МЕНЮ
КОШНИЦА

Социалните, психолого-педагогическите и правните понятия в контекста на превенцията и корекцията на девиантното поведение

Социалните, психолого-педагогическите и правните понятия в контекста на превенцията и корекцията на девиантното поведение - unipress.bg
Социалните, психолого-педагогическите и правните понятия в контекста на превенцията и корекцията на девиантното поведение
АвторДаниел Полихронов
  • Наличност: ДА
  • Корица: Мека
  • Тегло: 0.20кг
  • Размери: 16.00см x 23.00см
  • Страници: 104
  • Година: 2023
  • ISBN: 978-954-07-5752-0
16.00 лв.
Купи

Даниел Полихронов е юрист и педагог. Главен асистент д-р е във Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Автор е на над 50 публикации. Научните му интереси са свързани с методиката на обучението по български език и литература в началния етап на образованието, интеркултурното образование и превенцията и корекцията на девиантното поведение.

"Считам за изключително полезно в обучението на студентите познанието, изложено в предложения труд, и много добър начина на представянето му, отличаващ се с прецизност, задълбоченост, многостранност при разглеждане на явленията, убедителност в тезите, аргументациите. Има ясна приложимост по дисциплини, свързани с проблематиката, и допринася съществено както за обогатяването на понятийния апарат в сферата и теоретичното познание, така и при практико-приложното преподаване и усвояване в академична среда. Интелигентно и компетентно, езиково коректно и на много добър стил се съчетават педагогически, юридически, психологически, общосоциални знания и се разкриват различни корелации между тях".

доц. д-р Тони Манасиева


СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение ......................................................................................................................... 7

1. Ценности, норми и отклонения .............................................................................. 15

1.1. Ценностите и нормите като нравствени категории ........................................................... 15

1.2. Правни норми ....................................................................................................................... 21

1.3. Отклонения от социалните норми ...................................................................................... 26

2. Престъплението като юридически факт .............................................................. 38

2.1. Юридически факти .............................................................................................................. 38

2.2. Правонарушение .................................................................................................................. 40

2.3. Престъпление ....................................................................................................................... 42

3. Отговорност за правонарушения ........................................................................... 52

3.1. Правосубектност – правоспособност, дееспособност и деликтоспособност ................. 52

3.2. Юридическа отговорност – същност и видове .................................................................. 53

3.3. Вменяемост и невменяемост ............................................................................................... 56

4. Правна система от охранителни мерки ................................................................ 58

4.1. Принудителни медицински мерки ...................................................................................... 59

4.2. Възпитателни мерки ............................................................................................................. 59

4.3. Наказание .............................................................................................................................. 63

5. Превенция и корекция на девиантното и делинквентното поведение ........... 74

5.1. Превантивна дейност ........................................................................................................... 75

5.2. Корекционно-възпитателна дейност .................................................................................. 79

5.3. Специфика на системата за превантивна и корекционно-възпитателна дейност .......... 81

Заключение ..................................................................................................................... 84

Библиография ................................................................................................................ 87

Приложения ................................................................................................................. 100

Приложение 1. Азбучен арсенал на понятията в системата за превантивна

и корекционно-възпитателна дейност ..................................................................................... 100

Приложение 2. Мисловна карта на понятийния апарат в системата

за превантивна и корекционно-възпитателна дейност .......................................................... 101

Приложение 3. Алгоритъм за анализ на произведение на изкуството ................................. 102

Приложение 4. Алгоритъм за решаване на казус ................................................................... 104