МЕНЮ
КОШНИЦА

Как да създадем книга

Как да създадем книга - unipress.bg
Как да създадем книга
АвторИво Ников
  • Наличност: ДА
  • Корица: мека корица
  • Страници: 350
  • Година: 2022
  • ISBN: 978-954-07-5358-4
30.00 лв.
Купи

Този наръчник е резултат от четвъртвековния ми опит в предпечатната подготовка, като акцентът в него е върху създаването и оформлението на научни и научнопопулярни издания. Поставих си за цел да бъде от полза както на тепърва прохождащите в предпечата, така и на по-опитните потребители. Затова в него включих, от една страна, основни понятия и термини в предпечата, а от друга, по-сложни техники, като създаване на живи колонцифри, азбучни показалци, формули и др. Разбира се, наръчникът няма претенцията да бъде истина от последна инстанция. За някои проблеми читателите може да намерят по-бързи и по-елегантни решения, а пък други с времето да отпаднат като остарели (кой още отпечатва книга на паус?!). В крайна сметка, надявам се този наръчник да запълни недостига от специализирана литература в областта на една млада и бурно развиваща се професия – компютърната предпечатна подготовка.

Иво Ников

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

По пътя на книгата               15

 

ПЪРВА ЧАСТ. МАЛКО ТЕРМИНОЛОГИЯ       17

Глава 1. Термини, свързани с шрифтовете           19

Шрифт и начертание            19

Серифни, безсерифни и декоративни шрифтове   19

Шрифтово семейство           21

Глиф   22

Видове букви. Елементи на буквата          22

Граници на шрифта. Базова линия 23

Кегел (Font size)        23

Кърнинг          25

Тракинг         25

Лединг           25

Мерни единици        26

Мерни единици, използвани в InDesign    26

Интервали     27

Видове компютърни шрифтове      28

Шрифтове True Type            29

Шрифтове Type 1     29

Шрифтове Open Type          30

Глава 2. Термини, свързани с илюстрациите       31

Векторни графики     31

Растерни изображения         31

Цветови модели        33

RGB   33

CMYK           33

LAB    34

HSB    34

Файлови формати за илюстрации  35

TIFF     35

PSD             35

JPEG      35

GIF             36

PNG    36

BMP   36

EPS     36

AI       36

PDF     37

Обработка на изображения             37

Илюстрации, изрязани по контура (тифеци)        37

Пътища          38

Алфа канали 38

Глава 3. Термини, свързани с хартията и хартиените формати             39

Типове хартия           39

Химизирана хартия  39

Вестникарска хартия           39

Обемна хартия          40

LWC хартия  40

Офсетова хартия       40

Промазана хартия     40

Специални хартии    41

Хартиени формати   41

Формати A, B и C     41

Формати на хартията за печат        42

Използване на печатните формати 43

Формати, използвани в InDesign    46

Letter  46

Legal   47

Letter Half      47

Legal Half      47

Tabloid Format           47

A3       47

A4       47

A5       48

B5       48

Глава 4. Термини, свързани с печата         49

Точки, полутонове, линиатура       49

Принтерска точка     49

Полутонова точка     49

Връзка между принтерски и полутонови точки  51

Линиатура     52

Ъгъл на растерната решетка           54

Печат с PANTONE® цвят   55

 

ВТОРА ЧАСТ. ПЪРВИ СТЪПКИ     57

Глава 5. Кое как се нарича  59

Щракване, двойно щракване и влачене с мишката         59

Рамки и пътища    60

Обекти   61

Менюта  61

Команди и диалогови прозорци         61

Диалогови прозорци и опции              63

Кратки клавишни комбинации           64

Панели и ленти     65

Глава 6. Запознаване с работното пространство              67

Работно пространство          67

Лента с инструменти            68

Как работят инструментите                 71

Selection Tool и Direct Selection Tool 71

Page и Gap             71

Content Collector Tool и Content Placer Tool     72

Type Tool и Type on a Path Tool          72

Line Tool               73

Pen Tool 73

Pencil Tool             73

Rectangle Frame Tool и Rectangle Tool              74

Scissors Tool          75

Free Transform Tool              75

Gradient Swatch Tool и Gradient Feather Tool    75

Note Tool               76

Eyedropper Tool, Color Theme Tool и Measure Tool         76

Hand Tool и Zoom Tool        77

Зона Color Controls               77

Зона Preview         78

Панел за управление            78

В режим текст      79

Панели (Panels)     83

Глава 7. Как да настроим InDesign    85

Общи настройки   85

Страница General  85

Страници Interface и UI Scaling          86

Страница Type      86

Страница Advanced Type     87

Страница Composition         87

Страница Units & Increments          87

Страница Grid           88

Страница Guides & Pasteboard     88

Страница Dictionary         89

Страница Spelling              89

Страница Autocorrect       89

Страница Notes 89

Страница Track Changes и Страница Story Editor   90

Страница Display Performance      90

Настройки на рамките     90

Настройка на текстова рамка       91

Настройка на рамка за илюстрации           91

Настройка на линии         91

Настройка на работното пространство     91

Глава 8. Текстови и графични рамки         93

Импортиране на текст     93

Импортиране на илюстрации       95

Настройки на текстовите рамки   97

Разполагане на илюстрациите в рамка      99

Инструменти Selection и Direct Selection  100

Оразмеряване, позициониране и мащабиране на илюстрацията       101

Завъртане, наклоняване, огледално обръщане        103

Контур на рамката           104

Заобляне на ъглите           106

Прозрачност на рамките 108

Глава 9. Линии   109

Изчертаване на линии с инструмента Линия           109

Задаване на дебелина, стил и цвят на линията         110

Създаване на стрелки      110

Изчертаване на линии с инструмента Писалка        111

Изчертаване на линии с инструмента Молив          112

Изчертаване на линии в текст       112

Глава 10. Използване на цветове 115

Панел за цветовете           116

Създаване на нов цвят      117

От панела за готови цветове          117

От панела за цвят               118

От зоната за цветовете на обектите             119

С инструмента Пипетка  119

С инструмента Пипетка за цветовата схема            120

Създаване на оттенък      120

Градиенти           120

Създаване на група цветове           122

Изтриване на цветове      122

Оцветяване на обекти       123

Оцветяване на рамка        123

Оцветяване на текст          123

 

ТРЕТА ЧАСТ. ОФОРМЯНЕ НА КНИГАТА          125

Глава 11. Създаване на нов документ        127

Предварителна работа     127

Уточняване на общи изисквания 127

Уточняване на специфични изисквания    127

Уточняване на илюстративния материал  128

Създаване на макет           128

Запазване на публикацията          130

Дефиниране на макетните страници          130

Бели полета (Margins)      130

Колонцифри        132

Живи колонцифри             133

Глава 12. Създаване на стилове   137

Създаване на основен стил            137

Височина на основния шрифт      138

Междуредово отстояние на основния шрифт          140

Входен отстъп    140

Създаване на стилове за знаците 142

Създаване на стил за заглавия на главите 143

Създаване на стилове за вътрешните заглавия       145

Създаване на стил за инициал (бита буква)             147

Създаване на стил за цитат           148

Създаване на текст под снимка или заглавие на таблица   148

Създаване на стил за автор           149

Създаване на стил за таблица       150

Създаване на стил за библиография           150

Създаване на стил за номериран списък   151

Създаване на стил

за неномериран списък   152

Глава 13. Наливане и изчистване на текста             153

Първи документ          &