МЕНЮ
КОШНИЦА

Филология - unipress.bg

сп. Българска реч, кн.1/2020
Изчерпан
Списание за езикознание и езикова култураИздание на Факултета по славянски филологии при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ съвместно с Фондация „Проф. д-р Максим Младенов“СЪДЪРЖАНИЕБЪЛГАРСКОТО СЛОВНО БОГАТСТВОЛексикологични етюди 14 – Борис Парашкевов / 7Nomina actoris в Речника..
Настоящият сборник е част от триптих, включващ още „Изплъзващият се предмет на литературознанието. Невидимата школа (Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет Коларов)“ (2014) и „Просветителство срещу идеологема (Цветан Стоянов, Атанас Натев, Димитър Аврамов)“ (под печат). С тази поредица катедрат..
15.00 лв.
Книгата представя развитието на корелацията твърдост-мекост на съгласните в българския език като резултат от взаимодействието на съгласните и следващите ги предни гласни. Изследването е поставено в широк филологически контекст. Проследяват се в диахронен аспект явленията, свързани с разширяването на..
12.00 лв.
Книгата представя галерия от образи, станали известни само с част от творческите си прояви. Авторът се стреми да представи богатството на другите им възможности, като умело работи с научно-популярния дискурс на текста. В произведението са представени известни личности от различни епохи и народи, сре..
16.00 лв.
В книгата са представени модели, които докторантите лесно биха могли да приложат в своята академична практика. Текстът е полезен на докторантите и на тези, които искат да пишат и представят своите научни текстове точно, интересно и модерно...
12.00 лв.
Traditions and Transitions. Vol. 2
Изчерпан
Traditions and Transitions: this double volume features selected papers presented at a conference of the same name, organized by the Department of English and American Studies at St. Kliment Ohridski University of Sofia in September 2018. The conference aimed to celebrate a double anniversary: 90 ye..
Traditions and Transitions. Vol. 1
Изчерпан
Traditions and Transitions: this double volume features selected papers presented at a conference of the same name, organized by the Department of English and American Studies at St. Kliment Ohridski University of Sofia in September 2018. The conference aimed to celebrate a double anniversary: 90 ye..
И нека едната ръка знае какво прави другата - Е-книга
Е-КНИГА
Д-р Снежана Зарева-Гарфънкъл е дългогодишен преподавател по теория на литературата в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Като стипендиант на фондация „Фулбрайт“ заминава за САЩ, където изнася лекции в Пенсилванския университет (PEN) и в университета „Рътгърс“ („Rutgers“). Автор е на кн..
7.80 лв.
Венко Кънев завършва специалност "Кубинска и испаноамериканска литература" в Хаванския университет, Куба, специализира в Института по лингвистика и литература "Каро и Куерво" в Богота, Колумбия. Защитава докторат и се хабилитира в Софийския университет "Св. Климент Охридски". От 1989 г. живее във Фр..
10.00 лв.
Dr. RENETA KILEVA-STAMENOVA studierte Germanistik und Anglistik an der St.-Kliment-Ochridski-Universität Sofia, wo sie auch promovierte. Seit 1985 ist sie Dozentin für Übersetzungstheorie und -praxis am Institut für Germanistik und Skandinavistik an der St.-Kliment-Ochridski-Universität Sofia. Ihre ..
15.00 лв.
СЪДЪРЖАНИЕДуми за начало (Ренета Божанкова) / 7Валери Стефанов - Библиотеката и пожарът / 9Ангелина Вачева - Гордостта на един плебей. Естествено право и свобода в кореспонденцията на Валентин Жамре-Дювал и Анастасия Соколова / 19Денка Кръстева - „Приказка за златното петле“ и историософията на Пушк..
17.00 лв.
Уебсайт на списанието: https://naum.slav.uni-sofia.bg/literaturataТема на броя: Дигиталната хуманитаристикаСъдържаниеМатю Киршенбаум. Какво е дигитална хуманитаристика и какво е нейното място в департаментите по английски език и литература? (Прев. от английски: Ружа Мускурова) / 9Сюзън Шрайбман..
10.00 лв.
This book is based on a PhD thesis entitled “Philosophy of Translation: Between the Literal and the Interpretation”. The present text differs from the latter not merely in form – both due to the year-long maturation of the initial ideas, as well as to the different target audience. The research aims..
12.00 лв.
Книгата е опит да се направи преглед на някои от съществуващите теории и практики в съвременното езиково обучение. Всяка от главите е разделена на отделни части, които съответно описват както научноизследователските проекти, осъществени през годините от авторката индивидуално или в сътрудничество с ..
16.00 лв.
