МЕНЮ
КОШНИЦА

Филология - unipress.bg

Българската литература. Сюжети, контексти, проучвания
Изчерпан
В книгата са разгледани моделираните в българската литература образи на човека, преминаващ през редица изпитания в процеса на своето себеизграждане; осмислени са причините за неговото (не)справяне с етични правила, законови норми и ограничения, очертани са ролите, които е принуден или избира да игра..
150 години "Славейков" превод на Библията
Изчерпан
1871 е знаменателна година за българския народ. Тогава за първи път се появява пълното издание на Свещеното писание на новобългарски език. То се явява ключов фактор за утвърждаване на книжовната норма и за духовната култура на консолидиращата се българска нация.Настоящата книга е посветена на този д..
Борис Вунчев е роден през 1976 г. в София. Завършва Националната гимназия за древни езици и култури (1994 г.) и специалност „Новогръцка филология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1999 г.). През 2005 г. защитава дисертация за придобиване на образователната и научна степен „доктор“, а ..
12.00 лв.
СЪДЪРЖАНИЕЕзикознаниеМилена Маринкова. Фонетични и фонологични особености на признака веларност в съвременния испански езикВладимир Найденов. Скандинавските и новощокавските тонални акценти - фонология и тоногенезаДонка Мангачева. Прикрито изразяване на подбуда в съвременния португалски книжовен ези..
10.00 лв.
Език. Литература. Идентичност
Изчерпан
Включените текстове в този сборник представят научните търсения на няколко поколения филолози - от университетски професори до аспиранти и студенти - и разкриват високите възможности на модерното филологическо мислене в областта на езикознанието, литературознанието и културната антропология...
Сборник с избрани статии на талантливия български лексикограф, изследовател на руския и на българския език, преподавател в Софийския университет Анна Липовска. Тридесет години от своя живот тя посвещава на руския език, двуезичната лексикография, съпоставителната лексикология, семантиката и тестологи..
20.00 лв.
Лексикография. Язык. Речь
-50 %
Сборникът съдържа статии на бележити езиковеди от България, Русия, Украйна, Германия и Япония, в памет на талантливия български лексикограф, изследовател на руския и на българския език, преподавател в Софийския университет Анна Липовска. Тридесет години от своя живот тя посвещава на руския език, дву..
20.00 лв. 10.00 лв.
Д-р Донка Мангачева е преподавател в Катедрата по испанистика и португалистика в Софийския унверситет "Св. Климент Охридски". Води теоретичните курсове по синтаксис, стилистика и прагматика на съвременния португалски език.Изследването представя пълно описание на реализацията на подбудителния изказ в..
10.00 лв.
Българската критика за акритическата проблематика
-50 %
СЪДЪРЖАНИЕМихаил Арнаудов - Крали Марко в народния епос.Петър Динеков - Юнашки песни.Стефана Стойкова - Наблюдения върху съвременното състояние на юнашката епическа традиция в България.Николай Кочев - Героическият епос и влиянието на античната писмена традиция върху него.Тома Томов - Мястото на Поем..
10.00 лв. 5.00 лв.
Езици и култури в диалог
Изчерпан
„Отдавна вече няма съмнение, че, както казва Лудвиг Витгенщайн, „границите на езика, който говорим, са и границите на света, в който живеем”. Ето защо ролята на Факултета по класически и нови филологии на Софийски университет „Св. Климент Охридски” е толкова важна в отварянето на границите и разширя..
Първите староруски князе светци (Образи, символика, типология)
Изчерпан
Книгата на Илиана Чекова, преподавател по руска литература в СУ „Св. Климент Охридски“, е посветена на проблема за светостта в старата руска литература през най-ранния, киевски или предмонголски период от нейния развой. Целта на книгата e да задълбочи представата за механизмите, чрез които се из..
Съдържа формуляри за стажантска биография; списък на 15 урочни планове; списък на 15 протокола от наблюдение на уроци; списък на 15 педагогически есета.На гръцки език...
10.00 лв.
Съдържа формуляри за стажантска биография; списък на 15 урочни планове; списък на 15 протокола от наблюдение на уроци; списък на 15 педагогически есета.На английски език...
10.00 лв.
Книгата представя маскарадните игри в Пернишко не само като част от фестивалната култура на страната, а показва скритите и явните проявления на различни социални отношения, реализирани чрез създаването на културни продукти. Анализът се фокусира върху мястото и ролята на сурвакарските групи като факт..
18.00 лв.
