поведение на съвременното списание...
Авторски свидетелства. Субективен документализъм в българската фотография 1970-1991 г. - unipress.bg
В социалистическа България „авторско свидетелство“ е документ, който се издава от Патентното ведомство и удостоверява лични права върху изобретение. Тази книга изследва „авторските свидетелства“ във ф..
Без недомлъвки - unipress.bg
Книгата включва публицистични текстове на известния журналист и университетски преподавател проф. д-р Филип Панайотов, писани в периода 1970–2011 г.Те отразяват динамиката на историческото време и нос..
Българската телевизия 1959-1990. Христоматия по история на телевизията в България - unipress.bg
Първата по рода си христоматия, свързана с изследване на телевизионната история у нас. В сборника се представят малко познати или непознати документи за създаването, утвърждаването и развитието н..
Войната на идеите - unipress.bg
Чавдар Христов е доктор по социология и доцент по журналистика в катедрата на ЮНЕСКО ”Комуникация и връзки с обществеността” във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ”Св.Кл.Охриски”. Пр..
Графитите в София / Graffiti in Sofia - unipress.bg
В настоящото изследване са представени и анализирани различни гледни точки, които разкриват перспективи за развитие на графити изразяването не само в София, но и в България. Авторските статии, освен н..
Диалогови модели. Между събития и медийни образи - unipress.bg
В книгата се търсят отговори на въпросите как се разговаря в радиото за различен тип събития и как се създават медийни послания чрез употребата на диалогови модели...
Интегрирани маркетингови комуникации - част 1 - unipress.bg
Книгата анализира в лека и увлекателна форма стотиците комуникативни подходи, с помощта на които обединяваме маркетинговите общувания. Изданието е подходящо за всички маркетинговите комуникатори - рек..
Книгата във виртуалния свят - unipress.bg
Сборникът, подготвен въз основа на докладите от научния семинар по книгоиздаване (4 декември 2010 г.), е един от първите опити у нас да се откроят и да се анализират процесите и тенденциите, които съв..
Книгоиздаване и медии - unipress.bg
Сборник с доклади от научния семинар, проведен на 23 ноември 2007 г. във факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет "Св. Климент Охридски"..
Книгоиздаване по време на криза - unipress.bg
Сборник с доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 20 и 21 май 2013 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет "Св. Климент Охридски", посветен на 1..
Медии и комуникации: юбилеен сборник 40 години Факултет по журналистика и масова комуникация - unipress.bg
Сборникът е посветен на 40-годишния юбилей на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Включени са научни статии и студии на преподаватели от фак..
Медийна икономика - unipress.bg
"Медийна икономика" е книга, предназначена за студенти и експерти в областта на медиите. Тя представя наблюденията на автора, дългогодишен преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникац..
Методи за изследване на масовата комуникация - unipress.bg
Книгата дава пълна представа както за емпиричното социално изследване, тази и за спецификите на приложението му при изучаване на масовата комуникация. Монографията запълва празнотата в родната кн..
Митологичните архетипи в комуникациите - unipress.bg
Книгата изследва стотици от най-работещите и ефективни архетипови стратегии и подходи, като отразява най-доброто и най-новото от световната реклама в това отношение. Предназначена е за всички, ангажир..
Мостове към консенсуса: пъблик рилейшънс, журналистика и медии - unipress.bg
Чрез цялостен и критичен анализ на теориите в областта на публичната комуникация монографията прави опит да даде отговор на актуални въпроси, свързани с динамичното напрежение във взаимоотношенията ме..
Пресата – политически посредник - unipress.bg
В монографията е разгледана социалната роля на пресата като политически посредник по време на избори в контекста на проведените в България и Чехия президентски кампании (2006–2008). Съпоставката на ме..
Радио, разказ, реч. Юбилеен сборник в чест на проф. дсн Снежана Попова - unipress.bg
Текстовете в сборника не могат да бъдат обобщение за това как приятелите и колегите виждат Снежана Попова. Те са опит да опишем областите, в които тя има своите приноси в развитието на науката. Не кръ..
Регистри  в журналистическия дискурс - unipress.bg
Регистърът улавя онези фини настройки на речта, които стилът не успява да опише. В журналистическия дискурс съжителстват престижни с непрестижни, официални с неформални, динамични със статични, кон..
Реторика и пъблик рилейшънс - unipress.bg
"Книгата "Реторика и пъблик рилейшънс" е успешен опит да се създаде модел, който систематизирано представя основни дейности и се прилага към различни ситуации. Идейният акцент е авторското виждане как..
Показва 1 до 20 от 21 (2 страници)