За литературата и езика. Изследвания в чест на доц. д-р Татяна Пантева
Изчерпан
По повод на 60-годишнината на доц. д-р Татяна Пантева колегите от Катедрата по испанистика и португалистика правят този сборник в израз на уважение към работата ѝ на преподавател и изследовател на испаноезичната литература. В сборника са включени статии на нейни колеги и приятели от Софийския универ..
Поезия и музика: „Четири квартета“ на Томас Стърнс Елиът
Изчерпан
Тази книга е за музиката на поезията, за музикалния аспект на поетическия език и за принципите на поезията изобщо. Но тя също така е изследване на творчеството на един от най-големите поети на миналия век, Томас Стърнс Елиът, който е и теоретик на поезията, анализирал детайлно връзката є с музиката ..
сп. Съвременна лингвистика, бр. 2/2019
Изчерпан
Списание на Факултета по славянски филологии в СУ "Св. Климент Охридски"СЪДЪРЖАНИЕУводни думи / 15ЛИНГВИСТИЧЕН ФОРУММихаела МосковаУпотреби на конклузива при предаване на чужда реч в подчинено изречение с глагол за предаване на чужда реч в главното / 19Димитър ГеоргиевГенериране на подчинените изреч..
сп. Съпоставително езикознание, кн. 1/2020
Изчерпан
СПИСАНИЕ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ХLV, 2020, № 1D. Stern, M. Nomachi, B. Belić. Linguistic Regionalism in Eastern Europeand Beyond (C o r i n n a L e s c h b e r) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84В. Сумрова. Новите феминални названия в ..
сп. Българска реч, кн.2-3/2019
Изчерпан
Списание за езикознание и езикова култура. Втора и трета книжка на списанието „Българска реч“ за 2019 г. е посветена на проф. дфн Юлияна Стоянова. от Катедрата по български език на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Разнообразието от тематични области, застъпени в..
Драготиният апостол е ръкопис от края на ХІІ или началото на ХІІІ в. с уникални особености на графиката, правописа, текста и календара. Книгата съдържа публикация на ръкописа с разночетения по шест преписа на Апостола и с успоредни гръцки текстове, изследване на палеографията, украсата, правописа, ф..
33.00 лв.
Prof. Dr. Cyril P. Pavlikianov, Dr. Habilitatus (D.Sc.), Ph.D., M.A. is born in Sofia in 1965. He obtained his Ph.D. degree in Byzantine History at the National and Capodistrian University of Athens in 1998. He has been Assistant Professor of Modern Greek Philology (1998–2001) and Associate Professo..
35.00 лв.
Старобългарската глаголица като графична система
Изчерпан
Книгата съдържа капиталния труд на покойния палеославист Петър Илчев за първата българска азбука като уникален социокултурен феномен, плод на филологическия гений на свети Кирил-Константин Философ, доразвит от неговите старобългарски следовници. Макар и написан преди 1978 г. и дълго време смятан за ..
Кирило-методиевски четения 2019
Изчерпан
Сборникът съдържа статии на участниците  в научния форум "Кирило-методиевски четения 2019" , органиизиран от Катедрата по кирилометодиевистика в СУ...
Стереотипът в славянските езици, литератури и култури. Том 2. Литературознание. Културология. Антропология. Фолклористика
Изчерпан
Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения София, 26–28 април 2018 г.СЪДЪРЖАНИЕВМЕСТО ПРЕДГОВОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Панайот КарагьозовПОЕМАТА ВЛАДИМИР ИЛИЧ ЛЕНИН НА ВЛАДИМИР МАЯ..
Трудът e лексикално съпоставително изследване, в което си дават среща две неувяхващи езиковедски теми – темата за устойчивостта и темата за цвета. Явлението устойчивост се анализира с оглед на реализацията му в рамките на устойчивите словосъчетания с прилагателно име за цвят в българския и френския ..
14.00 лв.
Изследването е посветено на средствата за изразяване на пасива в юридическия текст на френски език чрез съпоставка с преводните еквиваленти на българския език. Трудът има едновременно теоретичен и приложен характер. Пасивните конструкции в двата езика се осмислят като средство за изразяване на Автор..
14.00 лв.
DIANA YANKOVA, Ph.D., is currently Associate Professor at the English Studies Department, New Bulgarian University, Sofia. She has been involved in legal language research for over 15 years now focusing on the culture-bound, genre-specific, and comparative aspects of prescriptive legal texts in comm..
15.00 лв.
Изхождайки от основно проучената от Ст. Стойков лексикална и граматична система на българския говор в Банат (Румъния), в настоящата монография проф. Парашкевов прави обстоен преглед на немското езиково и културно влияние върху този обособил се преди близо 300 години извън пределите на страната бълга..
10.00 лв.
Показва 169 до 196 от 445 (16 страници)