Българският поетичен Лувър
Изчерпан
Нели Недялкова е доктор по филология и дългогодишен преподавател по български език и литература. Автор е на книгите „Неологизми в съвременната българска поезия“ (1992), „Художествена неология“ (2013) и „Молебен за българския език“ (2013). Членувала е в Международното социолингвистическо дружество. У..
27.00 лв.
"Изследването анализира с размах различни и изненадващи репонятизации на миметичното, като демонстрира, че модерният мимесис – чрез своята опосредстваност и саморефлексия – винаги създава оста тък. Тъкмо това исторично и теоретично наблюдение свързва миметичното с модерността и авангарда. В крайното..
21.00 лв.
В христоматията са представени писмени паметници и откъси от литературни произведения от началния период на немската литература до Мартин Лутер. Христоматията е предназначена за семинарни упражнения по историческа граматика и история на немския език с редовни студенти от специалност „Немска филологи..
10.00 лв.
Подобно на антистрофа в старогръцката драма, която /а/симетрично отгласява предхождащата я строфа, разноречивият сбор от текстове пренарежда, допълва, продължава или спори с написаното от юбиляра.Трите ключови думи в заглавието са не само средоточия на тематични полета, но и техни свързващи звена; т..
15.00 лв.
SUB SPECIE AETERNITATIS. Сборник в памет на Жана Николова-Гълъбова
-50 %
В сборника има статии на български и немски език в разделите: „Немска литература, литературознание и философия“, „Немски език и превод“ и „Българска литература“...
20.00 лв. 10.00 лв.
Фигури на автора: Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Боян Биолчев
Изчерпан
“Колко ли е дълъг пътят, който всеки човек изминава в живота си? За проф. Боян Биолчев този път се простира от Софийския университет "Св. Климент Охридски" чак до Южния полюс. Такъв дълъг път може да се измине, ако човек впрегне не само ума, но и сърцето си. Така той печели младите хора за свои прия..
15.00 лв.
Мориак и Бернанос. Два Романни свята между насилието и любовта
Изчерпан
"Мориак и Бернанос. Два Романни свята между насилието и любовта" е изследване, посветено на две ярки личности, белязали със своето присъствие френската култура, френския интелектуален, литературен и политически живот на XX век. Присъствие, което дълго време беше пренебрегвано по идеологически съобра..
Курс по обща морфология Т.2. Част втора: Морфологични значения
-50 %
Книгата е плод на 30-годишен период от работата на нейния автор. Трудът е посветен на една от основните единици на езика - думата. Въз основа на изработена единна система от строги понятия думите са описани в различни аспекти /смислов, формален, комбинаторен/, илюстрирани с примери от над 150 езика...
20.00 лв. 10.00 лв.
Курс по обща морфология Т.1. Увод. Част първа: Дума
Изчерпан
Книгата е плод на 30-годишен период от работата на нейния автор. Трудът е посветен на една от основните единици на езика - думата. Въз основа на изработена единна система от строги понятия думите са описани в различни аспекти /смислов, формален, комбинаторен/, илюстрирани с примери от над 150 езика...
Korean Historical and Cultural Trends: proceeding of the International Conference on Korean Studies
Изчерпан
Изданието представя материалите от Международната конференция по кореистика, проведена в Центъра за източни езици и култури при Софийския университет на 22 февруари 2016 г. Тематичният фокус попада върху политическите, икономическите и обществените отношения между България и Корея, както и между Изт..
QUOD SCRIPSI, SCRIPSI. Стъпки от началото
-50 %
ПЕТ ВСТЪПИТЕЛНИ ИЗРЕЧЕНИЯЕдна източна мъдрост казва: Път от хиляда мили започва с една стъпка.Сборникът „Стъпки от началото" за всеки един от участващите в него може да се окаже точно онази една стъпка, от която да започне дългият път на филологическото търсене, изследване и познаване, може да е нач..
13.00 лв. 6.50 лв.
ContentsIntroduction ......................................................................................7The Central Rhodope dialect ........................................................ 11Phonological system ............................................................................. 14Vowel..
5.00 лв.
Охридският миней се съхранява в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ под № 122. Той е забележителен български ръкопис от 1435 г., в който се пази единственият препис на оригиналната старобългарска Служба за св. Климент Охридски, един от четирите преписа на Климентовите Общи служби и пре..
35.00 лв.
Настоящият лексикон представя компактно значителна част от засвидетелстваните в различни подсистеми на българския език а) преки или косвени заемки и части от заемки, характеризиращи се с немско (респ. германско) потекло, или б) водещи началото си от други езици, но изпитали по време на своята миграц..
30.00 лв.
Показва 113 до 140 от 446 (16 страници)