МЕНЮ
КОШНИЦА

ДУБИТАТИВЪТ В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ДУБИТАТИВЪТ В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК - unipress.bg
ДУБИТАТИВЪТ В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
АвторКрасимира Алексова
  • Наличност: ДА
  • Корица: твърда
  • Тегло: 0.80кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 430
  • Година: 2023
  • ISBN: 9786197433685
30.00 лв.
Купи

Обект на изследване в настоящата работа е дубитативът в съвременния български език. Интересуваме се както от плана на съдържанието – инвариантното значение на дубитатива като част от четиричленната категория евиденциалност, така и от плана на израза – формите на дубитатива за различните времена в деятелен, възвратен и страдателен.


Съдържание

Увод .................................................................................................................................... 7

Първа глава

Дубитативът, евиденциалността и модалността ..................................................... 11

1. Евиденциалността, модалността и мястото на дубитатива ................................................. 11

2. Дубитативът и менталните карти на евиденциалността и модалността ............................ 27

3. Кратки обобщения .................................................................................................................. 33

Втора глава

Семантиката на дубитатива ....................................................................................... 35

1. Дубитативът и изразяването на недостоверност и съмнение ............................................ 35

2. Дубитатив, оценъчност и емотивност ................................................................................... 41

3. Контекстуални реализации на дубитатива (семантични нюанси) ...................................... 49

3.1. Неекспресивно съмнение в евентуалното извършване на действието в чуждото

първично изказване ................................................................................................................. 49

3.2. Експресивна негативна оценка за действието от чуждата информация поради

неговата ненавременност, неизпълнимост, неефективност, безсмисленост, 

неоснователност, неприемливост .......................................................................................... 50

3.3. Несъгласие с чуждо предложение, настояване, заповед ............................................... 54

3.4. Препредаване на неистинни твърдения .......................................................................... 55

3.5. Недоумение от несъстоятелността на твърденията и въпросите ................................. 56

3.6. Неодобрение и отхвърляне на въображаемо, но възможно чуждо изказване ............. 57

3.7. Неприемане на чуждо настояване с израз на досада .................................................... 58

3.8. Отхвърляне с ирония на реализируемостта на действието в чуждото изказване ..... 58

3.9. Съмнение в искреността на автора на първичното изказване ..................................... 58

3.10. Несъгласие с чужда оценка и дистанциране от нея ................................................... 59

3.11. Отхвърляне на несправедливо обвинение ................................................................... 59

3.12. Негодувание или възмущение от отправена закана или заплаха ............................... 62

3.13. Иронични употреби на дубитатива ............................................................................... 63

3.14. Гневно възмущение с елементи на саркастично изобличение ................................... 64

3.15. Дистанциране от собствено изказване ........................................................................ 65

3.16. Кратко обобщение .......................................................................................................... 65

4. Типологически аспекти .......................................................................................................... 65

5. Дубитативът в българската евиденциална система ............................................................. 78

5.1. Някои мнения ................................................................................................................... 78

5.2. Перцепцията на степените на достоверност, изразявани с евиденциални форми в

българския език ....................................................................................................................... 83

5.3. Обобщения ....................................................................................................................... 95

Трета глава

Формалната парадигма на дубитатива ..................................................................... 97

1. Парадигмата на дубитатива ................................................................................................... 97

1.1. Формообразуване и вариантност .................................................................................... 97

1.2. Употреби на дубитативните варианти ......................................................................... 113

2. Бипартиципанти, бидетерминанти и други съвпадения на форми ................................... 152

2.1. Бипартиципанти .............................................................................................................. 152

2.2. Бидетерминанти и други случаи на съвпадение на форми ......................................... 154

3. Въпросът за дефективността на парадигмата на дубитатива във връзка

с липсващи форми ..................................................................................................................... 158

4. Дубитативни девиации ......................................................................................................... 165

5. Обобщения ............................................................................................................................. 176

6. Употреби на времената на дубитатива ................................................................................ 178

7. Дубитативните форми и синтагматичните параметри на граматикализацията на

Кр. Леман ................................................................................................................................... 182

7.1. Граматикализацията. Параметрите ѝ според Кр. Леман ............................................. 182

7.2. Проницаемостта на дубитативните форми .................................................................. 187

7.3. Обобщения ...................................................................................................................... 196

8. Някои типологически индекси на българския дубитатив ................................................. 201

8.1. Избраните типологически индекси и техните стойности ........................................... 201

8.2. Обобщения ...................................................................................................................... 221

9. Взаимоотношения между дубитатива и другите глаголни категории .............................. 223

9.1. Видове взаимоотношения между граматически категории ........................................ 223

9.2. Отношения от типа взаимовръзка ................................................................................ 226

9.3. Отношения от типа взаимодействие ........................................................................... 241

9.4. Обобщения ...................................................................................................................... 250

10. Кратки обобщения за Трета глава ...................................................................................... 251

Четвърта глава

Прагматични и синтактични аспекти на дубитатива ........................................ 252

1. Дубитативът и възпроизведената реч .................................................................................. 252

1.1. Актуално изказване : субстратно изказване : възпроизведено изказване ................. 253

1.2. Цитирана реч : директно възпроизведена реч с дубитатив ....................................... 255

1.3. Непряка реч с дубитатив. Синтактично оформяне на възпроизведеното и на

актуалното изказване ............................................................................................................. 258

1.4. Кратки обобщения .......................................................................................................... 260

2. Дубитативът и отношението автор на актуалното изказване : автор на субстратното

изказване .................................................................................................................................... 261

2.1. Основни типове отношения между автора на актуалното изказване с дубитатив и

автора на субстратното изказване ....................................................................................... 262

2.2. Кратки обобщения .......................................................................................................... 271

3. Дубитативът, лексикални модификатори за достоверност и маркери за емотивност ....... 273

3.1. Анализ на партньорски стратегии на взаимодействие между дубитатива, 

лексикални модификатори за достоверност и маркери за емотивност ............................ 273

3.2. Кратки обобщения .......................................................................................................... 289

4. Дубитативът в различните типове изречения ..................................................................... 291

4.1. Употреби на дубитатива в изречения с различен комуникативен статус .................. 291

4.2. Употреби на дубитатива в сложни изречения и в цялостен текст ............................. 296

5. Кратки обобщения за Четвърта глава .............................................................................. 300

Заключение ................................................................................................................... 301

Цитирана литература ................................................................................................ 315